canvas-Julianaplein - extra wens

Minister stelt Wijzigingsbesluit 2017 voor Aanpak Ring Zuid vast

John13 september 2017JulianapleinOost


Op 4 september 2017 heeft demissionair minister Melanie Schultz van Haegen haar handtekening gezet onder het Tracébesluit zuidelijke ringweg, wijziging 2017 (WTB-2017). Het WTB-2017 is op 13 september 2017 gepubliceerd. Dit nieuwe Tracébesluit is nodig om twee van de drie optimalisaties in het plan mogelijk te maken: de volledige aansluiting van de zuidelijke ringweg op de Europaweg en de maatregelen om het Julianaplein een groenere aanblik te geven. De zienswijzen die eerder dit jaar op het Ontwerp-Tracébesluit zijn ingediend, hebben niet tot aanpassingen geleid. De indieners van de zienswijzen hebben zes weken de tijd om tegen het besluit in beroep te gaan.

Zienswijzen

Van 30 maart tot en met 10 mei 2017 konden belanghebbenden en geïnteresseerden een zienswijze indienen op het Ontwerp-Tracébesluit, wijziging 2017 (WOTB-2017). In totaal werden er 26 zienswijzen ingediend, namens 46 personen en organisaties. Van de 26 zienswijzen waren 24 zienswijzen afkomstig van particulieren, één van een bedrijf en één van een belangenorganisatie.

In de zienswijzen zijn onder andere zorgen geuit over de gevolgen van de aanpassing op de verkeersintensiteit op de Europaweg, overlast tijdens de bouw, bomen en water. De minister heeft in een Nota van Antwoord aangegeven hoe zij is omgegaan met de binnengekomen zienswijzen. De Nota van Antwoord is voorbereid door de stuurgroep Aanpak Ring Zuid en vormt een bijlage bij het WTB-2017. De zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het ontwerpbesluit.

Beroepsperiode

Het WTB-2017 is op 13 september 2017 gepubliceerd via een kennisgeving in de Staatscourant en advertenties in het Dagblad van het Noorden en de Groninger Gezinsbode. Vanaf donderdag 14 september tot en met woensdag 25 oktober 2017 liggen de documenten ter inzage bij de gemeente, de provincie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De stukken zijn ook in te zien op www.aanpakringzuid.nl/plan/bibliotheek/plandocumenten. Wie tijdens de inspraakperiode van het WOTB-2017 een zienswijze heeft ingediend, kan binnen zes weken (t/m 25 oktober 2017) tegen het besluit in beroep gaan bij de Raad van State.

Optimalisatie Esperantotunnel

Voor de derde optimalisatie – de fiets- en voetgangerstunnel bij de Esperantostraat – is geen wijziging van het Tracébesluit nodig. Hiervoor kan worden volstaan met een omgevingsvergunning, die inmiddels is verleend.

Vervolg

Met het vaststellen van het WTB-2017 is een nieuwe stap gezet in de richting van het realiseren van de optimalisaties. De beslissing of de drie optimalisaties definitief wel of niet in het plan Aanpak Ring Zuid worden opgenomen, wordt genomen bij het herijkingsbesluit in november 2017.
Europaplein met optimalisatie
Europaplein zonder optimalisatie

Het Europaplein in de toekomst. Links zonder de optimalisatie, rechts mét. Verschuif de oranje balk om de verschillen te zien.

Julianaplein met optimalisatie
Julianaplein zonder optimalisatie

Het toekomstige Julianaplein zonder optimalisatie (links) en mét (rechts). Verschuif de oranje balk om de verschillen te zien.


Lees ook: