canvas-Maaslaan 3

Toch een fietstunnel bij De Papiermolen, maar hoe?

John Brouwer29 mei 2017Julianaplein


Door de creativiteit van de aannemer Combinatie Herepoort kan er toch een fietstunnel komen tussen openluchtbad De Papiermolen en de Rivierenbuurt. In het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg zou hier een voetgangersbrug komen en leek een fietstunnel op deze locatie niet mogelijk. De zuidelijke ringweg wordt op deze plek namelijk breder en verdiept aangelegd.

Door de ombouw van de zuidelijke ringweg moet een fietstunnel op deze plek veel langer worden dan de bestaande fietstunnel. Ook moet de fietstunnel veel lager komen te liggen om onder de weg door te kunnen gaan. Het projectbureau Aanpak Ring Zuid kwam na uitvoerig onderzoek tot de conclusie dat er in de nieuwe situatie onvoldoende ruimte was om een fietstunnel goed en veilig in te kunnen passen. Een voetgangersbrug leek het hoogst haalbare. Tot teleurstelling van de omwonenden.

Kans

Aannemer Combinatie Herepoort maakt op dit moment het definitieve ontwerp voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Ze zagen daarbij een kans om de fietstunnel alsnog in te passen. Na veel pas- en meetwerk zijn ze hierop uitgekomen. Maar hiervoor moet wel een aantal wijzigingen aangebracht worden in het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Sociale veiligheid

Belangrijk voor een fietstunnel is dat de gebruikers zich in de tunnel veilig voelen. Daarvoor is het nodig dat je als fietser of voetganger de andere kant van de tunnel kunt zien. Om zicht te houden op het einde van de tunnel, heeft Combinatie Herepoort een oplossing bedacht. Ten eerste wordt de verbindingsweg in vergelijking met het huidige plan met 1,90 meter verhoogd. Verder moeten de Maaslaan en de Merwedestraat ter hoogte van de fietstunnel worden verlaagd. De voetpaden langs de woningen blijven wel op de huidige hoogte liggen.

Parkeren

Door het verhogen van de verbindingsweg en het gedeeltelijk verlagen van de Maaslaan en de Merwedestraat vervallen een aantal parkeerplaatsen. Het uitgangspunt is echter dat het aantal parkeerplaatsen in de omgeving hetzelfde blijft. Combinatie Herepoort gaat daarom op zoek naar een oplossing. In het oorspronkelijke plan werd in de Maaslaan langs-parkeren ingevoerd, dus parallel aan de straat. Voor de fietstunnel wordt nu gekeken of het toch weer dwars-parkeren kan worden, dus haaks op de straat.

Maaslaan 1
Impressie van de fietstunnel gezien vanuit de Merwedestraat.

Kabels en leidingen

In de buurt van de fietstunnel zijn al de nodige kabels en leidingen verlegd. Voor de aanleg van de nieuwe fietstunnel moeten enkele kabels en leidingen (opnieuw) worden verplaatst. Combinatie Herepoort probeert deze verleggingen zo veel mogelijk te combineren met de werkzaamheden voor de fietstunnel.

Verdere uitwerking

De aannemer heeft nu een schetsontwerp gemaakt, op basis waarvan we zeker weten dat de fietstunnel gerealiseerd kan worden. De komende periode zal Combinatie Herepoort dit ontwerp verder uitwerken. Hierbij bekijken ze onder andere hoe de fietstunnel aan de kant van openluchtbad De Papiermolen gaat aansluiten op de fietspaden. Ook werken ze de inrichting van de Maaslaan en de Merwedestraat verder uit. Dit zal Combinatie Herepoort doen in afstemming met de wijkplatforms van de Rivierenbuurt en De Wijert en de direct omwonenden.

Vogelvlucht 1
Impressie van de fietstunnel onder de zuidelijke rinweg door. Met linksonder de Maaslaan.

Financiering en wijziging Tracébesluit

Voor de financiering van de tunnel is met de projectpartners is afgesproken dat de gemeente de investeringskosten van € 3,25 miljoen voor haar rekening neemt. Daarnaast vraagt het college van B&W € 750.000 aan de raad om de aantrekkelijkheid en sociale veiligheid van de fietstunnel verder te vergroten. Hier neemt de raad op woensdag 31 mei 2017 een besluit over. Verder is er een wijziging van het Tracébesluit met een formeel inspraaktraject nodig. Deze procedure zal in 2018 in gang worden gezet. De tunnel zal dan in 2019 en 2020 worden gebouwd.


Lees ook: