Uitvoeringsperiode

Uitvoeringsperiode

Hoe blijft de stad bereikbaar in de uitvoeringsperiode?

De ombouw van de zuidelijke ringweg is een grote, langdurige en ingewikkelde operatie. Daarom hebben de beheerders van de wegen, bruggen en sporen in Groningen de samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar opgericht. Ook de Groninger werkgevers doen hier actief in mee. Deze organisatie moet ervoor zorgen dat Groningen tijdens de uitvoering van grote projecten aan weg en spoor goed bereikbaar blijft. Uitgangspunt bij de ombouw is dat in beide richtingen op de zuidelijke ringweg steeds twee rijstroken beschikbaar blijven. De overlast wordt zo veel mogelijk beperkt door een mix van maatregelen, bekend als de Minder Hinder-aanpak.

Wat wordt er gedaan om de overlast voor het verkeer te beperken?

Om de overlast voor het verkeer te beperken, kiest Groningen voor de landelijke aanpak 'Minder hinder'. Deze aanpak bestaat uit een combinatie van slim plannen, slim bouwen, slim reizen (mobiliteitsmanagement), verkeersmanagement en tijdig communiceren. Dit plan is uitgangspunt voor Combinatie Herepoort, de opdrachtnemer. Binnen zekere grenzen krijgt de opdrachtnemer de vrijheid om hierin zelf verbeteringen aan te brengen. De opdrachtnemer moet omwonenden (bewoners en bedrijven) steeds goed informeren over de werkzaamheden en overleg voeren over het voorkomen of beperken van hinder. Dat is contractueel vastgelegd. Tijdens de werkzaamheden wordt de verkeersdrukte goed in de gaten gehouden. Zo nodig worden aanvullende maatregelen genomen.

Lees meer over dit onderwerp op onze pagina Minder hinder.

Welke wegen dienen als omleidingsroute?

Tijdens de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg is de rest van de ringweg de belangrijkste omleidingsroute. Daarnaast mogen enkele andere wegen worden gebruikt als tijdelijke omleidingsroutes, bijvoorbeeld voor lokaal bestemmingsverkeer. Hierbij gaat het om wegen die extra verkeer kunnen verwerken. Dit zullen voornamelijk routes zijn die nu ook al worden gebruikt voor de ontsluiting van woonwijken.

Wordt de Helperzoomtunnel tijdens de ombouw een omleidingsroute?

Het is niet de bedoeling dat de Helperzoomtunnel wordt ingezet als omleidingsroute voor doorgaand verkeer. De Helperzoomtunnel dient ook tijdens de bouwfase alleen als vervanger van de huidige Esperantokruising. Voor verkeer van en naar Helpman/Coendersborg en Europapark kan de Helperzoomtunnel wel een omleidingsroute zijn.

Wat wordt er gedaan om overlast voor omwonenden te beperken?

Bij dit omvangrijke project is het onvermijdelijk dat omwonenden te maken krijgen met verschillende vormen van bouwhinder. Te denken valt aan bouwverkeer, geluidsoverlast, stof en trillingen. Inzet is om deze hinder zo veel mogelijk te beperken tot een acceptabel niveau. Hierbij moet worden voldaan aan de wettelijke eisen en lokale verordeningen. Daarbij gelden onder andere de Algemeen Plaatselijke Verordening Groningen (2009) en de Beleidsregel Bouwhinder (2013) van de gemeente Groningen.

Blijven in de uitvoeringsperiode alle buurten en wijken goed bereikbaar voor hulpdiensten?

Ja, alle buurten en wijken blijven steeds goed bereikbaar voor politie, ambulance en brandweer. Dat geldt zowel tijdens de uitvoeringsperiode als daarna. Alle buurten en wijken blijven te bereiken binnen de wettelijk voorgeschreven aanrijtijden. Bij het maken van het plan zijn de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) nauw betrokken geweest.

Is er compensatie mogelijk als burgers, bedrijven of organisaties vanwege het project tijdelijk of blijvend nadeel ondervinden?

Wie denkt door het project benadeeld te zijn, kan een verzoek tot nadeelcompensatie of bouwschade indienen. Als de schade wordt veroorzaakt door de manier waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd, loopt de afhandeling van de schade via de aannemer. Is de schade het gevolg van de gewijzigde situatie na het project, dan is de nadeelcompensatieprocedure van het Rijk van toepassing. Hierop kun je bijvoorbeeld een beroep doen bij waardevermindering van een woning.

Lees ook onze pagina over Bouwhinder en schade.