Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Voorlichting, inspraak en het vervolg van de procedure

SYSTEM29 augustus 2013


29 augustus 2013

Belanghebbenden kunnen van 30 augustus tot en met 10 oktober reageren op het OTB/MER en de ontwerp-inrichtingsplannen.

Om iedereen in staat te stellen zich goed op de hoogte te stellen van de plannen voor de ombouw van de ringweg, organiseert de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid een voorlichtingscampagne. Centraal daarin staan vier inspraakbijeenkomsten in MartiniPlaza. Die worden gehouden op 9, 10, 18 en 19 september. Alle vier bijeenkomsten beginnen om 16.00 uur en duren tot 22.00 uur, om zo veel mogelijk mensen in staat te stellen te komen.

Inspraakbijeenkomsten met het karakter van een inloopmarkt

De bijeenkomsten hebben het karakter van een inloopmarkt. Er is onder meer een film te zien over het project, en een nieuwe maquette. Ook is nieuw visueel materiaal beschikbaar: 3D-afbeeldingen van enkele plekken en filmpjes van het rijden over de vernieuwde ringweg. Voorafgaand aan de inspraakbijeenkomsten, in de eerste week van september, wordt een informatiekrant van Groningen Bereikbaar verspreid in de Regio Groningen-Assen. Deze krant staat in het teken van de ombouw van de ringweg. Op aanvraag is een publiekssamenvatting van het OTB/MER en de ontwerp-inrichtingsplannen beschikbaar. Via de website www.aanpakringzuid.nl komt de komende weken nog nieuw beeldmateriaal beschikbaar. Alle officile documenten zijn via de website te downloaden vanaf 29 augustus.

Inspraakprocedure

Inspreken op het OTB/MER kan bij het Centrum voor Publieksparticipatie, dat voor het rijk de inspraak regelt. Op www.centrumpp.nl is hiervoor een reactieformulier beschikbaar. Schriftelijk reageren kan ook, door een zienswijze te sturen naar Centrum Publieksparticipatie, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

Wie wil inspreken op de ontwerp-inrichtingsplannen, kan zich richten tot de gemeente Groningen. Informatie hierover is te vinden op de gemeentelijke website.

Er lopen dus twee procedures: een zienswijzenprocedure bij het rijk en een gemeentelijke inspraakprocedure. Voor de reacties op het OTB/MER stelt de minister van I&M een Nota van antwoord op, die gelijktijdig met het (definitieve) tracbesluit verschijnt. Dat is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2014. Voor de reacties op de ontwerp-inrichtingsplannen maakt het college van Burgemeester en wethouders van Groningen een inspraakrapport.

Verdere uitwerking van de plannen

Mede op basis van de inspraak worden de plannen voor de zuidelijke ringweg en de OIPs de komende maanden verder uitgewerkt. In het tweede kwartaal van 2014 is het (definitieve) tracbesluit volgens plan gereed. Dat is de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden aan en rond de zuidelijke ringweg. Die begint naar verwachting in 2015 en zal klaar zijn in de periode 2019 - 2021.

Ook de inrichtingsplannen worden de komende tijd voltooid. Dat hoeft niet in alle gevallen tegelijk met het tracbesluit. Voor de inrichting van het gebied van de deksels is meer tijd beschikbaar, omdat dat pas over een aantal jaren wordt aangepakt, als de verdiepte ligging klaar is. In Helpman wil de stuurgroep juist eerder aan de slag, omdat de verkeerssituatie daar om snel ingrijpen vraagt. Dat heeft vooral te maken met de aanwezigheid van enkele scholen, die duizenden leerlingen hebben. De stuurgroep vindt de verkeerssituatie in Helpman daar nu al verre van ideaal. De geplande aanpassingen kunnen hier voor veel verbetering zorgen.

Omgevingsvergunning Helperzoomtunnel

Binnenkort gaat nog een derde procedure van start waarbij inwoners kunnen reageren: die van de omgevingsvergunning voor de Helperzoomtunnel, onder het spoor tussen de Helperzoom en het Europapark, ter hoogte van de Helper Brink. Voor de aanleg van de tunnel is een omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente heeft deze aanvraag eind augustus ontvangen. De vermelding hiervan staat in de gemeentelijke rubriek Stadsberichten. De gemeente gaat nu een ontwerpbesluit opstellen over het verlenen van de omgevingsvergunning. Dit ontwerpbesluit ligt vanaf ongeveer eind september gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. Wanneer deze periode precies start, maakt de gemeente bekend via Stadsberichten en op de eigen website. Na de zienswijzenperiode beslist de gemeente of de omgevingsvergunning wordt verleend. Als dat het geval is, kan iedereen die een zienswijze heeft ingediend, gedurende zes weken beroep aantekenen bij de rechtbank.


Lees ook: