Bomen, groen en grondwater

Bomen, groen en grondwater

Wat zijn de gevolgen voor de bomen en het groen in de omgeving?

Uiteindelijk krijgt de omgeving van de zuidelijke ringweg meer groen dan nu. Bij de aanleg van de zuidelijke ringweg gaat in eerste instantie groen verloren. Dat komt doordat de weg nu op een grondlichaam ligt, met op de taluds (hellingen) bomen en beplanting. Voor de uitvoering moeten die worden gekapt. Voor alle bomen die verdwijnen, komt er een nieuwe terug. Na de ombouw heeft de zuidelijke ringweg een meer groene uitstraling dan nu, met een begroeide middenberm en waar mogelijk groene zijbermen met bomen. Tegen de geluidsschermen komen aan beide zijden klimplanten. Een fors deel van de weg wordt verdiept aangelegd. Op de drie deksels die hier bovenop komen, komt meer groen terug dan er daarvoor verdwijnt. Ook ontstaan er meer aaneengesloten groengebieden, zoals het Zuiderplantsoen. Zoogdieren en amfibieën krijgen daardoor een betere leefomgeving.

Lees meer over de gevolgen voor bomen in de Bomeneffectanalyse.

Hoeveel bomen gaan er precies verdwijnen?

Vooropgesteld: bij de werkzaamheden is de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Groningen medebepalend. Dat betekent onder meer dat alle bomen en houtopstanden die verdwijnen, één op één moeten worden gecompenseerd. Met andere woorden: voor elke boom die verdwijnt, komt er een nieuwe terug.

Als gevolg van het project verdwijnen binnen de ontwerpgrenzen in het slechtste geval 838 bomen, waarvan 102 ouder dan 50 jaar (‘monumentale bomen’). Daarnaast bevinden zich in het plangebied, maar buiten de ontwerpgrenzen, nog 418 bomen. Van deze bomen is op voorhand niet te zeggen of ze moeten verdwijnen. Dat hangt af van de verdere uitwerking van het ontwerp.

Het streven is om zo veel mogelijk bomen te behouden, bijvoorbeeld door ze slim in te passen in het ontwerp of door ze te verplaatsen. Van de opdrachtnemer wordt geëist zo veel mogelijk bomen te sparen. Hoeveel bomen er uiteindelijk verdwijnen, hangt af van de wijze van uitvoering door de opdrachtnemer.

Lees meer over de gevolgen voor de bomen in de Bomeneffectanalyse.

Kunnen de oudere bomen verplaatst worden?

Het behouden of verplaatsen van alle oude (‘monumentale’) bomen is financieel en vanuit het oogpunt van het ontwerp niet haalbaar. Wel is rekening gehouden met het verplanten van grote, gezonde bomen.

Lees meer over de gevolgen voor de bomen in de Bomeneffectanalyse.

Wat zijn de effecten op het grondwater?

Het is de bedoeling dat het project en de werkzaamheden geen invloed hebben op het grondwater. Uit het Milieueffectrapport (hoofdstuk 10) blijkt dat de aanleg van het verdiepte deel van de zuidelijke ringweg ongewenste effecten op het grondwater kan hebben. Dat geldt zowel voor de bouwperiode (die tijdelijk is) als voor de nieuwe situatie (die permanent is). De opdrachtnemer moet daarom op basis van de onderzoeksresultaten een plan maken om het grondwater te beheersen. In het contract worden hiervoor specifieke eisen opgenomen. Tijdens de uitvoering wordt de grondwaterstand doorlopend in de gaten gehouden. Mochten er toch veranderingen optreden, dan moet de opdrachtnemer hierop direct actie ondernemen.