canvas-onderzoek asfalt en fundering Laan van de Vrede en Papiermolenlaan

Aanpassingen nodig in Tracébesluit Aanpak Ring Zuid

Germen Stelpstra16 september 2015


Op woensdag 16 september 2015 heeft de Raad van State tussenuitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen het project Aanpak Ring Zuid (formeel: het project Zuidelijke ringweg Groningen, fase 2). De Raad heeft beslist dat het Tracébesluit binnen 24 weken op vijf onderdelen aangepast moet worden.

In het project Aanpak Ring Zuid werken sinds 2011 het Rijk, de provincie Groningen en de gemeente Groningen samen aan een goede en veilige bereikbaarheid van stad en ommeland. Op 29 september 2014 ondertekende de minister van Infrastructuur en Milieu het Tracébesluit, waarin het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg staat beschreven. Tegen dit plan zijn 15 beroepschriften ingediend. Op basis van de beroepschriften heeft de Raad van State beslist dat het Tracébesluit op vijf onderdelen moet worden aangepast. Op alle andere punten zijn de beroepschriften ongegrond verklaard of zijn de indieners niet ontvankelijk verklaard.

Aanpassingen

De vijf gevraagde aanpassingen op een rij:

Verkeersveiligheid
Bij het opstellen van het plan is onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid. De Raad van State vindt dat er ook een oordeel van externe deskundigen (audit) had moeten worden gevraagd.

Geluidsonderzoek woning Papiermolenlaan
De Raad vindt dat er aanvullend onderzoek nodig is om te bepalen of er extra geluidsmaatregelen nodig zijn voor een woning aan de Papiermolenlaan.

Locatie voetgangersbrug
In het Tracébesluit is een ‘zoekgebied’ opgenomen voor de locatie van de voetgangersbrug. Dit is gedaan om in overleg met belanghebbenden de beste oplossing te kunnen bepalen. De Raad van State vindt dat er een waarborg moet komen dat de voetgangersbrug geen inbreuk maakt op de privacy en het woon- en leefklimaat van de bewoners van de nabijgelegen woning.

Vervangen fietstunnel bij Papiermolenlaan
Voor het Tracébesluit is onderzocht of het mogelijk is om de bestaande fietstunnel bij de Papiermolenlaan te vervangen door een nieuwe. De Raad van State vindt dat niet is gebleken dat dit afdoende is onderzocht.

Verstoren vleermuizen
De Raad van State vindt nader onderzoek nodig naar de gevolgen van het verdwijnen van de fietstunnel bij de Papiermolen voor de rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen buiten het plangebied.

Procedure

De minister krijgt 24 weken de tijd om de plannen op deze onderdelen aan te passen. De indieners van de betreffende beroepschriften kunnen hierop hun zienswijze naar voren brengen. Daarna doet de Raad van State einduitspraak.

Aanpassingen

De projectorganisatie gaat nu direct aan de slag om de noodzakelijke aanpassingen zorgvuldig door te voeren. De huidige planning is dat de aanbestedingsprocedure in het eerste kwartaal van 2016 wordt afgerond. De toekomstige opdrachtnemer kan dan eind 2016/begin 2017 met de werkzaamheden aan de ringweg van start.

Helperzoomtunnel

Behalve tegen het Tracébesluit zijn er ook bezwaren ingediend tegen de omgevingsvergunning voor de Helperzoomtunnel. Het gaat om zes beroepschriften. Deze beroepsprocedure loopt nog. Het is ons niet bekend wanneer de Rechtbank hierover een uitspraak doet. Zodra deze uitspraak bekend is, zullen we daarover via deze website berichten.

Lees hier de gehele tussenuitspraak. De Raad van State heeft het volgende persbericht over de uitspraak uitgegeven. De colleges van B&W en GS zullen de gemeenteraad en Provinciale Staten hierover binnenkort informeren.


Lees ook: