canvas-JvK_20140221_HenkHendriks_1

"Een historische vergissing die versterkt wordt"De Helperzoomtunnel: voor veel Helpmanbewoners een reden tot zorgen. De aan te leggen tunnel zal ertoe leiden dat de verkeersstromen in de wijk veranderen. Veel bewoners van Helpman maken zich zorgen over de extra drukte op de Helperzoom en de Goeman Borgesiuslaan. Worden deze wegen nu niet heel erg druk? Is dit niet heel gevaarlijk voor de vele scholieren en andere gebruikers die dagelijks deze wegen moeten oversteken? Henk Hindriks vertelt ons wat hij er van vindt.

Henk Hindriks is 62 jaar en werkt bij de Hanzehogeschool. Hij woont nu 35 jaar in Helpman en het bevalt uitstekend. Hij moet wel zeggen dat hij nu al merkt dat het verkeer steeds drukker wordt. Naar aanleiding van de plannen van Aanpak Ring Zuid werd hij actief lid van de wijkvereniging van Helpman. Daarbinnen is inmiddels een werkgroep verkeer ontstaan, waarin Hindriks zich met ongeveer vijftien andere bezorgde bewoners inzet voor een veilige wijk.

Verkeerde plaats

In de jaren zestig werd de zuidelijke ringweg bij Groningen aangelegd. Volgens Hindriks hebben ze toen de verkeerde plaats voor deze weg gekozen. “Ze hadden de ringweg nooit zo dicht bij de binnenstad moeten leggen”, zegt Hindriks. “De kruising tussen de twee grote wegen A7 en A28 zó dicht bij de binnenstad, dat is uniek in Nederland. Naar ons idee gaat de projectopdracht uit van een tunnelvisie. Waarom zouden we de weg niet aan de noordkant leggen? Of om de stad heen? Zoals dat hoort bij een ringweg. Dit is een structurele fout. Door hiermee door te gaan, wordt de historische vergissing voor vele decennia versterkt. Omdat de basis niet goed zit, worden er knutseloplossingen bedacht. Tijdens de uitwerking is steeds minder mogelijk.”

Gevaarlijk

Een ringweg hoort twee functies te hebben, vertelt Hindriks. Ten eerste het routeren van doorgaand verkeer om de stad heen en ten tweede het verdelen van het verkeer dat de stad in en uit wil, de wijkverdeelfunctie. “Veel op- en afritten vervallen, hierdoor verdwijnt deze laatste functie grotendeels. Het doorgaande verkeer krijgt prioriteit, het wijkverkeer krijgt meer stoplichten en er komt meer verkeer in de wijken zelf. Door de komst van de Helperzoomtunnel bijvoorbeeld zullen dagelijks acht tot elfduizend auto’s over de Helperzoom gaan. Veel fietsers en oudere mensen moeten hier oversteken. Veel scholieren moeten over de Helperzoom naar school. Het is een plek waar allemaal mensen de wijk in en uit moeten. De capaciteit van de Helperzoom is wel groot genoeg, maar oversteken en doorkruisen wordt moeilijk. Wij denken dat het heel gevaarlijk wordt.”

Samenwerking

De samenwerking met de projectorganisatie ziet Hindriks als positief. Er wordt geluisterd naar de wensen van de bewoners, maar alle aanpassingen moeten wel passen binnen de kaders van de opzet van het plan. “Binnen die grenzen krijgen wij wel de ruimte voor onze mening. Het gevolg van de plannen dat er meer verkeersdruk in de wijk komt, is ernstig fout. Doordat er sprake is van een structurele fout in de uitgangspunten kan dit niet opgelost worden. Dat noem ik knullig.”

Reactie projectorganisatie

Het klopt niet dat het doorgaande verkeer op de zuidelijke ringweg prioriteit krijgt boven verkeer dat de stad in en uit wil. Uit onderzoek is gebleken dat tachtig procent van het verkeer dat gebruik maakt van de zuidelijke ringweg in de stad moet zijn of daar vandaan komt. Daarom hebben Rijk, gemeente en provincie in 2009 besloten uit te gaan van ombouw van de ringweg op het huidige tracé.

Weliswaar verdwijnen er enkele toe – en afritten, maar daar komen nieuwe voor in de plaats. De aanpak van de ringweg zorgt er voor dat meer verkeer gebruik gaat maken van de ring en dat er minder verkeer door de wijken gaat.

De Helperzoomtunnel wordt aangelegd ter vervanging van de Esperantospoorwegkruising. De tunnel leidt niet tot meer verkeer in de wijk. De hoeveelheid verkeer in de tunnel is vergelijkbaar met de hoeveelheid op de huidige spoorwegkruising.

De verkeerstromen wijzigen echter wel, mede onder invloed van het ontwerp-inrichtingsplan (verkeersplan) dat voor de wijk is opgesteld. Autoverkeer in de meest kwetsbare gebieden wordt ontmoedigd. Dat geldt vooral voor de straten waar scholen zijn. Daarnaast wordt het overgrote deel van Helpman/Coendersborg 30 km/uur gebied.

Het verkeer in het zuidelijk deel van de Helperzoom neemt toe naar circa 3.000 tot 6.500 motorvoertuigen. Dus geen 8.000 tot 11.000. In het noordelijk deel – ten noorden van de Helper Brink – neemt het verkeer af.

Het verkeersplan bevat maatregelen om de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers te vergroten. Dat geldt ook voor de Helperzoom. Deze maatregelen worden in overleg met de bewoners verder uitgewerkt.

Overigens vindt momenteel een studie plaats naar een verbetering van de fietsroute tussen Haren en Groningen. De ideeën gaan in de richting van een vrijliggend fietspad met tweerichtingsverkeer voor fietsers aan de westzijde van de Helperzoom.

Het fietspad langs de Helperzoom past bij het streven van Provincie Groningen, Gemeente Groningen en omliggende gemeenten om comfortabele, snelle en veilige fietsverbindingen te creëren tussen de stad en het omliggende gebied. Daarbij gaat het onder meer om fietsverbindingen tussen Groningen en Bedum. Zuidhorn, Ten Boer en Winsum. Voor Groningen-Zuid gaat het om een fietsverbinding tussen Haren en de stad. Deze verbinding loopt via de Helperzoom. Het plan voor het fietspad wordt uitgewerkt door de drie initiatiefnemers van dit plan: de gemeenten Groningen en Haren en de provincie Groningen. Zij moeten ook zorgen voor de financiering van het plan.


Lees ook: