canvas-Julianaplein

Commissie Hertogh - Aanpak Ring Zuid: hoe en wat?Er leven nog veel vragen over de commissie, die oplossingsrichtingen gaat aandragen voor het vervolg van de ombouw van de zuidelijke ringweg. In dit artikel gaan we hier daarom verder op in.

De commissie gaat kijken hoe Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort het beste om kunnen gaan met problemen waar we op dit moment tegenaan lopen. Het gaat om problemen met de planning van het project, de kwaliteit van de voorbereiding, de kwaliteit van het werk en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. We zijn hierover met elkaar in gesprek, maar komen niet op alle punten tot een oplossing. Dat belemmert de voortgang. Zowel Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort willen niet dat de partijen tegenover elkaar komen te staan in een juridische strijd. Daarom hebben zij er samen voor gekozen om deze commissie in het leven te roepen.

Opdrachtformulering commissie

Het is geen onderzoekscommissie die gaat beoordelen of het plan wel goed is. De commissie kijkt breed naar oplossingen, maar binnen de grenzen van het plan zoals dat er ligt. De commissie gaat niet inhoudelijke of technische problemen behandelen, zoals het inschuiven van de Helperzoomtunnel of het bouwen van de verdiepte ligging. Het gaat vooral om het proces, dus bijvoorbeeld hoe gaan we om met de kosten voor opgetreden vertraging en hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de ontwerpen en de uitvoering wordt geborgd? Klik hier voor de opdrachtformulering aan de commissie.

Wie zitten er in de commissie?

Er worden twee leden aangedragen door Aanpak Ring Zuid en twee leden door Combinatie Herepoort. Dit zijn mensen die veel kennis en ervaring hebben op het gebied van grote infrastructurele projecten en die op enige afstand van het project Aanpak Ring Zuid staan. Maar ze hebben wel voldoende kennis over het project om hier goed over te kunnen adviseren. Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hebben samen een onafhankelijke voorzitter gekozen: prof. dr. ir. M.J.C.M. Hertogh.

Nemen van besluiten

De commissie is gevraagd om met unanieme adviezen te komen aan de bestuurders van Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort, die vervolgens de beslissingen nemen. Met name de stuurgroep kijkt in de afweging breder dan alleen het project Aanpak Ring Zuid. Het kan dus zijn dat de adviezen van de commissie niet worden opgevolgd, omdat voor bestuurders andere belangen zwaarder wegen. Ook is het niet gegarandeerd dat deze commissie kan zorgen dat er voor alle punten waarover discussie is een oplossing komt.

Kosten en tijd

Elke partij betaalt de kosten voor de door hen aangewezen mensen. De kosten voor de voorzitter worden gedeeld. Er is geen termijn afgesproken voor het uitbrengen van het advies. Natuurlijk willen we verdere vertraging zo veel mogelijk voorkomen. Anderzijds is het van belang dat de commissie in rust tot gesprekken en adviezen kan komen. Wel gaat de stuurgroep over zes weken de balans op maken en kijken waar de commissie op dat moment staat.

Project loopt door

Ondertussen loopt het project gewoon door. Werkzaamheden waar al toestemming voor is worden uitgevoerd. De aannemer werkt verder aan het herzien van de planning, de uitwerking van de ontwerpen en maatregelen om de vertraging in te lopen.


Lees ook: