canvas-LR - Verwijderen liggers Duo - Beeldnummer - 363-17 - Foto Raymond Bos bijgesneden

Akkoord financiële situatie Aanpak Ring Zuid

Nicolette19 januari 2021


Rijkswaterstaat, provincie en gemeente Groningen en aannemerscombinatie Herepoort (CHP) hebben definitieve overeenstemming bereikt over de financiële situatie van het project Aanpak Ring Zuid (ARZ). Er is een oplossing gevonden voor de kosten die gepaard gaan met de vertraging van drie jaar van het project. Ook is overeenstemming bereikt over de financiële basis voor de verdere looptijd van het project.

De nieuwe financiële afspraken leiden tot een extra financiële bijdrage van de provincie Groningen van € 78 miljoen exclusief btw (€ 94 miljoen inclusief btw). In het convenant Regio Specifiek Pakket (RSP) staat dat kostenstijgingen van projecten opgevangen moeten worden binnen dit pakket. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen stelt voor om de extra bijdrage te dekken uit de financiële middelen voor de RSP-projecten N33 Midden en Wunderline. Het blijft de ambitie van het college van GS om deze projecten wel te realiseren. Rijkswaterstaat draagt de kosten die gemoeid zijn met het drie jaar langer in stand houden van de projectorganisatie ARZ.

Op zo kort mogelijke termijn wordt dit voorstel voor financiering ter behandeling en goedkeuring voorgelegd aan Provinciale Staten.

In juli 2020 kwamen beide partijen tot een akkoord op hoofdlijnen om het project te kunnen realiseren. Afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd over de nadere uitwerking van het akkoord op hoofdlijnen. Dit is nu vastgelegd in een definitieve overeenkomst (vaststellingovereenkomst) tussen ARZ en CHP.

Fleur Gräper- van Koolwijk voorzitter stuurgroep ARZ: “Het is goed dat er een oplossing is voor de financiële situatie van Aanpak Ring Zuid. De ombouw van de zuidelijke ringweg is een belangrijk project voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van stad en regio. De afgelopen periode is door ARZ en CHP veel energie gestoken om een oplossing te vinden waarmee het project afgemaakt kan worden. Ik heb er vertrouwen in dat dat met deze overeenkomst gaat lukken. Het voorstel voor deze oplossing bespreek ik binnenkort met de leden van Provinciale Staten.”

Hans de Koning, voorzitter Combiraad en algemeen directeur Max Bögl: “Met dit akkoord kunnen we door met de ombouw van de zuidelijke ringweg. We zijn opgelucht dat we door kunnen bouwen en kijken met vertrouwen naar de verdere realisatie van het project.”


Lees ook: