canvas-Zuid ring Groningen (14)

Uitspraak voorzieningenrechter over Julianavijver en vleermuizen

John20 juni 2017Julianaplein


Op dit moment wordt in opdracht van Aanpak Ring Zuid de laatste hand gelegd aan het verleggen van een rioolpersleiding bij de Julianavijver (bij het Julianaplein). De Vleermuizenwerkgroep heeft gevraagd deze werkzaamheden stil te leggen. De Rechtbank Noord-Nederland Groningen heeft hierover op 16 juni 2017 een uitspraak gedaan. Hieronder een korte samenvatting van de uitspraak.

Wat er aan vooraf ging

Om de rioolpersleiding te kunnen verleggen, is in oktober 2016 een vergunning verleend voor het kappen van 8 bomen en 18 m2 houtopstand. De Vleermuiswerkgroep Groningen maakte tegen dit besluit bezwaar. De gemeente Groningen heeft dit bezwaar destijds ongegrond verklaard. Ook is voor de aanleg van de rioolpersleiding een aanlegvergunning verleend. Beide vergunningen zijn inmiddels onherroepelijk.

Omdat de gemeente en de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid goede leefomstandigheden voor de vleermuizen in het gebied belangrijk vinden, zijn direct na de kap van de bomen (begin dit jaar) nieuwe bomen en struiken geplant rondom de vijver.

Uitvoering van de rioleringswerkzaamheden

De verlegging van de rioolpersleiding is bijna klaar. Omdat de Vleermuiswerkgroep van mening is dat hier werkzaamheden worden uitgevoerd die in strijd zijn met de wet, heeft de Vleermuizenwerkgroep een handhavingsverzoek ingediend en een Voorlopige Voorziening aangevraagd. Bij deze Voorlopige Voorziening werd gevraagd de werkzaamheden stil te leggen.

Nieuwe wet, splitsing bevoegd gezag

Sinds 1 januari 2017 is de Flora- en Faunawet onderdeel geworden van de Wet Natuurbescherming. Onderdeel van deze wet is dat voor bepaalde projecten de provincies het bevoegde gezag zijn voor de handhaving. Wat betreft de werkzaamheden bij de Julianavijver, verschillen de provincie Groningen en het Rijk (RVO) van mening wie hiervoor het bevoegde gezag is.

Uitspraak voorzieningenrechter

De rechter heeft bij een zitting op vrijdag 16 juni zowel de Vleermuiswerkgroep als de gemeente, de provincie en het Rijk aangehoord. De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan over de vraag wie het bevoegde gezag is wat betreft de handhaving van Wet Natuurbescherming bij de werkzaamheden ten aanzien van de Julianavijver.

Wel heeft de rechter een aantal maatregelen opgelegd die in acht moeten worden genomen bij de afronding van rioleringswerkzaamheden, zodat de situatie bij de Julianavijver binnen drie weken weer is hersteld. Binnen deze periode kan de verlegging van de rioolpersleiding worden afgerond.

De maatregelen die de rechter heeft opgelegd:

  • het op korte termijn verhogen en verhoogd houden van het waterpeil in de Julianavijver;
  • het verwijderen van de tijdelijk aangebrachte stalen damwanden;
  • het verwijderen van de rijplaten en zandlichamen die tijdelijk zijn aangebracht voor het werkverkeer;
  • het aanleggen van grasplaggen op de kaal geworden grond onder de rijplaten;
  • het nathouden van de nieuwe aanplant, de aan te leggen grasplaggen en het gebied rondom de vijver tot eind juli.

Over de vraag wie bevoegd gezag is voor de handhaving van de Wet Natuurbescherming in dit specifieke geval, doet de rechter op een later moment nog uitspraak.


Lees ook: