Fietsverbindingen

Fietspad door de Helperzoomtunnel
In de Helperzoomtunnel wordt een fietspad aangelegd. Daarmee ontstaat een extra fietsverbinding tussen Helpman/Coendersborg en het Europapark. Je kunt ook door het fietstunneltje bij station Europapark.

Voorrang voor fietsers Helperzoom
Op verzoek van de bewoners van de Goeman Borgesiuslaan gaan we op het kruispunt Helperzoom-Goeman Borgesiuslaan de voorrangssituatie wijzigen. De fietsers in noord-zuidrichting krijgen hier voorrang.

Deze maatregel loopt vooruit op het voornemen van de gemeente Groningen om de Helperzoom te herinrichten. Op de Helperzoom komt een vrijliggend fietspad in beide richtingen, aan de oostzijde van de weg (dus aan de kant van het spoor). Dit plan valt buiten het verkeersplan Helpman/Coendersborg. Het fietspad is onderdeel van de Fietsroute Plus tussen Groningen en Haren. Dit is een plan van de gemeente Groningen, de gemeente Haren en de provincie. Het streven is om deze fietsroute in 2017 klaar te hebben. 

Reacties (12)

 1. Bert

  24 november 2016, 07:37

  Als er 1 fietspad komt met fietsverkeer beide richtingen op, hoe moet je dan met de auto de Helperzoom oprijden in de spits? Dan moet je over een extra breed en druk fietspad de weg op. Zeker in de spits lastig. Waarom niet huidige fietsbanen iets verbreden en gewoon aan beide kanten een fietspad houden? Veiligheid voorop!
  Verberg de reacties
 2. P.de Vries

  3 maart 2017, 16:52

  Fijn dat alle deelprojecten ( aanpak zuidelijke ringweg, tunnel Helperzoom, aanpak fietspad Helperzoom) allemaal heerlijk verdeelt zijn over rijk provincie en gemeente. Alles achter een eigen loket! Communiceert ook zo fijn. Ik ben van nature niet achterdochtig, maar............
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   3 maart 2017, 17:27

   We snappen dat het verwarrend is. De zuidelijke ringweg is een rijksweg (A7/N7) die aansluit op provinciale wegen (de rest van de ringweg om Groningen) en gemeentelijke wegen (de wegen en straten in de stad). Daarom werken Rijkswaterstaat, gemeente en provincie voor de ombouw van de zuidelijke ringweg samen in Aanpak Ring Zuid.

   De Helperzoomtunnel maakt onderdeel uit van Aanpak Ring Zuid. Deze tunnel sluit straks aan op de Helperzoom. Dit is een gemeentelijke weg, dus de herinrichting hiervan ligt bij de gemeente.

   Om alle projecten goed op elkaar af te stemmen is Groningen Bereikbaar opgericht. Voor vragen of klachten over de bereikbaarheid of over verkeerswerkzaamheden binnen de gemeentegrenzen, is één loket in het leven geroepen. Dat is het Loket Verkeer en Werkzaamheden. De medewerkers van dit loket kunnen veel vragen beantwoorden en anders zorgen ze ervoor dat uw vraag of klacht op de goede plek terecht komt.
  2. Annabelle

   11 augustus 2018, 16:05

   Van de maaslaan langs de zuiderbegraafplaats loopt sinds kort een fietspad. Hoort dit bij de vernieuwingen? Dit nieuwe fietspad loopt langs een honden loslooppark. Deze nieuwe situatie is gevaarlijk en onprettig. Het losloopgebied voor honden is al klein en het andere loslooppark is al verwijdert voor de ringweg en nu is dit park ook niet meer geschikt voor honden. Je hond kan zo een fietsongelijk veroorzaken, door een brommer worden aagereden of via het fietspad wegrennen. Daarnaast moedigt deze nieuwe route aan dat mensen met de fiets door het park gaan. Is het mogelijk hier tussen het fietspad en het park een hek te plaatsen?
   1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

    13 augustus 2018, 09:32

    Hallo Annabelle, het fietspad langs de Zuiderbegraafplaats is niet nieuw. Tot juni 2016 liep hier een fietspad. Sindsdien is het afgesloten geweest vanwege verschillende werkzaamheden voor kabels en leidingen en het aanleggen van de tijdelijke weg. We hebben het fietspad weer aangelegd en situatie weer zo goed als mogelijk in oude staat hersteld. Zie ook het nieuwsbericht hierover op onze website.
  Verberg de reacties
 3. maria

  10 april 2017, 17:18

  wordt de parkeeroverlast op de goeman borgesius weg dan ook aangepast?
  het is soms ondoenlijk om daar doorheen te fietsen, gelijk met auto's, met aan beide zijde al die geparkeerde auto's langs de rijbaan.
  Vraag dat overigens ook maar aan de buschauffeurs
  er zijn zulke brede bermen..waarom geen insteek parkeervakken daar?
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   11 april 2017, 10:00

   Bij het vaststellen van de plannen voor Helpman/Coendersborg is er in overleg met de bewoners bewust voor gekozen om de parkeersituatie aan het begin van de Goeman Borgesiuslaan te handhaven. De Goeman Borgesiuslaan is geen doorgaande route, maar wordt voornamelijk gebruikt door bestemmingsverkeer: bewoners en bezoekers die in de wijk moeten zijn. De straat is daarom ook niet heringericht om de doorstroming te bevorderen. De nadruk ligt op de veiligheid voor de fietsers en de (overstekende) voetgangers. Daarom is de Goeman Borgesiuslaan op verschillende punten versmald en er zijn kruispuntplateaus aangebracht. De snelheid van het autoverkeer wordt daardoor afgeremd. De situatie aan het begin van de Goeman Borgesiuslaan is daarom ook niet aangepast. Het smalle wegprofiel draagt er toe bij dat de snelheid van het autoverkeer ook hier wordt afgeremd.
   1. Henkjan

    20 juli 2017, 10:19

    Juist doordat de rijbaan zo smal geworden is, met name aan het begin van de Goeman Borgesiuslaan is het zo gevaarlijk voor fietsers geworden! Het verkeer is totaal niet overzichtelijk en je kunt niet zoals voorheen gewoon doorfietsen. Over de gehele Goeman Borgesiuslaan is het niet meer mogelijk zonder gevaar door te fietsen en als auto's elkaar te passeren. Voorheen was er totaal GEEN gevaar en hoefde Niemand te stoppen.
    1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

     25 juli 2017, 14:25

     @Henkjan, vooruitlopend op de opening van de Helperzoomtunnel is het verkeersmaatregelenplan Helpman op verzoek van onder andere de scholen vervroegd ingevoerd. Zodra de Helperzoomtunnel open is, verwachten we een toename van het verkeer op een aantal straten in Helpman. Met het verkeersmaatregelenplan zorgen we voor een verkeersveilige inrichting en maken we de wijk onaantrekkelijk voor doorgaand verkeer dat niet in of uit de wijk komt.

     Overigens veronderstelt u dat de rijbaan in het begin van de Goeman Borgesiuslaan smaller is geworden. Dat is echter niet het geval. De situatie is hier bij de herinrichting van de Goeman Borgesiuslaan niet gewijzigd. Net als voorheen kan hier aan beide zijden van de weg geparkeerd worden. Dat is een bewuste keuze, die tot stand is gekomen in overleg met de bewoners.

     De Goeman Borgesiuslaan is geen doorgaande route, maar wordt voornamelijk gebruikt door bestemmingsverkeer: bewoners en bezoekers die in de wijk moeten zijn. De straat is daarom ook niet heringericht om de doorstroming te bevorderen.

     De nadruk ligt op de veiligheid. Daarom is de Goeman Borgesiuslaan op verschillende punten versmald en zijn kruispuntplateau’s aangebracht. De snelheid van het autoverkeer wordt daardoor afgeremd. De situatie aan het begin van de Goeman Borgesiuslaan is daarom ook niet aangepast. Het smalle wegprofiel draagt er toe bij dat de snelheid van het autoverkeer ook hier wordt afgeremd.
     1. Peter

      14 augustus 2017, 13:41

      Naar mijn idee is het ook drukker en gevaarlijker geworden aan het begin van de Goeman Borgesiuslaan. Het stoplicht bij dat kruispint heeft een ander ritme gekregen waardoor verkeer vanuit de Van Ketwich Verschuurlaan nu niet meer tegelijk groen heeft met het verkeer vanuit de Goeman Borgesiuslaan. Dit zorgt er soms voor dat je vast komt te staan als automobilist wanneer je de Goeman Borgesiuslaan in wilt. Daarnaast is de rij met geparkeerde auto's aan beide zijden soms zo lang dat er totaal geen overzicht is wanneer je veilig door kunt rijden.
   2. Johannes Tonckens

    21 juli 2017, 18:24

    Dat strookt dan totaal niet met de wijze waarop de Helperzoom wordt ingericht. Dat wordt een lekkere racebaan straks, met de fietsers naar een vrijliggend fietspad.
    1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

     25 juli 2017, 14:27

     @Johannes Tonckens, de aanleg van de fietsroute+ is een project van de gemeente Groningen en de provincie Groningen. Dit fietspad wordt aangelegd om een snelle en veilige fietsverbinding tussen Groningen en Haren te maken.
  Verberg de reacties
 4. Johannes Tonckens

  21 juli 2017, 15:19

  Als doorstroming op de Helperzoom, Goeman Borgesiuslaan geen doel is, maar juist verkeersveiligheid, waarom wordt er dan een vrijliggend fietspad angs de Helperzoomr aangelegd, wat bovendien ten koste gaat van een ecologische groenzone die onderdeel uitmaakt van de Stedelijke Ecologische Hoofdstrucruur. De Helperzoom is breed genoeg om daar meer ruimte voor fietsers te maken, daarvoor hoeft geen groen opgeofferd. Bovendien dient dat de veiligheid want de rijbaan wordt smaller voor auto's waardoor deze vaart moeten minderen. Door de twee verkeersstromen te scheiden wordt er zowel een racebaan voor auto's als een racebaan voor (snel) fietsers aangelegd. Als wandelaar ben je aan de goden overgeleverd want oversteken zal vrijwel onmogelijk worden, het voetpad verdwijnt, en bovendien rest er een van groen beroofde omgeving. Wat is de stedelijke ecologische structuur waard als deze opportunistisch weer wordt opgeofferd voor een ander doel. Alles moet sneller, jachtiger, breder, maar het zal nooit snel genoeg zijn! We blijven maar haast hebben en te laat op onze bestemming aankomen, daarbij onze medeweggebruikers van de weg af drukken en schade toebrengen aan natuur en landschap. Het steeds maar weer uitbreiden van infrastructuur zal dat probleem niet oplossen.
  Verberg de reacties
 5. Johannes Tonckens

  21 juli 2017, 15:35

  Waarom worden de precieze plannen voor fietspad Helperzoom niet bekend gemaakt?. Straks worden wij als bewoners geconfronteerd met shovels, asfaltschrapers, voetpadverwijdermachines en bomenrooiers, terwijl we ons niet op de hoogte hebben kunnen stellen van de nieuwe situatie. Slecht ook, dat Aanpak ring zuid zich verschuilt achter de gemeente en zegt dat ze er niks mee te maken hebben. Jullie zijn samen bezig met een ingrijpende operatie die grote gevolgen heeft voor groen en leefbaarheid in GroningenZuid. Kom er dan samen voor uit en ga niet naar elkaar wijzen.
  1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   25 juli 2017, 14:30

   @Johannes Tonckens, we verschuilen ons niet achter de gemeente, maar het is nu eenmaal zo dat de aanleg van de fietsroute+ een project is van de gemeente Groningen en de provincie Groningen. De plannen voor een fietsroute+ staan los van de ombouw van de zuidelijke ringweg. Als projectorganisatie Aanpak Ring Zuid hebben we dan ook geen rol.
  Verberg de reacties
 6. Jan Weeber

  4 augustus 2017, 12:55

  Volgens het laatste dat ik hoorde zou er in Helpman betaald parkeren worden ingevoerd, maar uitgerekend niet aan de Helperzoom. Dat zou gaan betekenen dat de veel te hoge parkeerdruk (vooral de flatbewoners tegenover uitrit Tuinwijck kunnen hun auto vaak niet kwijt!) nog verder wordt vergroot. Hoe wordt dit probleem opgelost?
  1. Sanne (Aanpak Ring Zuid)

   7 augustus 2017, 09:16

   @Jan Weeber, deze zorg kun je het beste neerleggen bij de gemeente Groningen. De gemeente gaat over het invoeren van betaald parkeren. De projectorganisatie Aanpak Ring Zuid heeft daar geen rol in.
  Verberg de reacties
 7. Johannes

  11 januari 2018, 16:59

  De Haydnlaan kent ook een paar kleine aanwijzingen dat het 30 km gebied is geworden. Ik woon al meer dan 20 jaar aan de Haydnlaan en constateer dat de verkeersdrukte enorm is toegenomen sinds de aanpassingen. Er komt niet alleen vanaf 06.00 uur al veel verkeer langs, maar dat verkeer rijdt ook nog veelal veel te hard. Zal op het moment dat de Helperzoomtunnel in gebruik wordt genomen deze drukte weer afnemen of moet ik maar wennen aan het idee dat ik een snelweg voor de deur heb gekregen waar voor de vorm een 30 km zone opgeplakt is.
  1. John (Aanpak Ring Zuid)

   12 januari 2018, 18:01

   Johannes, het is inderdaad de verwachting dat de verkeersdrukte op de Haydnlaan weer zal afnemen na de opening van de Helperzoomtunnel. Zoals waarschijnlijk bij u bekend is, vervangt de Helperzoomtunnel de huidige spoorwegovergeang bij de Esperantostraat. Na de sluiting van de spoorwegovergang Esperantostraat en de opening van de Helperzoomtunnel, zal de Haydnlaan onderdeel worden van een groter 30 km/uur-gebied. Op hele noordelijke deel van de Helperzoom (vanaf de Waterloolaan tot aan de nieuwe Helperzoomtunnel) gaat een maximumsnelheid van 30 km/uur gelden. Het 30 km/uur-gebied begint dan dus niet meer bij de kruising Helperzoom/Haydnlaan, maar al veel eerder. De plannen hiervoor zullen door de gemeente verder worden uitgewerkt.

   Als gevolg van de sluiting van de Esperantokruising, verwachten we dat het behoorlijk minder druk wordt op zowel het noordelijk deel van de Helperzoom als in de Haydnlaan zelf. Dat blijkt uit de verkeersprognoses die in het kader van het project Aanpak Ring Zuid zijn opgesteld. De verkeersprognoses zijn terug te vinden op de pagina Hoeveelheid autoverkeer op deze site.

   Naar verwachting wordt de Helperzoomtunnel rond de zomer van dit jaar opengesteld.
  Verberg de reacties
 8. DJ

  12 januari 2018, 19:57

  ...en veel drukker in het zuidelijk gedeelte van de wijk. Helperzoom, De Savorin Lohmanlaan, etc. Waterbedeffect. Wat de Haydnlaan wint verliezen anderen.

  Pech gehad voor die bewoners.
  Verberg de reacties

Reageren