Bouw verdiepte ligging


Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep gaat de zuidelijke ringweg onder de grond. Dit is een afstand van ongeveer 1100 meter. De verdiepte ligging bestaat uit drie overdekte delen, met daartussen twee niet-overdekte delen. In beide richtingen krijgt de verdiepte ligging drie rijstroken. Op- en afritten zijn in de verdiepte ligging vanwege de veiligheid niet mogelijk.

Het verdiepte weggedeelte wordt gebouwd tegen de zuidkant van de zuidelijke ringweg aan. Hiervoor is de oude zuidelijke rijbaan van de ringweg afgebroken (vanaf 2018). Aan de noordkant van de ringweg is een tijdelijke extra rijbaan geplaatst. De verdiepte ligging wordt gebouwd in een enorme bouwkuip. Zie ook het artikel De bouwkuip aanleggen voor de verdiepte ligging? Hoe dan? De wanden van deze bouwkuip bestaan uit damwandplanken, die in de bodem worden getrild. Bekijk de pagina Damwand voor meer informatie hierover en de voortgang.

De planning is dat de verdiepte ligging in 2024 in gebruik wordt genomen.

Waar zijn we nu mee bezig?

Hieronder een tabel met de planning voor de werkzaamheden in juli en augustus, met daarbij de hinder voor omwonenden (geluiden/trillingen) en voor het verkeer.

Wanneer

Werkzaamheden

Geluid/trillingen

Verkeer

Nachtwerk?

planning voor de werkzaamheden in juli en augustus 2021

21 en 22 juli

Stort onderwaterbeton bouwkuip 1 bij H.L. Wichersstraat

Bouwverkeer en betonpompen De lege betonmixers verlaten verlaten het bouwterrein bij de uitrit Verlengde Lodewijkstraat

Ja

Begin augustus Stort onderwaterbeton bouwkuip 3 bij H.L. Wichersstraat

Bouwverkeer en betonpompen

De lege betonmixers verlaten verlaten het bouwterrein bij de uitrit Verlengde Lodewijkstraat

Ja

Juli-augustus: Aanbrengen onderwaterbeton

In het oostelijke deel van de verdiepte ligging (vanaf het spoor tot aan het Oude Winschoterdiep) brengen we in bouwkuip 1 en 3 een onderwaterbetonvloer aan (lees ons artikel Onderwaterbeton aanbrengen? Hoe dan?) De stort van bouwkuip 1 is een zeer grote betonstort die 35 uur duurt. We werken dan dus ook 's nachts. Deze betonstort begint op woensdagochtend 21 juli (vanaf 4.00 uur) en duurt tot donderdagmiddag 22 juli (tot ongeveer 16.00 uur). Begin augustus volgt de stort voor bouwkuip 3. De precieze datum is nog niet bekend.

21010713 plattegrond betonstorten hl wichersstraat
De drie bouwkuipen bij de H.L. Wichersstraat

Sinds juli 2019: Grond afvoeren en aanbrengen ankers

In verschillende fases wordt de grond tussen de damwandplanken afgegraven en afgevoerd. Door de damwand heen worden grondankers aangebracht door middel van een boring. Ook brengen we verticale grondankers (gewi's) aan. Deze ankers zorgen straks voor de verankering van de vloer van de verdiepte ligging.

Sinds juli 2019: Intrillen damwandplanken

Vanaf half juli 2019 werken we aan het intrillen van damwandplanken voor de verdiepte ligging. In de zomerse stremming van 2019 is in zes weken een groot deel van de planken ingetrild. Hierna wordt er steeds op één of twee plekken verder gewerkt. In totaal moet er voor ongeveer 2500 meter aan damwandplanken worden ingetrild. Omwonenden kunnen hiervan trillingen en geluidsoverlast ondervinden. Meer informatie over het intrillen en de planning is te vinden op de pagina Damwand.

Laatste nieuws:

Actuele werkzaamheden

Legenda

 • Werk in uitvoeringWerk in uitvoering

Livestream vanaf De Frontier

Livestream vanaf Kempkensberg

Vragen of klachten?

Neem contact met ons op

Bewonersbrieven


Wat gebeurt er hierna?

Afronden intrillen damwanden

Bij de Hereweg ontbreekt nog een deel van de damwand. Hier bouwen we eerst de verdiepte ligging ten westen van de Hereweg (Papiermolenlaan/afrit Herweg). We plaatsen een half ‘deksel’, waarna de Hereweg verlegd kan worden. Het verkeer rijdt vervolgens over dit halve ‘deksel’, waarna we de damwandplanken aan de oostkant van de Hereweg in kunnen trillen.

Wegpompen van grondwater

In het westelijke deel (vanaf openluchtzwembad De Papiermolen tot aan het spoor) maken we de bouwkuip droog met bemaling. Dit houdt in dat we grondwater binnen de bouwkuip voor een deel wegpompen, waarna we het zand in de bouwkuip verder kunnen afgraven. Lees meer over deze ‘bemaling’ in onze publieksbrochure Veilig en beheerst bouwen op de Hondsrug (pdf, 1,2 Mb).

Wat is er al gedaan?

April-juni: bouw 'geheugenbalkon' bij Hereweg

Bij de Hereweg is een uitkijkpunt gebouwd tussen de afrit Hereweg en de Papiermolenlaan. Vanaf hier is de bouw van de ringweg te volgen. Nadat de werkzaamheden klaar zijn, blijft het uitkijkpunt staan, in het Zuiderplantsoen.

Mei/juni: wegen weer openstellen

Nu het spoordek op zijn plek onder het spoor ligt, brengen we de wegen aan beide zijden van het spoor weer in orde. Het gaat om de onderdoorgangen bij de Helperzoom en de Verlengde Lodewijkstraat, die nu dicht zijn voor alle verkeer. De Helperzoom gaat op 23 mei om 23.00 uur weer open. De Verlengde Lodewijkstraat gaat 4 juni weer open.

Tot half mei 2021: bouwen spoordek

In de toekomst rijdt de trein over de verdiepte ligging heen. In de week van Hemelvaart hebben we hiervoor het spoordek geplaatst. Vanaf november 2020 is het spoordek gebouwd op een locatie naast het spoor. Kijk voor meer informatie op onze pagina Spoordek.

April 2021: intrillen damwandplanken Helperzoom en Verlengde Lodewijkstraat

In april hebben we bij het spoor damwandplanken ingetrild voor de bouwkuip waarin we de verdiepte ligging van de ringweg bouwen. Dat gebeurde zowel aan de zijde van de Verlengde Lodewijkstraat als aan de zijde van de Helperzoom. De damwandplanken het dichtst bij het spoor moesten 's nachts worden geplaatst.

Maart 2021: nieuwe, veilige bouwweg in gebruik genomen

Combinatie Herepoort heeft in maart een nieuwe bouwweg in gebruik genomen. Het bouwverkeer van en naar de bouwkuip van de verdiepte ligging bij de H.L. Wichersstraat gaat voortaan via een nieuwe in- en uitvoeger bij de Europaweg. Deze route is veiliger dan de oude bouwroute via het Europapark.

2020

 • Bij het Winschoterdiep is een bouwweg voor het bouwverkeer voor de bouw van de verdiepte ligging aangelegd. Om fietsers en voetgangers veilig te laten passeren, is hierin een oversteek gemaakt met een verkeerslicht.
 • In mei-juni heeft Combinatie Herepoort het laatste deel van de oude ringweg gesloopt, evenals de zuidelijke brug Winschoterdiep en de oude kades rond het gedempte gedeelte.
 • In mei is een deel van het Oude Winschoterdiep gedempt, zodat de sloop van de ringweg kon worden afgerond. Bekijk ook de video 'Vraag het aan Bert', aflevering 3. Over het gedempte deel is een tijdelijk fietspad aangelegd.
 • De spoorwegovergang Esperantokruising is op 4 april om 01.00 uur definitief dichtgegaan voor alle verkeer. Combinatie Herepoort heeft direct na het sluiten van de spoorwegovergang werkzaamheden uitgevoerd aan de twee kruisingen naast de gesloten overgang. De herinrichting was nodig vanwege het veranderen van de voorrangssituaties en voor het verleggen van de Helperzoom.

2019

 • In de nacht van 1 op 2 februari 2019 heeft Combinatie Herepoort de zuidelijke rijbanen (voor verkeer in de richting van Hoogezand) omgezet naar een tijdelijke weg op de ringweg. Ook is in die nacht de oprit vanaf de Kempkensberg richting Hoogezand en Delfzijl definitief dicht gegaan.
 • In februari 2019 maakte Combinatie Herepoort een begin met het afbreken van de voormalige zuidbaan door het viaduct over het spoor bij de Esperantostraat deels te slopen.
 • Van april tot juni 2019 heeft Combinatie Herepoort de oude zuidbaan van de zuidelijke ringweg gesloopt tot de H.L. Wichersstraat. Ook de oude afrit Oosterpoort is gesloopt.
 • Van mei tot augustus 2019 heeft Combinatie Herepoort onderzoek gedaan naar de bodem rond de toekomstige verdiepte ligging. Met radar is onder andere naar zwerfkeien gezocht. Ook de samenstelling van de grond en het grondwater zijn onderzocht.
 • In drie weekenden in juni/juli heeft Combinatie Herepoort een deel van het viaduct van de zuidelijke ringweg over de Hereweg gesloopt. Vanaf een tribune was het uithijsen van liggers goed te zien.
 • De afrit Hereweg (komende vanuit de richting Julianaplein) is in juli/augustus verlegd. Dat gebeurde door de oude afrit te slopen en vlak daarnaast een nieuwe aan te leggen.
 • De zes zomerweken van 2019 is de zuidbaan van de zuidelijke ringweg afgesloten geweest in verband met het intrillen van damwanden.
 • Na de zomerse stremming is de oprit vanaf de Hereweg via de Kempkensberg naar de zuidelijke ringweg niet meer open gegaan.
 • De Hereweg is in oktober ter plekke van het viaduct iets opgeschoven naar het oosten, naar de plek van de oude 'ambtenarenlus'. Zo is ruimte ontstaan om een deel van de bouwkuip van de verdiepte ligging te bouwen, terwijl het verkeer op de Hereweg kan doorrijden. Ook zijn de damwandplanken ten westen van de verlegde Hereweg ingetrild.

2018

 • Combinatie Herepoort heeft in januari en februari nieuwe riolering aangelegd in de Meeuwerderbaan.
 • In de eerste maanden van 2018 zijn bomen verwijderd bij o.a. de Verlengde Meeuwerderweg, de Kempkensberg, de Waterloolaan en bij de Hereweg. Voor elke boom die verdwenen is, komt er een nieuwe terug.
 • Combinatie Herepoort heeft in januari en februari nieuwe riolering aangelegd bij de Kempkensberg.
 • Eind maart is het 'gouden' fietstunneltje tussen de Oosterpoort en De Linie definitief dicht gegaan. Dit tunneltje met goudkleurige wanden liep onder de ringweg door en vormde een verbinding tussen de Meeuwerderweg en de H.L. Wichersstraat.
 • Op 26 april 2018 is de 'ambtenarenlus' dicht gegaan. Dit was de vrije linksafstrook bij de afrit Helpman (Hereweg) voor het verkeer vanuit het oosten, richting Kempkensberg (DUO/Belastingdienst).
 • In het hemelvaartweekend (10-14 mei 2018) heeft Combinatie Herepoort ter hoogte van het spoor een deel van een damwand geplaatst. De damwand is tussen de huidige noord- en de zuidbaan van de zuidelijke ringweg ingetrild. In maart werd ter voorbereiding hierop ter hoogte van het spoor ruimte gemaakt tussen de beide weghelften.
 • Voor de aanleg van de tijdelijke weg is in april en mei 2018 de voormalige oprit naar de zuidelijke ringweg gesloopt.
 • Van april tot juli heeft Combinatie Herepoort langs de noordzijde van de ringweg een tijdelijke weg aangelegd. Bij de Meeuwerderbaan en de Esperantostraat is op de plek van de voormalige oprit een verstevigde grondwal aangelegd als basis voor deze tijdelijke weg. Bij de Hereweg, de Esperantokruising (Helperzoom) en het Oude Winschoterdiep is een tijdelijk viaduct gebouwd, direct tegen de ringweg aan. De tijdelijke weg is 9 juli 2018 in gebruik genomen.
 • Combinatie Herepoort heeft in november in totaal 12 proefpalen geplaatst bij de H.L. Wichersstraat en Kempkensberg. Daarbij werd gemeten hoeveel opwaartse druk de palen aankunnen. De uitkomsten worden gebruikt bij het maken van het uitvoeringsplan.
 • Combinatie Herepoort heeft in december 2018 en januari 2019 een deel van een betonnen doosconstructie onder de zuidelijke ringweg gesloopt, ter hoogte van de Verlengde Meeuwerderweg. Er is extra wapening aangebracht om de constructie van de weg op peil te houden.

2017

 • De gemeente Groningen heeft in april nieuwe riolering aangelegd in de Esperantostraat.
 • In juni heeft Combinatie Herepoort een proef gedaan met het plaatsen van damwanden, om uit te zoeken welke techniek het meest geschikt is en de minste hinder oplevert.
 • In de zomer van 2017 zijn de toe- en afrit bij de Oosterpoortbuurt definitief dichtgegaan. Dit was nodig voor de voorbereiding op de aanleg van de tijdelijke weg op de noordbaan van de ringweg. Het verkeer kan nu gebruik maken van de toe- en afrit bij de Europaweg.
 • Combinatie Herepoort heeft van juni tot augustus nieuwe riolering aangelegd bij de Kempkensberg.
 • Waterbedrijf Groningen heeft van juni tot augustus nieuwe waterleidingen aangelegd onder het spoor door.
 • In juli en augustus heeft Combinatie Herepoort op de hoek van de Verlengde Meeuwerderweg en de Verlengde Lodewijkstraat (hoek van De Frontier) oude leidingen weggehaald.
 • Van zondag 6 augustus tot en met maandagochtend 14 augustus reden er geen treinen tussen het Hoofdstation en station Europapark. In deze periode zijn kabels en leidingen verlegd, de bouw van de verdiepte ligging voorbereid en is een basis gemaakt voor de aanleg van de fiets- en voetgangerstunnel in de Esperantostraat. Bekijk het filmpje voor een terugblik.
 • Tussen de Kempkensberg en Paviljoen Sterrebos is van augustus tot oktober nieuwe riolering aangelegd.
 • Combinatie Herepoort heeft in het najaar nieuwe riolering aangelegd op het traject Verlengde Meeuwerderweg - H.L. Wichersstraat – Oude Winschoterdiep.
 • Aannemer V&SH heeft in opdracht van Waterbedrijf Groningen in oktober tot december twee waterleidingen aangelegd bij de Hereweg en aangesloten op de bestaande waterleidingen. Ook is een bestaande waterleiding deels weggehaald.
 • In het weekend van 18 en 19 november is het treinverkeer tussen het Hoofdstation en station Europapark stilgelegd. Ter hoogte van De Frontier zijn damwanden onder het spoor geplaatst, die de zijkant van de toekomstige verdiepte ligging vormen. Tegen de noordkant van de ringweg aan, is een deel van een tijdelijke brug voorgebouwd

2016

 • Combinatie Herepoort heeft tussen december 2016 en februari 2017 de woningen afgebroken aan de noordzijde van de H.L. Wichersstraat.

2015-2016

 • Op diverse plekken zijn kabels en leidingen verlegd als voorbereiding van de bouw van de verdiepte ligging.