Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Rechter stelt Stichting Leefomgeving in gelijk

SYSTEM26 september 2013


26 september 2013

De rechtbank Noord Nederland heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een dwangsom van 1.260 euro opgelegd vanwege het te laat beantwoorden van een verzoek om informatie. Dat verzoek was ingediend door de Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg Groningen. Ook de griffiekosten en de proceskosten komen voor rekening van het ministerie, dat in totaal 1.538 euro moet betalen.

Voor het informatieverzoek had de Stiching Leefomgeving een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob). Die schrijft voor dat deze verzoeken binnen twee tot vier weken moeten worden beantwoord, met alleen in uitzonderingsgevallen een langere beantwoordingtermijn.

De Stichting Leefomgeving had zijn verzoek op 18 februari ingediend via de website www.rijksoverheid.nl. Per abuis is het verzoek niet doorgestuurd naar de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. Ook een herhaald verzoek en een beroep op de Wet Dwangsom (wegens niet tijdig beslissen) is niet in Groningen terechtgekomen, waarna de Stichting Leefomgeving zich tot de rechter heeft gewend.

Er heeft een inhoudelijke beoordeling plaatsgevonden, nadat de stukken door de rechtbank waren doorgezonden aan de projectorganisatie. Al snel bleek dat de opgevraagde documenten al in een eerder stadium openbaar waren gemaakt. De projectorganisatie, juridisch vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat Noord-Nederland, was ervan uitgegaan dat de zaak daarmee was afgedaan. De rechter oordeelde anders: die stelt dat het verzoek van de Stichting Leefomgeving had moeten worden afgehandeld met een formeel besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Dat besluit heeft Rijkswaterstaat inmiddels alsnog genomen. Omdat dit besluit niet binnen de daartoe gestelde termijn is genomen, is Rijkswaterstaat ook gehouden tot het betalen van de maximale dwangsom.

Rijkswaterstaat heeft in samenspraak met de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid besloten niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter en zal ook het bedrag van 1.538 euro overmaken.

De rechtbank heeft de Stichting Leefomgeving verzocht om eventuele informatieverzoeken in het vervolg direct te richten aan de projectorganisatie, om te bevorderen dat vragen zo snel mogelijk worden beantwoord.

Het gaat om de volgende documenten:

pdf_icon_k.gif Rapport Grontmij onderzoek locatie Helperzoomtunnel (28 februari 2013)
pdf_icon_k.gifVerlengde Verkenning Zuidelijke Ringweg, fase 2 (september 2009)
pdf_icon_k.gif Werkwijzer OEI bij MIT-planstudies (januari 2008)
pdf_icon_k.gif Verkenning Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 (november 2007)

pdf_icon_k.gif

Economische beoordeling aanvullende alternatieven Zuiderzeelijn (oktober 2006)
pdf_icon_k.gif Verkenning Alternatieven Zuidelijke Ringweg Groningen (juli 2006)


Alle documenten staan ook in de bibliotheek.


Lees ook: