20220304 impressie De Wijert_Vondellaan variant B_Impressie_20130410_W8

Slimme vraag: hoe is het herinrichtingsplan van de Vondellaan tot stand gekomen?

John4 maart 2022Julianaplein


Komende week maken we een begin met de herinrichting van de Vondellaan. We gaan deze weg veiliger maken voor fietsers en voetgangers, omdat hier in de toekomst veel meer auto’s gaan rijden. Zo komt er aan beide zijden van de weg een vrijliggend fietspad. Hoe is het inrichtingsplan voor de Vondellaan eigenlijk tot stand gekomen?

Voor het antwoord op deze vraag moeten we een stukje terug in de tijd. In 2014 heeft de minister het Tracébesluit voor de zuidelijke ringweg vastgesteld. Dat is het plan voor de aanpak van de zuidelijke ringweg (N7/A7), inclusief het Julianaplein, en stukjes van de westelijke ringweg en de A28. Deze wegen zijn van het Rijk en de provincie (westelijke ringweg).

Bij het opstellen van het Tracébesluit werd al gauw duidelijk dat de aanpassingen in deze wegen ook gevolgen zouden hebben voor de wegen in de aangrenzende wijken. Deze vallen onder de gemeente. De gemeente heeft daarom inrichtingsplannen vastgesteld voor het ‘Zuiderplantsoen’, de Maaslaan, de Vondellaan en Helpman. In deze gebieden verandert het verkeersgebruik of de inrichting van de openbare ruimte. In de inrichtingsplannen staat hoe de verschillende vormen van verkeer (auto’s, fietsers, voetgangers) worden ingepast en hoe de openbare ruimte wordt ingericht (groen, bomen, parkeren, etc.).

Vondellaan

Voor de Vondellaan betekenen de plannen in het Tracébesluit vooral dat er veel meer autoverkeer komt. Naar verwachting rijden hier straks meer dan 10.000 auto’s per dag. De Vondellaan krijgt namelijk een directe aansluiting op de zuidelijke ringweg, zodat bewoners van De Wijert sneller en makkelijker vanuit hun wijk naar de ringweg kunnen rijden, en ook weer terug.

impressie aansluiting vondellaan
Impressie van de toekomstige aansluiting van de Vondellaan op de ringweg.

In het inrichtingsplan voor de Vondellaan staan daarom maatregelen die enerzijds zorgen voor een veilige doorstroming van het verkeer (zowel fiets- als autoverkeer) en anderzijds ervoor zorgen dat voetgangers en fietsers de weg veilig kunnen oversteken.

Varianten

Voor het opstellen van het inrichtingsplan voor de Vondellaan hebben we in de periode 2012 tot en met 2014 verschillende bewonersbijeenkomsten gehouden. De verslagen hiervan zijn terug te vinden in onze bibliotheek (onder het kopje De Wijert). Op basis van deze bijeenkomsten zijn in het ontwerp-inrichtingsplan drie varianten voorgesteld:

Variant A: extra brede fietsstroken met groene middenberm
Variant B: vrijliggende fietspaden
Variant C: vrijliggend tweerichtingen fietspad westzijde Vondellaan

De ontwerp-inrichtingsplannen, inclusief deze varianten, zijn tegelijk met het Tracébesluit ter inspraak voorgelegd. Alle reacties uit de inspraakperiode zijn terug te lezen in de nota van antwoord over de inrichtingsplannen.

De Wijert_Vondellaan variant B_Impressie_20130410_W8
Impressie van de gekozen variant B, met vrijliggende fietspaden.
20220303 herinrichting vondellaan
Plattegrond van de herinrichting van de Vondellaan.

Mede aan de hand van de inspraakreacties is gekozen voor variant B. In deze variant krijgt de Vondellaan dus aan beide zijden een vrijliggend fietspad, afgeschermd van het autoverkeer. Voor de aanleg van de vrijliggende fietspaden is het noodzakelijk de bestaande bomen te kappen. In het ontwerp voor de nieuwe inrichting zijn 30 nieuwe bomen opgenomen, een mix van lindebomen.


Lees ook: