Effecten op natuur en bomen

  • Geen effect op natuurgebieden
  • Rekening houden met planten en dieren
  • Aantal bomen blijft gelijk

Geen effect op natuurgebieden

Het plan voor de zuidelijke ringweg heeft weinig gevolgen voor de twee belangrijke natuurgebieden in de buurt. Dat zijn het Leekstermeergebied en het Zuidlaardermeergebied. De natuurlijke leefgebieden van planten en dieren worden niet slechter. Ook leidt het plan niet tot meer overlast van geluid of licht. Daarvoor zijn de afstanden te groot.

Rekening houden met plant en dier

Ook in de stad komt natuur voor. Rond de zuidelijke ringweg leven diverse beschermde plant- en diersoorten. Bij het uitvoeren van het plan houden we hier rekening mee. Zijn er bijvoorbeeld werkzaamheden nodig op plekken waar beschermde plantensoorten groeien, dan moet de aannemer van te voren deze planten uitsteken en verplaatsen. Bomenrijen sparen we of planten we opnieuw aan zodat vliegroutes van vleermuizen behouden blijven. De aannemer mag bij het bouwen van viaducten, tunnels en bruggen niet met lichtbronnen werken in de periode waarin vleermuizen actief zijn (van maart tot november). Met het oog op broedvogels mag de aannemer alleen buiten het broedseizoen werkzaamheden uitvoeren aan of in de buurt van bosschages, bomen en ruigtes die niet worden verwijderd.

Voor elke boom die verdwijnt, komt er een nieuwe terug.

Aantal bomen blijft gelijk

Rond de zuidelijke ringweg staan veel bomen. Langs de ringweg, in aangrenzende woonstraten, in groenstroken en in parken. Bij de werkzaamheden is het de bedoeling om de bestaande bomen en houtopstanden zo veel mogelijk te behouden. Dat zal lang niet altijd gaan. Er moeten ook bomen worden gekapt. Voor elke boom die moet verdwijnen, planten we een nieuwe. Of de boom wordt verplaatst, wanneer dit mogelijk is. We streven ernaar dit binnen het plangebied te doen. Het aantal bomen in de omgeving van de zuidelijke ringweg blijft zo minimaal gelijk. Al duurt het natuurlijk een tijd voordat de nieuwe aanplant volgroeid is.

Lees ook: Vragen aan de expert: Dirk Zwakenberg (Combinatie Herepoort) over bomen.