canvas-11_JvK_20160714_Paterswoldseweg_Muntinglaan_1

Gemeente stelt Bomeneffectanalyse vast

John19 januari 2017


De gemeente Groningen heeft de Bomeneffectanalyse van Combinatie Herepoort vastgesteld. Hierin staat dat voor de aanleg van de zuidelijke ringweg in totaal 473 bomen moeten worden gekapt. Daarvan zijn 112 bomen verplantbaar. Daarnaast moet in totaal voor 82.162 m2 aan houtopstanden verdwijnen. Alle bomen en houtopstanden die verdwijnen, worden gecompenseerd.

In het plan van Combinatie Herepoort hoeven minder bomen en houtopstand te verdwijnen dan in het Tracébesluit (2014) was aangekondigd. Combinatie Herepoort heeft bij het opstellen van de plannen bekeken hoe zo veel mogelijk bomen behouden kunnen blijven.

(Een houtopstand is een bosschage, bestaande uit één of meer bomen, hakhout, een houtwal, een grotere (lint)begroeiing van heesters en struiken, een beplanting van bosplantsoen, een struweel of een heg.)

Omgevingsvergunning

Nu de Bomeneffectanalyse is vastgesteld, kan Combinatie Herepoort bij de gemeente een vergunning aanvragen voor het kappen en verplanten van de bomen. Dat gebeurt half februari 2017. De gemeente neemt hierover een ontwerp-besluit. Dit ontwerp-besluit wordt zes weken ter inzage gelegd. In die periode kan iedereen hierop een zienswijze indienen. De gemeente beoordeelt deze reacties en stelt een definitief besluit vast. Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie. Wie een zienswijze heeft ingediend en het niet eens is met het besluit, kan bij Raad van State in beroep gaan. De Raad van State moet binnen een half jaar uitspraak doen.

Tracébesluit 2014

(worst-case-scenario)

Plan Combinatie Herepoort
Bomen verdwijnen 838 473
waarvan verplantbaar 339 112
Houtopstand verdwijnen 143.728 m2 82.162 m2

Lees ook: