canvas-Julianaplein vanuit het zuiden

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

John17 februari 2016


Op 12 februari 2016 heeft de minister het Wijzigingsbesluit vastgesteld. Hierin staat wat er verandert aan het Tracébesluit. Hieronder meer informatie over de wijzigingen.

Verkeersveiligheid

De ombouw van de zuidelijke ringweg levert een veiliger weg op. Dat blijkt uit de verschillende rapporten die bij het Tracébesluit zijn opgesteld. De Raad van State vond dat hierover nog een onafhankelijk oordeel van externe deskundigen ontbrak. Daarom zijn onafhankelijke verkeersveiligheidsexperts gevraagd het wegontwerp alsnog tegen het licht te houden: een zogenaamde audit.

De audit geeft geen eindconclusie of rapportcijfer over de ombouw van de zuidelijke ringweg als geheel. Wel zijn op een aantal punten aanbevelingen gedaan hoe de weg nog veiliger gemaakt kan worden. Deze aanbevelingen hebben voor een groot deel te maken met de bijzondere situatie bij de zuidelijke ringweg. Het wordt een autoweg waarbij de snelheid wordt beperkt tot 80 km/uur, in plaats van 100 km/uur, zoals gebruikelijk bij een autoweg. Dat is een bestuurlijke keuze, die in 2011 is gemaakt, op verzoek van gemeente en provincie. Dit is onder andere gedaan om de weg veiliger te maken. Daarnaast geeft de stedelijke omgeving beperkingen aan het wegontwerp: een weg met een hogere maximumsnelheid neemt meer ruimte in, veroorzaakt meer geluid en leidt tot meer luchtvervuiling.

Op basis van de audit zijn zichtbare en minder zichtbare aanpassingen in het wegontwerp gedaan. Hieronder de belangrijkste zichtbare aanpassingen.

Verkeersveiligheid - 01
Bij de afrit Hoogkerk wordt de uitvoegstrook verlengd tot 200 meter. Verkeer dat uit de richting van de stad komt, heeft dan meer tijd om van rijstrook te wisselen.
Verkeersveiligheid - 03
De afrit bij Laan Corpus den Hoorn naar de westelijke ringweg krijgt een dubbele uitvoegstrook, in plaats van een enkele. Dit vergroot de capaciteit.
Verkeersveiligheid - 06
Het Julianaplein. Bij de nieuwe verbindingsweg komt het geluidsscherm iets verder van de weg. Zo hebben automobilisten beter zicht op het verkeer. De ovale rotonde verschuift ongeveer 10 meter naar het noorden. Dit verkleint de kans op spookrijden.
Verkeersveiligheid - 15
Bij knooppunt Westerbroek wordt de rijstrook op de toerit richting Winschoten verkort naar 100 meter. Dat zorgt ervoor dat verkeer vanaf de rotonde soepeler kan invoegen. Op dit gedeelte liggen de rijsnelheden op beide rijstroken nog dicht bij elkaar.

Niet alle aanbevelingen uit de audit zijn overgenomen. Dat is, mits goed onderbouwd, ook niet nodig. Lees hier de gehele audit (pdf, 6 MB) met daarin ook de reactienota.

30_JvK_20160613_Merwedestraat_01
De fietstunnel bij De Papiermolen.

Door de ombouw van de zuidelijke ringweg moet de fietstunnel bij De Papiermolen verdwijnen. De Raad van State vond dat niet voldoende onderbouwd. Daarom is hier extra onderzoek naar gedaan. Verschillende varianten voor een fietstunnel zijn beoordeeld. Daarbij is gekeken naar de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de mogelijkheid zo’n tunnel goed in te passen in de omgeving.

Locatieonderzoek fietstunnels
Voor de fietstunnel zijn twee locaties onderzocht: op de huidige plek (roze) en tussen het Fongerspad en het Boutenspad (geel). Daarnaast is bekeken of elders tussen het Julianaplein en de Hereweg een tunnel mogelijk is (in het grijze vlak).

Geen van de varianten voldoet aan de eisen op het gebied van sociale veiligheid, verkeersveiligheid en inpassing. Voor de hellingen van de fietstunnel is meer ruimte nodig dan de omgeving toelaat. De tunnel zou minimaal 150 meter lang moeten worden, inclusief hellingen. Varianten waarin de tunnel een bocht maakt na de afdaling, zijn niet verkeersveilig. Ook kunnen fietsers zich hier snel onveilig voelen, omdat ze een tunnel moeten binnenrijden waarvan ze het einde niet kunnen zien. Dit gevoel wordt versterkt doordat de tunnel aan de zuidkant uitkomt in onbewoond gebied. De conclusie is dan ook dat een fietstunnel op deze plek redelijkerwijs niet mogelijk is.

De Raad van State wilde ook weten hoeveel fietsers de huidige fietstunnel gebruiken. Dat zijn er per etmaal ongeveer 1.300. Ter vergelijking: over de Hereweg gaan er ter hoogte van de zuidelijke ringweg ongeveer tien keer zoveel.

Locatie Fietsers per etmaal (2015)
Fietstunnel Papiermolen 1.300
Hereweg ter hoogte van de ringweg 13.000

Locatie voetgangersbrug

Ter vervanging van de fietstunnel bij De Papiermolen was in het Tracébesluit (2014) een ‘zoekgebied’ voor de voetgangersbrug opgenomen. Dat gaf de mogelijkheid om de precieze locatie voor deze voetgangersbrug later te bepalen, in overleg met de omwonenden. De Raad van State vond dat hiermee de privacy en het woon- en leefklimaat van de bewoners van de naastgelegen woningen niet voldoende was gewaarborgd. Want wie garandeerde hen dat de brug niet pal naast hun huis zou worden gebouwd?

Daarom is in het wijzigingsbesluit de precieze locatie van de voetgangersbrug bepaald. De brug komt iets ten oosten van de huidige fietstunnel, op minimaal 20 meter afstand van de erfgrens van de woningen aan beide zijden van de ringweg. De brug wordt zo geplaatst dat aan de noordkant de gebruikers worden geleid naar de Merwedestraat en niet naar het Fongerspad, waaraan de tuinen van de omliggende woningen grenzen.

Locatie voetgangersbrug_RGB300
Schetsontwerp van de voetgangersbrug, geplaatst op de plankaart. Hoe de brug er precies uit gaat zien, moet nog verder worden uitgewerkt.

Voor de voetgangersbrug zijn ook de ontwerpeisen vastgesteld. Zo moeten trillingen door het gebruik van de brug worden voorkomen. Verder moet het voor fietsers zo gemakkelijk mogelijk worden om de brug over te steken. De stijging van de hellingen is vergelijkbaar met het Emmaviaduct.

Geluidsscherm woning Papiermolenlaan

Alle woningen en scholen nabij de zuidelijke ringweg moeten goed worden beschermd tegen het verkeersgeluid. De Raad van State vond dat een woning aan de Papiermolenlaan niet voldoende tegen het geluid beschermd werd in het Tracébesluit van 2014. Hier is aanvullend onderzoek naar gedaan. Op basis van dit onderzoek komt hier nu een geluidsscherm van 4 meter hoog en 53 meter lang. Dat verlaagt de geluidsbelasting voor deze woning tot het wettelijk aanvaardbare niveau.

Routes voor de vleermuizen

Aan weerszijden van de fietstunnel bij De Papiermolen liggen groengebieden waar veel vleermuizen hun voedsel zoeken. Vleermuizen vinden hun routes met behulp van de echo’s van de signalen die ze uitzenden. De bestaande fietstunnel is nu een belangrijke vliegroute tussen deze gebieden. De Raad van State vond het niet voldoende duidelijk wat er wordt gedaan om vliegroutes voor vleermuizen in stand te houden als die tunnel verdwijnt.

gewone dwergvleermuis
De gewone dwergvleermuis, die langs de zuidelijke ringweg veel voorkomt.

In het wijzigingsbesluit is dat beter duidelijk gemaakt. Zo kunnen de vleermuizen in de nieuwe situatie de ringweg passeren met behulp van de voetgangersbrug. De reling en de brugconstructie dienen als ‘echobaken’. Tijdens de werkzaamheden komen er zo nodig tijdelijke echobakens, zodat ze ook dan de zuidelijke ringweg kunnen passeren.

5a Foerageergebieden vleermuizen
In de rood omcirkelde gebieden komen vleermuizen voor. De blauwe lijn is de huidige fietstunnel. De gele lijn is de toekomstige voetgangersbrug. De paarse lijn is een bestaande route voor vleermuizen, die door de komst van het Zuiderplantsoen verbetert.

Lees ook: