canvas-gewone dwergvleermuis

Slimme vraag: hoe gaat het met de vleermuizen?Enige tijd geleden heeft Combinatie Herepoort maatregelen getroffen om het leefgebied van de vleermuizen te beschermen. Die maatregelen moesten klaar zijn voordat de vleermuizen uit hun winterslaap zouden ontwaken, ongeveer half maart, begin april. We zijn nu enkele maanden verder. Hoe gaat het nu eigenlijk met de vleermuizen?

We leggen de vraag voor aan eco-Engineer Victor Loehr (Rijkswaterstaat) en adviseur ecologie Janneke van Goethem (Combinatie Herepoort). “Bij de zuidelijke ringweg gaat het hoofdzakelijk om drie soorten: de watervleermuis, de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. Tijdens het seizoen dat de vleermuizen actief zijn, kijken we elke maand of de watervleermuizen, die in Groningen-zuid zeldzaam zijn, gebruik maken van de leefgebieden die we voor ze hebben ingericht. De gewone dwergvleermuizen, die algemener voorkomen, controleren we tweemaal per jaar. Sinds april hebben we twee rondes gemaakt. In de jaren voorafgaand aan de wegwerkzaamheden hebben we echter ook al onderzoeken uitgevoerd. Daardoor hebben we een goed beeld van waar bij de ringweg welke vleermuizen leven. Van de zeldzaamste soorten is er maar een handvol dieren aanwezig, terwijl het bij de gewone dwergvleermuis om honderden dieren gaat.”

Insecten

Toch is op dit moment de situatie minder gunstig dan voor de bomenkap. “Vleermuizen eten graag insecten, die op en bij bomen leven. De bomen dienen ook als geleiding: vleermuizen maken gebruik van sonar om zich te oriënteren en blijven daardoor in de buurt van bomen die de sonargeluiden kunnen weerkaatsen. Het groen rondom de Julianavijver was een belangrijk gebied voor vleermuizen, terwijl dat gebied nu (tijdelijk) is verdwenen. Daarvoor was dan ook een ontheffing op de Wet natuurbescherming nodig. Deze ontheffing hebben we gekregen omdat we het verlies aan leefgebied op andere plaatsen gecompenseerd hebben.”

Maatregelen

Om de verslechtering zo veel mogelijk te beperken, zijn verschillende maatregelen genomen. “Zo zijn in de omgeving van de Vondellaan, bij de Hora Siccamasingel en bij de Dinkelvijver nieuwe bomen en struiken aangeplant. Op veel plekken hebben we schermen gemaakt die de geleidende functie van de bomen tijdelijk overnemen. En bij de Vondellaan hebben we de Braillevijver aangelegd. We hebben gezien dat de watervleermuizen deze nieuwe vijver al hebben ontdekt! Op dezelfde locatie maken gewone dwergvleermuizen volop gebruik van de wand met bigbags met zand. Die grote zakken zand houden ’s avonds de warmte lang vast en geven beschutting. Ideaal voor insecten en voor de vleermuizen die daarop jagen.”

Toekomst

De ecologen zien de toekomst van de vleermuizen zonnig in. “In de uiteindelijke situatie wordt het voor vleermuizen juist beter dan vóór de werkzaamheden. De nieuwe wegbermen worden weer groen ingericht en er komt een groot oppervlakte groen bij: het Zuiderplantsoen.”


Lees ook: