canvas-JvK_20140620_RingZuid-MP_62

Beroep instellen is mogelijk gedurende zes weken

Tessa Brink29 september 2014


Na de ondertekening van het Tracébesluit start de periode waarin belanghebbenden beroep kunnen aantekenen. Voor het Tracébesluit loopt de beroepsperiode van 3 oktober tot en met 13 november 2014. Beroep aantekenen tegen de omgevingsvergunning voor de Helperzoomtunnel kan van 29 september tot en met 10 november 2014. Tegen de Inrichtingsplannen kan geen beroep worden aangetekend.


Tracébesluit

Documenten bekijken

Het Tracébesluit bestaat uit een besluittekst, kaarten en een toelichting. Deze documenten vindt u in het overzicht digitale documenten Tracébesluit.

Deze documenten kunt u van 2 oktober tot en met 13 november 2014 ook inzien bij:
- het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag;
- het provinciehuis van de provincie Groningen, Martinikerkhof 12, Groningen;
- het gemeentelijk informatiecentrum, Kreupelstraat 1, Groningen.

Beroep instellen

Belanghebbenden die hun zienswijze bij het Ontwerp-Tracébesluit Zuidelijke Ringweg Groningen naar voren hebben gebracht, kunnen van 3 oktober tot en met 13 november 2014 beroep instellen. Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze op het Ontwerp-Tracébesluit naar voren hebben gebracht. De rechter bepaalt of het beroep in behandeling wordt genomen.

Stuur uw beroep naar:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Eisen

Op de website van Platform Participatie vindt u informatie over de eisen waaraan uw beroepschrift moet voldoen. Ook vindt u hier informatie over het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Kosten

Let op: aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierechten). Actuele informatie over de kosten voor het instellen van beroep vindt u op de website van de Raad van State.

Beroepsperiode

Op dit besluit is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u alleen beroep kunt instellen tijdens de beroepstermijn. U mag niet buiten de termijn nog (aanvullende) beroepsgronden aanvoeren.

Meer informatie

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de Directie Participatie, telefoon 070 456 96 02.


Omgevingsvergunning Helperzoomtunnel

De gemeente Groningen heeft op 29 september 2014 de omgevingsvergunning voor de aanleg van de Helperzoomtunnel verleend. De zienswijzen hebben niet tot een aanpassing geleid.

Documenten bekijken

Het besluit omgevingsvergunning vindt u in het overzicht digitale documenten Tracébesluit.

Het besluit omgevingsvergunning ligt ook ter inzage bij:

Afdeling Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Geo-informatie (VTH&G)
Harm Buiterplein 1
Telefoon (050) 367 81 11

U kunt hier terecht op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur (vrije inloop zonder afspraak) en van 13.00 tot 17.00 uur (alleen op afspraak). Een afspraak kunt u maken via het digitale loket van de gemeente Groningen.

Beroep instellen

Heeft u een zienswijze ingediend tegen de omgevingsvergunning en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen, als u belanghebbende bent, tot en met 10 november 2014 beroep instellen in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan ook als u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijzen heeft ingediend.

Beroep leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom naast beroep instellen ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland.

Een beroepschrift of voorlopige voorziening dient u in bij:

Rechtbank Noord Nederland, sector bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen

Kosten

Hiervoor betaalt u in de regel € 160,- aan griffierecht. Dit bedrag kunt u terugkrijgen als u door de rechter in het gelijk wordt gesteld.


Lees ook: