canvas-202005 Hijswerkzaamheden Winschoterdiep - Foto FRaymond Bos - _ Foto ID-7023778

Hoofdlijnenakkoord Aanpak Ring Zuid

John6 juli 2020


De overheden binnen Aanpak Ring Zuid en aannemerscombinatie Herepoort hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de financiële situatie van het project Aanpak Ring Zuid. Op hoofdlijnen zijn beide partijen het eens over een oplossing voor de kosten als gevolg van de vertraging van drie jaar van het project en een financiële oplossing voor de verdere looptijd van het project. De komende periode worden de afspraken verder uitgewerkt en vastgelegd.

De afgelopen periode is van beide kanten veel energie gestoken in het vinden van een oplossing. Die is er nu op hoofdlijnen en de verwachting is dan ook dat het project op een stabiele basis gerealiseerd kan worden. De nadere details worden nu verder besproken en vastgelegd.

Achtergrond gesprekken Hertogh

Op 28 maart 2019 heeft prof.dr.ir. Hertogh als voorzitter van de commissie-Hertogh, het Plan van aanpak 'Waar een wil is, komt een weg' gepresenteerd. Door alle betrokken partijen is toen aangegeven dat er belangrijke stappen door Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort zijn gezet om de werkzaamheden voor de ombouw van de zuidelijke ringweg vlot te trekken. In het Plan van Aanpak is aangegeven dat er ten aanzien van de financiële situatie voor de lange termijn een totaaloplossing moet komen. Een oplossing waarmee stabiliteit wordt gecreëerd voor de verdere realisatie van het project. In de afgelopen periode zijn hierover onder leiding van prof.dr.ir. Hertogh gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Combinatie Herepoort, Aanpak Ring Zuid, Rijkswaterstaat, provincie en gemeente Groningen.

Lees ook:
Brief minister aan Tweede Kamer over MIRT-project Zuidelijke ringweg Groningen (6 juli 2020)
Brief college B&W aan gemeenteraad over hoofdlijnenakkoord Aanpak Ring Zuid (6 juli 2020)
Uitnodigingsbrief GS aan Provinciale Staten over vertrouwelijke bijeenkomst Aanpak Ring Zuid (6 juli 2020)