Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Inspraak Helperzoomtunnel gestart

John Brouwer4 oktober 2013Helpman/Coendersborg


4 oktober 2013

Het college van B&W heeft het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanleg van de Helperzoomtunnel. Deze tunnel gaat lopen van de Helperzoom (ter hoogte van de Helper Brink) naar de Duinkerkenstraat. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 4 oktober tot en met 14 november ter inzage. Iedereen kan hierop een zienswijze indienen.

De Helperzoomtunnel – onder het spoor naar Assen en Winschoten – is een belangrijk onderdeel van het project Aanpak Ring Zuid. De tunnel is bedoeld om de huidige spoorwegovergang bij de Esperantostraat te vervangen. Deze moet vanwege veiligheidseisen over een aantal jaren worden gesloten. De Helperzoomtunnel zorgt ervoor dat ook in de toekomst de wijken Helpman/Coendersborg en Europapark / Oosterpoortwijk/De Linie met elkaar verbonden blijven. De tunnel wordt verboden voor vrachtverkeer. Bussen en ambulances mogen er wel doorheen.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Helperzoomtunnel

Juridisch gezien gaat het om een omgevingsvergunning eerste fase (activiteit ‘strijdig gebruik’, artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo). Bij de aanvraag voor de vergunning is ook een ruimtelijke onderbouwing aangeleverd, die inzichtelijk maakt wat de effecten van de tunnel zijn op de omgeving. Onderzocht zijn onder andere de effecten voor het verkeer, het geluid en de natuur. In de ruimtelijke onderbouwing wordt op basis van het effectenonderzoek geconcludeerd dat de tunnel passend is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening.

Ontwerpbesluit hogere geluidswaarden

De aanleg van de tunnel is ook getoetst aan de Wet Geluidhinder. Bij zeven woningen wordt de geluidsbelasting op de gevel hoger dan de streefwaarde. Hiervoor heeft het college een ontwerpbesluit ‘hogere waarde’ vastgesteld. Dit ontwerpbesluit ligt tegelijk met het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning ter inzage. Belanghebbenden kunnen ook daarover een zienswijze indienen.

Inzage

De ontwerpbesluiten met de bijbehorende stukken zijn te downloaden vanaf deze website. Ook kunnen ze worden ingezien bij het Loket Bouwen en Wonen aan het Gedempte Zuiderdiep. Het Loket Bouwen en Wonen is geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur en alleen op afspraak van 13.00 uur tot 17.00 uur. Op dit adres kan iedereen een kopie van de stukken krijgen, na het betalen van de hiervoor verschuldigde leges.

Vervolg

Na de zienswijzeperiode beslist het college van B&W of de omgevingsvergunning definitief wordt verleend. Als dat het geval is, kunnen de werkzaamheden in 2015 starten. In 2016 kan de tunnel dan in gebruik worden genomen.


Lees ook: