canvas-Zuiderplantsoen - Oude winschoterdiep

Commissie Hertogh: Waar een wil is, komt een wegIn een toelichting op de aanbevelingen onderscheidt Hertogh drie hoofdredenen voor de ontstane situatie. “Buiten zien we dat er moeite is het werk onder controle te krijgen, bijvoorbeeld het afgelasten van de zomerstremming en het niet op zijn plaats krijgen van de Helperzoomtunnel. Daarnaast zien we dat partijen wel contact hebben, maar niet echt samenwerken. Partijen zijn bang dat als ze samenwerken dat ze elkaars verantwoordelijkheden overnemen. Mede omdat het onderlinge vertrouwen is weggeëbd door een aantal issues buiten. Ten derde: er is een financiële spanning in het project en die hangt als een donkere wolk boven het project. Dit maakt partijen uitermate voorzichtig.”

De commissie heeft drie verschillende scenario’s bekeken, stoppen met het project, doorgaan op dezelfde (werk)wijze als afgelopen jaren en doorgaan met het project op een andere (werk)wijze. De conclusie van de commissie Hertogh is dat doorgaan met het project zonder wijzigingen van het contract uitgangspunt is voor de aanbevelingen, omdat er voldoende aanknopingspunten zijn voor verbetering.

Aanbevelingen

De commissie heeft zeven aanbevelingen(pdf) over de volgende onderwerpen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is: ‘basis op orde’.

  1. Slagvaardige organisatie en overlegstructuur
  2. Houding en gedrag
  3. Herstart inhoudelijke werkzaamheden
  4. Alliantie voortzetten
  5. Planning
  6. Financiën
  7. Plan maken en vastleggen van de resultaten

Helperzoomtunnel

Op advies van de commissie gaan Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort tijdens de gesprekken nu al de aanbevelingen toepassen in een concreet deelproject, om te toetsen hoe dit in de praktijk gaat uitwerken. De opgedane ervaringen kunnen helpen om goede afspraken te maken over het uitvoeren van de aanbevelingen in brede zin. Aanpak Ring Zuid heeft samen met Combinatie Herepoort ervoor gekozen dit toe te passen bij het inschuiven van de Helperzoomtunnel. Deze keuze is mede gedreven door de urgentie om de tunnel nog in 2019 te realiseren. De heer Hertogh zal ook dit proces begeleiden.

Commissie

Op 18 september 2018 maakten Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort bekend dat zij gezamenlijk een commissie zouden instellen onder leiding van prof. dr. ir. M.J.C.M. Hertogh. De commissie kreeg de opdracht advies uit te brengen over hoe Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort het beste om kunnen gaan met problemen waar zij op dit moment tegenaan lopen. De commissie bestaat uit ervaringsdeskundigen van beide partijen, die op afstand van het project staan.

Werkzaamheden gaan door

Ondertussen blijft Combinatie Herepoort verder gaan met werkzaamheden waarvoor toestemming is of kan worden verleend om verdere vertraging te voorkomen. Op dit moment werkt Combinatie Herepoort onder andere aan de sloop van een deel van een doosconstructie onder de zuidelijke ringweg, ter hoogte van de Verlengde Meeuwerderweg en aan de renovatie van het viaduct Vrijheidsplein. Tijdens de treinvrije periode in week 7 wil Combinatie Herepoort het viaduct bij de Esperantostraat deels gaan slopen. Om dit mogelijk te maken wordt de zuidbaan van de zuidelijke ringweg omgezet naar de tijdelijke weg in de nacht van 25 op 26 januari 2019. Dit betekent ook dat de oprit Kempkensberg er definitief uit zal gaan. De documenten die nodig zijn om toestemming te verlenen voor het deels slopen van het viaduct liggen nog ter beoordeling bij de projectorganisatie voor.


Lees ook: