Impressie 4b Julianaplein papiermolen 2022

Nieuw ontwerp verkeersplein Brailleweg gepresenteerd

John25 november 2022Julianaplein


Woensdag 23 november is op een inloopbijeenkomst voor bewoners van de Rivierenbuurt het nieuwe ontwerp voor het verkeersplein (ovonde) bij de Brailleweg gepresenteerd. Ongeveer 40 belangstellenden kwamen een kijkje nemen.

20221125 Rivierenbuurt bestaande situatie - OpenStreetMap
De Rivierenbuurt in de bestaande situatie, met links de Brailleweg en het Emmaviaduct. Rechts de Hereweg. In het rood de zuidelijke ringweg. De rand van de wijk wordt gevormd door de Maaslaan en het Hoornsediep. Kaart: OpenStreetMap.

In het plan voor Aanpak Ring Zuid (Tracébesluit 2014) is een verkeersplein opgenomen bij de Brailleweg. Het verkeersplein heeft de vorm van een ovale rotonde ('ovonde') en is nodig om de Brailleweg aan te sluiten op de nieuwe verbindingsweg tussen Brailleweg en Hereweg.

Ontwerp verkeersplein Brailleweg 1 - TB 2016
Het oude ontwerp voor het verkeersplein.

Bij de uitwerking van het ontwerp bleek dat de doorstroming op dit verkeersplein niet voldoende zou zijn. De kans was groot dat er bij drukte opstoppingen zouden ontstaan, met kans op wachtrijen tot op de ringweg. Dat was niet wenselijk. Daarom is het ontwerp geoptimaliseerd (zie de afbeelding hieronder).

Ovonde ontwerp
Het nieuwe ontwerp.

De oorspronkelijk bedachte verkeerslichten voor het plein zijn vervallen en de capaciteit is vergroot. Ook hebben we verbeteringen voor het busvervoer doorgevoerd. Direct aan de noordkant van de nieuwe ovonde is een bushalte toegevoegd voor bussen richting het noorden (richting het station). Er was al een bushalte gepland voor bussen richting het zuiden.

De Brailleweg sluit in het noorden aan op het Emmaviaduct. Deze situatie verandert niet. De situatie bij de Parkweg blijft gelijk.

Impressie 1b ovonde 2022
Impressie van het nieuwe verkeersplein, gezien vanuit het zuidoosten.

Fietsoversteek

Als gevolg van het toevoegen van de bushalte aan de noordzijde, is de fietsoversteek in het ontwerp verplaatst. Fietsers en voetgangers kunnen hier oversteken tussen het Hoornsediep en het voet- en fietspad langs het kanaal. De oversteek is een stukje naar het noorden opgeschoven. Hier komen wel verkeerslichten bij, zodat de fietsers en de voetgangers veilig kunnen oversteken.

Op dit moment gaan fietsers nog onder de Brailleweg door, via de Amaliatunnel. In het nieuwe ontwerp ligt de Brailleweg hier op maaiveld. Technisch gezien was het mogelijk geweest de Brailleweg hier al te verhogen en er een fietstunnel onder te leggen. Hiervoor was extra budget nodig. De gemeenteraad heeft dit afgewezen. Een tunnel zou ook hogere geluidsschermen met zich meebrengen.

Het doorgaande fietsverkeer tussen het centrum en het zuiden van het stad kan gebruikmaken van het fietspad langs het Noord-Willemskanaal. Dit fietspad is voor fietsers in beide richtingen en loopt vanaf de Parkbrug tot aan de Vondellaan.

Inrichting wegen

De Maaslaan en het Hoornsediep tot aan de Rivierenhof krijgen in het nieuwe ontwerp een iets andere inrichting. Het aantal auto’s gaat hier sterk afnemen omdat deze straten straks alleen nog maar worden gebruikt door bewoners en bezoekers (bestemmingsverkeer). Auto’s kunnen hier in beide richtingen rijden, met een maximale snelheid van 30 km/uur. Er is geen apart fietspad meer. De straten worden bewust smal aangelegd, om automobilisten te stimuleren rustig te rijden.

Impressie 6b Hoornsediep 2022
Impressie van de voorgestelde herinrichting van het Hoornsediep.

In het ontwerp is het noordelijke deel van het Hoornsediep, vanaf de Rivierenhof tot aan de Parkweg niet veranderd. Tussen de Rivierenhof en de IJsselstraat komt een fietspad in twee richtingen. Tussen de rijbaan en het fietspad komen langsparkeervakken. Tussen de IJsselstraat en de Parkweg zijn er geen parkeervakken tussen het fietspad en de rijbaan. Het fietspad is hier alleen nog eenrichtingsverkeer, richting het noorden (richting station). De werkzaamheden zijn hier al begonnen.

Bereikbaarheid

Voor het autoverkeer vanuit en naar de Rivierenbuurt is het nieuwe verkeersplein cruciaal. Het plein is bereikbaar vanuit de richtingen Drachten, Assen en Hoogezand. Vanaf dit plein kan de automobilist naar de Hereweg, de Rivierenhof en de Parkweg rijden.

De Hereweg is bereikbaar via de toekomstige verbindingsweg tussen Hereweg en Brailleweg. Deze is voor verkeer in twee richtingen. Deze nieuwe weg vervangt de bestaande op- en afritten bij de Hereweg, die moeten verdwijnen vanwege de aanleg van de verdiepte ligging.

De Rivierenhof is bereikbaar via de Brailleweg en een nieuwe afrit. Deze afrit loopt door tot aan de Parkweg.

Parkeerplekken

In de huidige situatie tellen Hoornsediep en Maaslaan samen 120 parkeerplekken. In het nieuwe ontwerp staan ook 120 parkeerplekken ingetekend. Het aantal parkeerplekken blijft dus gelijk. In het vorige ontwerp was het aantal parkeerplekken lager.

Groen

In het ontwerp is rekening gehouden met meer groen. Hoe hoog de bomen zijn die straks geplant worden, is nog niet bekend. Het plan voor de beplanting wordt door de gemeente uitgevoerd.

Geluidsschermen

Rond het verkeersplein en langs de afrit voor verkeer vanuit de verdiepte ligging komen groene geluidsschermen. De hoogte hiervan varieert van 3 tot 4 meter. Langs het Hoornsediep en bij de bushalte komen glazen geluidsschermen van diverse hoogtes, variërend van 4 meter tot 2,5 meter (zie kaartje). De geluidsschermen bij de afrit komen dichter bij de woningen dan in het vorige ontwerp.

Geluidschermen verkeersplein Brailleweg
De geluidsschermen langs de Brailleweg.

Vervolg

De planning is om in mei 2023 de vergunningaanvraag in te dienen bij de gemeente Groningen. Daarmee start het vergunningentraject. Onderdeel van dit traject is de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. We zijn nog in overleg met de gemeente over de exacte planning van terinzagelegging. Wanneer deze bekend is, zullen wij deze via deze website bekend maken.

Vragen

Wie een vraag heeft, kan die hieronder stellen. Deze vragen gaan we beantwoorden in een apart artikel.
Impressie 4b Julianaplein papiermolen 2022
Impressie 4a Julianaplein papiermolen tb 2016

In deze afbeeldingen hebben we hjet oude en het nieuwe ontwerp over elkaar heen gelegd. Links van de oranje lijn is het oude ontwerp zichtbaar, rechts het nieuwe. Schuif de oranje lijn heen en weer om de verschillen te bekijken.


Lees ook: