canvas-JvK_20130618_verkeersbord_08

Verkeersmanagement bevordert doorstroming tijdens werkzaamheden

John24 juli 2014


Hoe blijft de stad bereikbaar tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg? Onder meer dankzij 'verkeersmanagement'. Dat zijn alle maatregelen om tijdens de werkzaamheden het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen.

Elke dag komen mensen van heinde en verre naar de stad Groningen om te werken, te winkelen, op bezoek te gaan of om gebruik te maken van voorzieningen. Niet alleen per auto, maar ook per trein, bus en fiets. En natuurlijk verplaatsen ook de inwoners zich door de stad. Hoe beter het verkeer doorstroomt, hoe beter de stad bereikbaar blijft. Natuurlijk is bereikbaarheid ook een kwestie van gevoel. Wanneer je de ene dag over je reis tien minuten doet en de dag erop ineens twintig, dan ervaar je je bestemming als onbereikbaar. 'Bereikbaar' betekent dus ook dat de reistijd goed in te schatten is.

Verkeersmanagement

Tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg is er tijdelijk minder ruimte voor de auto. Verkeersmanagement is dan een oplossing. Verkeersmanagement is eigenlijk het zo goed mogelijk verdelen van het verkeer over de beschikbare wegen, om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Voor de stad Groningen is het verkeersmanagement in handen van Groningen Bereikbaar. Dat is een samenwerkingsorganisatie van de noordelijke overheden en de Groninger werkgevers. Voor de uitvoeringsperiode werkt Aanpak Ring Zuid hiermee dus nauw samen.

Grofweg bestaat verkeersmanagement uit vier onderdelen: alternatieve routes, informeren, aanpassen van verkeerslichten en het snel oplossen van incidenten.

Alternatieve routes

Het bieden van alternatieve routes is de meest bekende van de vier. Als er gewerkt wordt aan de zuidelijke ringweg, worden omleidingsroutes ingezet zodat alle weggebruikers hun bestemming kunnen blijven bereiken. Deze routes staan aangegeven op de bekende gele borden langs de weg. Omdat de zuidelijke ringweg tussen 2015 en 2020 stukje bij beetje wordt aangepakt, veranderen de omleidingsroutes regelmatig.

Voordat de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg van start gaan, wordt natuurlijk al over de verschillende omleidingsroutes nagedacht. Het is de bedoeling om hiervoor vooral wegen in te zetten die een tijdelijke toename van verkeer goed aan kunnen. Het belangrijkste alternatief voor de zuidelijke ringweg is de rest van de ring. Dus als gewerkt wordt aan de zuidelijke ringweg, dan wikkelen we verkeer af via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg. Net zoals nu al gebeurt bij de werkzaamheden aan de oostelijke ringweg.

Informeren

Het tweede onderdeel van verkeersmanagement is informeren. Groningen Bereikbaar doet er alles aan om vertraging bij wegwerkzaamheden, incidenten, evenementen en drukte op de weg tot een minimum te beperken. Daarvoor staat er nu veel techniek langs de weg om het verkeer te informeren, te verleiden om bijvoorbeeld een andere route te nemen en te verdelen over het wegennet. Deze techniek noemen we Live Traffic Groningen.

Hoe beter de weggebruikers op de hoogte zijn van de omleidingen rond de zuidelijke ringweg, hoe beter ze de route kunnen kiezen die voor hen het slimste is. Om weggebruikers te helpen, staan er op steeds meer plekken rond de stad Groningen digitale informatiepanelen die actuele verkeersinformatie, bijvoorbeeld over reistijden, openbaar vervoer, incidenten of evenementen geven. Vanuit de verkeerscentrale in Wolfheze monitoren wegverkeersleiders continu het Groninger wegennet. Zo nodig passen zij de teksten op de digitale informatiepanelen daar op aan. Ook investeert de regio in slimme apps voor op de mobiel of voor de autonavigatie. Op basis van de actuele situatie op de weg ontvangen weggebruikers actuele route-informatie. Hierdoor kunnen mensen ook thuis of op het werk al geïnformeerd worden over de (verwachte) verkeersdrukte. De komende jaren investeren we in het verkrijgen en doorsturen van verkeersinformatie. Daarbij sluiten we zo veel mogelijk aan bij landelijke ontwikkelingen.

Aanpassen

Als de verkeershinder groter wordt of langere tijd duurt, kan de wegbeheerder besluiten de verkeersstromen anders af te handelen door de verkeerslichten anders af te stellen. De richtingen van waaruit tijdelijk meer verkeer komt, krijgen langer groen.

Snel oplossen van incidenten

Pechgevallen, aanrijdingen en andere incidenten kunnen ook een grote invloed hebben op de verkeersafwikkeling. Zowel nabij de werkzaamheden als op de extra belaste alternatieve routes. Daarom is het van belang ongevallen snel af te handelen, zodat de weg snel weer vrij is. Bijvoorbeeld door bergingsvoertuigen paraat te houden. In deze situaties wordt samengewerkt met de hulpverleningsdiensten.

Minder Hinder

Verkeersmanagement is na slim plannen, slim bouwen en slim reizen het vierde onderdeel van de Minder Hinder Aanpak. Deze aanpak bestaat uit samenhangende maatregelen die ervoor zorgen dat ook in de uitvoeringsperiode de stad goed bereikbaar blijft. Dankzij slim reizen worden mensen overgehaald niet altijd met de auto te reizen. Wie toch met de auto gaat, heeft dankzij slim plannen voldoende alternatieve routes. Slim bouwen zorgt er vervolgens voor dat het verkeer dat toch op de zuidelijke ringweg moet zijn, er zo min mogelijk hinder van ondervindt. Als bepaalde delen van de weg niet te gebruiken zijn, zorgt verkeersmanagement ervoor dat het verkeer zo goed mogelijk blijft doorstromen en dat iedereen zijn plaats van bestemming kan bereiken.

Dit is deel 4 van een serie artikelen over de uitvoeringsperiode. De andere artikelen gaan over slim plannen, slim bouwen, slim reizen en tijdig communiceren. Er volgt nog een artikel over bouwhinder.


Lees ook: