Effecten

Het plan voor Aanpak Ring Zuid leidt niet tot ernstige negatieve effecten op de omgeving. Dat is de uitkomst van de effectenonderzoeken die naar het plan zijn gedaan.

Het plan voor Aanpak Ring Zuid leidt niet tot ernstige negatieve effecten op de omgeving.

Bij het opstellen van een omvangrijk plan als de ombouw van de zuidelijke ringweg, is het verplicht een Milieueffectonderzoek te doen. Dat is een onderzoek naar de gevolgen van het plan voor de omgeving. Wat betekent het plan bijvoorbeeld voor de geluidhinder en de luchtkwaliteit? Gaat het plan echt zorgen voor een betere doorstroming? En wordt het ook veiliger? De onderzoeken naar al deze aspecten, en meer, voor het plan Aanpak Ring Zuid zijn opgenomen in het Milieueffectrapport (2013) (pdf, 7.9 MB) en – voor het definitieve plan – in de Verschillennotitie (2014) (pdf, 1.4 MB).

Opzet van de onderzoeken

De onderzoeken naar de effecten van het plan zijn uitgevoerd volgens vaste voorschriften. In de onderzoeken is de blik gericht op 2021 en 2030, respectievelijk één en tien jaar na de beoogde afronding van het project. Er is steeds een vergelijking gemaakt tussen de situatie als het plan doorgaat en de situatie als het plan niet doorgaat. De verschillen tussen deze situaties zijn toe te rekenen aan het plan. Om de situaties in 2021 en 2031 te bepalen, is gebruik gemaakt van goedgekeurde rekenmodellen, bijvoorbeeld een verkeersmodel.

Extra maatregelen

Waar het plan dreigde te leiden tot negatieve effecten, zijn in het plan extra maatregelen opgenomen om deze teniet te doen of te verzachten. Zo komen er op verschillende plekken geluidsschermen om woningen en scholen tegen het verkeerslawaai te beschermen. Ook zal de aannemer maatregelen gaan nemen om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de leefgebieden van planten en dieren te beschermen.

Lees meer over de effecten op...