canvas-22072019_Zomerstremming_luchtfoto_@WimOosterloo

Veilige en beheerste bouwwijze bouwkuip verdiepte liggingAanpak Ring Zuid (ARZ) en Combinatie Herepoort (CHP) hebben overeenstemming bereikt over de bouwmethode voor de aanleg van de bouwkuip van de verdiepte ligging. In de bouwkuip zal gedeeltelijk onderwaterbeton worden toegepast.

Veilige en beheerste aanleg

Een belangrijke eis van opdrachtgever ARZ is dat de aanleg van de bouwkuip voor de verdiepte ligging veilig en beheerst moet gebeuren. Omliggend groen en woningen mogen hiervan geen nadelige gevolgen ondervinden. Met de keuze voor het gedeeltelijk toepassen van onderwaterbeton wordt aan deze eis voldaan. Op 4 juni jl. besteedden we ook aandacht aan de aanleg van de bouwkuip. In dit artikel werd toegelicht hoe deze pittige klus door ARZ en CHP wordt voorbereid en wat de mogelijke risico’s zijn.

Verschillende bouwmethodes

De verdiepte ligging komt onder de grondwaterstand te liggen. Voor de bouw van de verdiepte ligging is een droge bouwkuip noodzakelijk. Er zijn verschillende bouwmethodes om de bouwkuip droog te houden: grondwater wegpompen of het storten van een onderwater betonvloer. Beide methodes hebben voor- en nadelen. ARZ heeft samen met CHP en het waterschap onderzocht hoe de risico’s van de aanleg beheerst kunnen worden. Ook is hierover een advies gevraagd aan Deltares, een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond.

Er is bijvoorbeeld gekeken naar de effecten van de aanleg van de verdiepte ligging op de grondwaterstand. Een van de risico’s is dat de grondwaterstand verandert. Dit zou dan effect kunnen hebben op het groen in de omgeving of het kan leiden tot het verzakken van panden. Dat is natuurlijk niet acceptabel. Door het gedeeltelijk toepassen van onderwaterbeton kunnen deze risico’s beheerst worden.

Voorbereiding

De experts van Deltares, ARZ en CHP zijn akkoord met de bouwmethode waarin gedeeltelijk onderwaterbeton wordt toegepast. De kosten hiervan blijven binnen het beschikbare projectbudget. De bouw van de bouwkuip van de verdiepte ligging wordt de komende periode zorgvuldig nader voorbereid. Zo worden nog bemalingsproeven gedaan om exact te kunnen bepalen waar onderwaterbeton en waar bemaling veilig kan worden toegepast. Mede op basis hiervan wordt de definitieve vormgeving van de bouwkuip bepaald. Hierover is in het najaar meer bekend.

Damwandplanken intrillen

Op 16 juli is gestart met het intrillen van de damwandplanken die de bouwkuip vormen voor de verdere aanleg van de verdiepte ligging. Wilt u hierover meer weten? Kijk dan op: www.aanpakringzuid.nl/damwand.


Lees ook: