canvas-Zuid ring Groningen (14)

Respect voor plant en dier bij ombouw zuidelijke ringweg

John6 september 2017Julianaplein


Bij de ombouw van de zuidelijke ringweg proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met de natuur. Toch is het onvermijdelijk dat de werkzaamheden invloed hebben op het leefgebied van dieren en planten. Daarom hebben we voor bepaalde werkzaamheden een ontheffing nodig van de Wet natuurbescherming. Zo ook voor werkzaamheden bij de Julianavijver en de fietstunnel bij De Papiermolen. Het ontwerpbesluit hiervoor ligt vanaf deze week ter inzage.

Hoewel de zuidelijke ringweg van Groningen vooral door stedelijk gebied loopt, is er toch verrassend veel natuur in de directe omgeving te vinden. Allerlei soorten planten en bomen, en ook dieren zoals egels, muizen en vleermuizen. Deze natuur is waardevol en verdient bescherming. In de Wet natuurbescherming staat wat er wel en niet mag bij werkzaamheden in het leefgebied van beschermde planten en dieren. Voor bepaalde werkzaamheden is een ontheffing van deze wet nodig.

gewone dwergvleermuis
Gewone dwergvleermuis

Werkzaamheden Julianaplein en Papiermolen

Aanpak Ring Zuid heeft een ontheffing aangevraagd voor werkzaamheden bij de Julianavijver en de fietstunnel bij De Papiermolen. De Julianavijver wordt een stukje opgeschoven richting het oosten om ruimte te maken voor het nieuwe Julianaplein. Rond de vijver zijn drie typen vleermuizen actief: de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), de laatvlieger (Eptesicus serotinus) en de watervleermuis (Myotis daubentonii). Zij vinden bij de vijver hun voedsel. De fietstunnel bij De Papiermolen fungeert daarnaast als vliegroute.
vondellaan nieuw
vondellaan huidig

Het Julianaplein, met daarachter de Julianavijver en De Papiermolen. Links de huidige, rechts de nieuwe situatie. Verschuif de oranje lijn om de verschillen te zien.

Ontheffing

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft besloten voor de werkzaamheden in het gebied bij de Julianavijver en de fietstunnel bij De Papiermolen een ontheffing te verlenen, op voorwaarde dat we zorgen voor compensatie. We moeten dus maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de vleermuizen voldoende voedsel in de omgeving kunnen vinden. Ook moeten de verschillende voedselgebieden door een vliegroute met elkaar verbonden blijven. De ecologen van het project Aanpak Ring Zuid hebben compenserende maatregelen uitgewerkt en deze zijn deels ook al uitgevoerd. Bij de Vondellaan hebben we alvast een begin gemaakt met de aanleg van de nieuwe Julianavijver. Daarmee ontstaat een nieuw voedselgebied. Bij de vijvers van de Hora Siccamasingel hebben we extra bomen aangeplant en kroos weggehaald. Zo kan de vleermuis hier meer voedsel vinden. Verder is de openbare verlichting bij de Papiermolenlaan aangepast, zodat dit een aantrekkelijker vliegroute wordt. Met de betrokken ecologische partijen zijn we in gesprek over aanvullende maatregelen. De planning is dat de werkzaamheden in het gebied rondom de Julianavijver de komende winter van start gaan.


Lees ook: