Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Informatiebijeenkomst Ring Zuid in Oosterpoort

SYSTEM13 september 2011


13 september 2011

Het projectbureau Aanpak Ring Zuid presenteert dinsdag 27 september 2011 het voorlopig ontwerp voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Plaats van handeling is de Oosterpoort. De bijeenkomst begint om 20.00 uur met een algemene presentatie van het ontwerp. Vanaf 21.15 uur kunnen bezoekers in kleinere groepen verder ingaan op de belangrijkste deelonderwerpen van het project. Die hebben betrekking op een aantal locaties langs de route. Ook de problematiek van de bereikbaarheid van de stad tijdens de uitvoering van het project en het milieueffectonderzoek komen aan bod.

Uitgangspunt voor het ontwerp is het Bestuurlijk Voorkeursalternatief (BVA). Rijk, provincie en gemeente hebben eind 2009 een bestuursakkoord gesloten over dit plan op hoofdlijnen. Het afgelopen jaar is dit plan verder uitgewerkt en verbeterd, binnen het beschikbare budget van ca 650 miljoen euro. De resultaten van zijn vanaf dinsdagavond 27 september te zien. Het voorlopig ontwerp wordt die dag ook gepresenteerd aan Provinciale Staten en de Gemeenteraad van Groningen en aan vier platforms van bewoners, bewonersorganisaties, bedrijven en weggebruikers.

Het voorlopig ontwerp wordt de komende maanden afgerond en verwerkt in een Ontwerp Tracbesluit (OTB). Dat is het document dat de minister van Infrastructuur en Milieu in het derde kwartaal van 2012 ter inzage zal leggen. Over het OTB wordt eind 2012 een officile inspraakperiode georganiseerd. Daaraan voorafgaand wil de projectorganisatie het ontwerp al uitgebreid bespreken met alle betrokkenen, waaronder de vier platforms, en de grote organisaties in de buurt van de zuidelijke ringweg.

Het voorlopig ontwerp is ook de basis voor de milieueffectrapportage (mer), die tegelijk met het Ontwerp Tracbesluit klaar zal zijn. In de milieueffectrapportage worden de gevolgen van de ombouw van de zuidelijke ringweg voor de omgeving onderzocht. De resultaten van dit onderzoek worden neergelegd in het Milieu Effectrapport (MER).


Lees ook: