canvas-JvK_20130617_autoweg_02

Duurzame oplossing voor zuidelijke ringweg in beeld

Germen Stelpstra15 juli 2009


De stuurgroep zuidelijke ringweg heeft op 9 juli 2009 één bestuurlijk voorkeursalternatief voorgelegd aan de minister van Verkeer en Waterstaat. Het voorkeursalternatief is een oplossing op het bestaande tracé van de zuidelijke ringweg.

De oplossing bestaat uit een verdiepte ligging van de hoofdrijbaan tussen Julianaplein en Europaplein. Daarnaast, op dezelfde hoogte als de rest van het stadsverkeer, liggen de parallelwegen. In de verdiepte ligging wordt gestreefd naar drie overkappingen; ter hoogte van de Oosterpoort/de Linie, het Sterrebos en de Rijkskantoren Kempkensberg/spoorlijn Groningen - Assen. Tussen het knooppunt Vrijheidsplein en het Julianaplein komt de hoofdrijbaan op palen te staan. Het Julianaplein krijgt een fly-over op maximaal 1 niveau hoger dan het huidige plein. Tussen het Europaplein en Euvelgunne komt er een verhoogde rijbaan op een talud met parallelbanen op dezelfde hoogte. Het huidige Europaplein blijft gehandhaafd, maar met een nieuwe aansluiting van de ringweg op de Bornholmstraat.

De in de stuurgroep vertegenwoordigde partijen (Rijkswaterstaat, provincie en gemeente Groningen) spannen zich maximaal in om het kwaliteitsniveau van het geschetste eindbeeld te realiseren. De verdere uitwerking en optimalisatie gebeuren in de planfasestudie (een wettelijke procedure met formele inspraakmomenten) die na de zomer start. In september wordt aan omwonenden en andere belangstellenden de gekozen oplossing en resultaten van de raadpleging voorgelegd. De daaruit voortvloeiende inzichten worden ingebracht in de voor de planstudie voorgeschreven startnotitie.

De betrokken overheden richten een ‘taskforce bereikbaarheid tijdens ombouw ringweg Groningen’ op. Het doel is om de bereikbaarheid van de stad en omgeving tijdens de werkzaamheden te garanderen. Daarbij worden kennis en kunde van maatschappelijke organisaties betrokken onder verantwoordelijkheid van het projectteam.

De stuurgroep is tot het bestuurlijke voorkeursalternatief gekomen door de onderzoeken naar de zes gepresenteerde oplossingsvarianten, uitkomsten van de raadplegingfase, studie van een stedenbouwkundig bureau en het advies van het kwaliteitsteam bestaande uit de bouwmeesters van de drie overheden. Het kwaliteitsteam, met directe aanwending van beschikbare kennis bij marktpartijen en desgewenst ondersteund door een stedenbouwkundig bureau, blijft betrokken bij de verdere planuitwerking.


Lees ook: