Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Aanpassingen in plan ombouw Ring Zuid naar aanleiding van inspraak

Germen Stelpstra22 mei 2014


Als het aan de stuurgroep Aanpak Ring Zuid ligt kan het besluit tot de ombouw van de zuidelijke ringweg eind september of begin oktober worden genomen. Dit concluderen de colleges van Gedeputeerde Staten en Burgemeester en wethouders in een brief aan resp. Provinciale Staten en de Gemeenteraad. In hun brief gaan zij in op een aantal wijzigingen in het plan, naar aanleiding van inspraakreacties. Deze wijzigingen worden nog onderzocht op milieueffecten en zullen deze zomer worden voorgelegd aan minister M. Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

In opdracht van een stuurgroep van bestuurders van Gemeente, Provincie en Rijkswaterstaat heeft de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg verder uitgewerkt de afgelopen maanden. Die uitwerking is gebaseerd op in totaal ruim 400 inspraakreacties: 291 op het Ontwerp Tracébesluit, 73 op de Ontwerp-inrichtingsplannen voor vier gebieden in de omgeving van de ringweg en 53 op het plan voor aanleg van de Helperzoomtunnel.

Tussentijdse informatie

Het belang van het project en de grote maatschappelijke betrokkenheid erbij zijn voor de stuurgroep reden Provinciale Staten, de Gemeenteraad en inwoners tussentijds te informeren over de voorgenomen wijzigingen in het plan. De betreffende commissies van Provinciale Staten en Gemeenteraad zullen de wijzigingen op 4 juni (statencommissie) en 11 juni (raadscommissie) bespreken. Voor bewoners worden op 20 en 21 juni extra informatiebijeenkomsten georganiseerd. De besluiten over het plan voor de ombouw van de ringweg worden waarschijnlijk in september of oktober genomen. Daarbij gaat het voor de zuidelijke ringweg zelf om het Tracébesluit van de minister van Infrastructuur en Milieu. B&W van Groningen stellen volgens plan gelijktijdig de vier inrichtingsplannen vast en verwachten dan ook te kunnen besluiten tot de aanleg van de Helperzoomtunnel, tussen Helpman en het Europapark.

Belangrijkste veranderingen

De meest in het oog springende veranderingen die worden voorgesteld zijn:

De afrit van de A28 naar het centrum komt lager te liggen dan in het Ontwerp-Tracébesluit van 2013 was voorgesteld, en verder van de woningen van de Multatulistraat en de Van Eedenstraat. Bewoners hadden daar op aangedrongen, net als de Gemeenteraad. De verbindingsweg naast de Maaslaan komt op grotere afstand van de woningen van de Maaslaan te liggen en dichter op de hoofdrijbanen van de ringweg. De op- en afritten bij de afslag Corpus den Hoorn krijgen een ander ontwerp, met aparte rijstroken.

Bij het Stadspark kunnen de geluidsschermen blijven staan. Ook dat is een wens van de Gemeenteraad. De stuurgroep wil in de hele Goeman Borgesiuslaan (Helpman) stil asfalt aanleggen. Het voorstel is om in de Vondellaan aan beide kanten van de straat een vrijliggend fietspad in te richten. Deze variant wordt door de meeste insprekers verkozen boven twee alternatieven. Aan de noordwestkant van de Vondellaan is een extra breed fietspad in twee richtingen bedacht. Dat voert onder de op- en afrit van de A28 door. Oorspronkelijk waren hier verkeerslichten voorgesteld, maar dat aangeven van bewoners en scholen in de buurt wordt dit aangepast.

Afslag westkant Hereweg – A28

Niet alle inspraakreacties zullen worden gehonoreerd. Zo is de stuurgroep geen voorstander van een op- en afrit van de A28 aan de westkant van de Hereweg. Daar is uitvoerig onderzoek naar gedaan, maar de stuurgroep vindt de nadelen van zo'n aansluiting aanzienlijk groter dan de voordelen. Doorslaggevend daarbij is de verwachte verplaatsing van verkeer naar wegen in de zuidelijke stadswijken.

Gesprekken met bewoners en organisaties gaan door

De projectorganisatie heeft de afgelopen maanden met veel bewoners en organisaties gesprekken gevoerd naar aanleiding van inspraakreacties die in september en oktober 2013 zijn ingediend. Die gesprekken gaan op sommige plaatsen nog door. Bijvoorbeeld met de bedrijven in Europapark Noord en met bewoners van de wijken de Buitenhof, de Piccardthof en Hoogkerk. Inzet hier is de vraag welke geluidsmaatregelen het best kunnen worden getroffen.

Aanvullend onderzoek loopt nog

Voor de voorgestelde aanpassingen in het plan is aanvullend onderzoek gedaan naar milieueffecten. De uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend. In de zomer worden alle voorgestelde wijzigingen en alle aanvullende onderzoeken aan een laatste toets onderworpen door deskundigen van Rijkswaterstaat. Die toets maakt deel uit van de voorbereiding van het Tracébesluit.

Beantwoording zienswijzen

Alle zienswijzen die in de inspraakronde van 2013 zijn ingediend worden beantwoord in drie afzonderlijke nota's van antwoord: over het Ontwerp-Tracébesluit, de Ontwerp-inrichtingsplannen en de Helperzoomtunnel. Die worden dit najaar gelijktijdig met het Tracébesluit gepubliceerd.

Krant, website en informatiebijeenkomsten

Op 20 en 21 juni organiseert de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid informatiebijeenkomsten in MartiniPlaza over de voorgestelde aanpassingen in het plan. Op die bijeenkomsten is een nieuwe film te zien en een aangepaste maquette. Inwoners van de Regio Groningen-Assen krijgen begin juni een informatiekrant thuis. De website is sinds vandaag voorzien van veel nieuwe informatie, waaronder een groot aantal zogenaamde bolfoto's. Die laten zien hoe de omgeving van de ringweg gaat veranderen.

Collegebrief: Informeren over tussenstand Tracébesluit, Inrichtingsplannen en omgevingsvergunning Helperzoomtunnel zuidelijke ringweg

Brief Gedeputeerde Staten: Tussenstand tracébesluit, inrichtingsplannen, omgevingsvergunning Helperzoomtunnel - Zuidelijke Ringweg

Bijlage 1 brief Gedeputeerde Staten: Zienswijze OTB/MER in vogelvlucht






Lees ook: