Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Belangrijkste voorgestelde wijzigingen in de plannen

Wendy22 mei 2014


De plannen voor de zuidelijke ringweg worden op een aantal punten aangepast, als het aan de Stuurgroep Aanpak Ring Zuid ligt. De aanpassingen komen onder andere voort uit de ingediende zienswijzen en de gesprekken met omwonenden en het bedrijfsleven. Hieronder 20 van de meest in het oog springende voorgestelde wijzigingen, van west naar oost. Het gaat hierbij zowel om de wijzigingen in het Tracébesluit (waarover de minister beslist) als in de inrichtingsplannen (waarover de gemeente beslist). De zienswijzen op de omgevingsvergunning voor de Helperzoomtunnel hebben niet tot aanpassingen geleid. Naast deze wijzigingen worden kleinere ontwerpwijzigingen voorgesteld om het ontwerp technisch verder te optimaliseren, beter uitvoerbaar te maken of beter in te passen in de omgeving.

1.

Op- en afrit voor bussen bij P+R Hoogkerk

Er komt een aparte op- en afrit voor bussen van en naar P+R Hoogkerk. Hierdoor is de plangrens van het project ongeveer 500 meter naar het westen opgeschoven. De op- en afrit doorsnijden de bestaande geluidswal. In het geluidsonderzoek (dat nu nog loopt) wordt bekeken of hier aanvullende geluidsmaatregelen noodzakelijk zijn.

2.

Betere aansluiting voor verkeer Drachten naar Ring West

Voor het verkeer komende uit het westen zijn de weefvakken bij Corpus den Hoorn vervangen door een directe afrit naar de Ring West. Via de afrit van de A7 kan het verkeer afslaan richting Laan Corpus den Hoorn of ongehinderd doorrijden naar de weg die uitkomt bij de westelijke ringweg. Deze oplossing is beter voor de doorstroming en de verkeersveiligheid.

3.

Nieuwe toerit voor verkeer Corpus den Hoorn – Julianaplein

Het verkeer vanaf de Laan Corpus den Hoorn richting Julianaplein gaat via een eigen oprit naar de zuidelijke ringweg (A7). Deze loopt door onder de afrit van het verkeer van de A7 naar de westelijke ringweg. Deze aanpassing zorgt voor een betere doorstroming en is veiliger.

4.

Betere aansluiting voor verkeer Ring West naar Drachten

Voor het verkeer vanaf de westelijke ringweg dat richting Drachten gaat, zijn de weefvakken ook vervangen door een directe toe- en afrit. Hierdoor stroomt het verkeer sneller en veiliger door.

5.

Nieuwe verbindingsweg voor verkeer vanaf MartiniPlaza

Het verkeer vanaf de Leonard Springerlaan (MartiniPlaza) dat naar de ringweg wil, maakt gebruik van een nieuwe directe weg die uitkomt bij de botrotonde van Corpus den Hoorn. Vanaf daar kan het verkeer de zuidelijke ringweg op. De maximum snelheid op de verbindingsweg is 50 kilometer per uur.

6. Aansluiting Corpus den Hoorn opgeschoven (noordzijde A7)

Voor het verkeer vanuit de richting Hoogezand is de aansluiting van de ringweg op de Laan Corpus den Hoorn op een andere manier vormgegeven. Het verkeer passeert nu eerst het viaduct bij Corpus den Hoorn en wordt daarna via een lus van de A7 afgeleid, richting Laan Corpus den Hoorn. Deze aanpassing zorgt voor een betere doorstroming en is veiliger voor het verkeer.
De weg komt door deze aanpassing dichter bij het voetbalveld van Velocitas 1897 te liggen. De projectorganisatie is met Velocitas 1897 in gesprek over het eventueel opschuiven van het voetbalveld. Het gaat daarbij om enkele meters.

7.

Extra rijstrook richting Drachten

De zuidelijke ringweg krijgt een extra rijstrook tussen de aansluiting Corpus den Hoorn en de aansluiting Hoogkerk. De A7 heeft hierdoor vanaf het Julianaplein tot Hoogkerk drie doorgaande rijstroken. Dit zorgt samen met aanpassingen 4, 5 en 6 voor een betere doorstroming en voorkomt files.

8. Westelijke ringweg verhoogd

Ter hoogte van de Leonard Springerlaan wordt de westelijke ringweg verder verhoogd. Daardoor kan de aansluiting van de Leonard Springerlaan op het verkeersknooppunt met de westelijke ringweg gelijkvloers blijven. Dat geeft voordelen voor de bereikbaarheid en afwikkeling van verkeer van Martiniplaza en de Gasunie. Ook kan de directe aansluiting van de Leonard Springerlaan op de Expositielaan gehandhaafd blijven.

9. Rotonde Brailleweg

Voor het verkeer uit de richting Hoogezand krijgt de aansluiting van de A7-afrit Groningen Centrum op de Brailleweg een rotonde/klein verkeersplein. Ook de nieuwe volledige aansluiting op de Hereweg via de verbindingsweg sluit hierop aan. De rotonde vermindert de kans op spookrijders en is dus veiliger. Ook verbetert dit de doorstroming.

10.

Vijver bij Julianaplein verplaatst

Het Julianaplein neemt meer ruimte in beslag dan gedacht. Daarom is de Julianavijver een stuk opgeschoven. De vijver is essentieel om wateroverlast in de Rivierenbuurt te voorkomen.

11.

Veilige fietsonderdoorgang A28 en op- en afritten A28

In plaats van verkeerslichten komt er een vrije onderdoorgang voor fietsers onder de A28 en de op- en afritten van de A28. Het gaat om de fietsverbinding aan de zuidkant van de Brailleweg (in het verlengde van de Vondellaan). Deze onderdoorgang zorgt voor een veilige en snelle fietsverbinding tussen De Wijert en het centrum, onder andere voor leerlingen van het Gomarus College.

12.

Vrijliggende fietspaden op rotonde Vondellaan – Van Iddekingeweg

Het fietsverkeer op de rotonde Vondellaan – Van Iddekingeweg wordt door middel van vrijliggende fietspaden gescheiden van het overige verkeer, net als op de Vondellaan zelf. Dit komt de veiligheid van fietsers ten goede en bevordert de doorstroming van het autoverkeer.

13.

Dubbelzijdig fietspad in noordelijke deel Vondellaan

Het meest noordelijke deel van het vrijliggende fietspad aan de westkant langs de Vondellaan wordt dubbelzijdig. Fietsers vanuit de Van Lenneplaan en de Van Schendelstraat richting binnenstad kunnen dan aan de westzijde blijven fietsen. Ze hoeven daardoor niet twee keer de Vondellaan over te steken.

14. A28-afrit Centrum opgeschoven

De A28-afrit Centrum komt verder van de bebouwing bij de Multatulistraat en de Van Eedenstraat te liggen. Dit is mogelijk door het verdraaien van de as van de Van Iddekingebrug en het compacter maken van het wegontwerp. Door de afrit sneller te laten dalen, ligt hij bovendien minder in het zicht.

15.

Kruising Van Ketwich Verschuurlaan – A28 aangepast

Op de Van Ketwich Verschuurlaan komen langere opstelstroken voor het verkeer naar de A28. Hierdoor stroomt het verkeer beter door.

16.

Tweerichtingsverkeer in zuidelijkste deel Beethovenlaan

In het meest zuidelijke deel van de Beethovenlaan blijft het tweerichtingsverkeer gehandhaafd. Dat garandeert de bereikbaarheid en de bevoorrading van het autobedrijf en de supermarkt die hier zijn gevestigd.

17.

Stil asfalt Goeman Borgesiuslaan

Op de Goeman Borgesiuslaan, waar het verkeer toeneemt, komt stil asfalt. Dat beperkt de geluidshinder voor de omwonenden.

18.

Verbindingsweg opgeschoven

De verbindingsweg tussen Hereweg en Brailleweg/Julianaplein wordt enkele meters naar het zuiden opgeschoven en iets smaller gemaakt. Daardoor ontstaat er meer ruimte tussen de Maaslaan en deze verbindingsweg. Door deze extra ruimte wordt de groenstrook breder en hebben de omwonenden ook minder last van geluid.

19. Kruising afrit Europaweg – Herningweg veranderd

Verkeer uit de richting Drachten dat de afrit bij de Europaweg neemt, komt eerst uit op de Herningweg. De indeling van dit kruispunt en de aansluiting op parkeerterrein P3 is aangepast voor een betere doorstroming en een betere aansluiting op het busstation.

20. Aansluiting Westerbroek verdubbeld

De aansluiting van de oude N7 bij Westerbroek wordt aangepast van één rijstrook naar twee rijstroken per richting. Daardoor krijgen de rotondes bij de aansluiting Westerbroek dubbele rijstroken. Dit zorgt voor een betere doorstroming. Ook de op- en afrit naar de A7 krijgt een dubbele rijstrook.


Lees ook: