Vragen en antwoorden damwandplanken

Verdiepte ligging

Waarom moeten er damwandplanken worden ingetrild?

De zuidelijke ringweg van Groningen wordt omgebouwd. Dat project heet Aanpak Ring Zuid. Aanpak Ring Zuid zorgt ervoor dat het verkeer vlotter doorstroomt en dat alle bestemmingen in de stad beter bereikbaar worden. De weg wordt veiliger ingericht en beter ingepast in de omgeving. Onderdeel van het project is dat de zuidelijke ringweg voor een deel verdiept wordt aangelegd.

Waar komt de verdiepte ligging?

Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep wordt de zuidelijke ringweg van Groningen acht meter diep aangelegd. Hier verdwijnt de weg dus uit het zicht. Over dit verdiepte weggedeelte komen drie brede ‘deksels’. Op deze deksels wordt het Zuiderplantsoen aangelegd. Dit verdiepte weggedeelte gaan we bouwen in een enorme bouwkuip van ruim een kilometer lang.

Is het al duidelijk hoe de verdiepte ligging wordt aangelegd?

Ja, Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hebben overeenstemming bereikt over de bouwmethode voor de aanleg van de bouwkuip van de verdiepte liggingIn de bouwkuip passen we gedeeltelijk onderwaterbeton toe. De bouw van de bouwkuip van de verdiepte ligging wordt de komende periode zorgvuldig nader voorbereid. Zo gaan we nog bemalingsproeven doen om exact te kunnen bepalen waar onderwaterbeton en waar bemaling veilig kan worden toegepast. Mede op basis hiervan wordt de definitieve vormgeving van de bouwkuip bepaald.

Wat zijn de risico’s bij de aanleg van de verdiepte ligging?

Een van de risico’s is dat de grondwaterstand verandert. Dit zou effect kunnen hebben op het groen in het Sterrebos of het kan leiden tot het verzakken van panden. Dat is natuurlijk niet acceptabel. Combinatie Herepoort heeft als eis meegekregen dat de klus veilig en beheerst moet worden uitgevoerd. Samen met het waterschap bekijken we hoe deze risico’s beheerst kunnen worden. Het waterschap moet hier een vergunning voor verlenen.

Welke externe deskundigen zijn hierbij betrokken?

Bij het onderzoek naar de beste bouwmethode voor de aanleg van de verdiepte ligging hebben we verschillende in- en externe deskundigen betrokken. Bijvoorbeeld mensen die veel ervaring en verstand hebben van de effecten van de bouwmethodes diep in de grond. Ook zijn we in gesprek geweest met deskundigen op het gebied van ondergrond en grondwaterstand. Ook het waterschap is hierbij betrokken. Het waterschap moet uiteindelijk een vergunning verlenen voor de aanleg.

Werkzaamheden

Hoe lang en hoe breed zijn de damwandplanken die de grond in gaan?

De damwandplanken zijn acht tot 32 meter lang en 1.40 meter breed. Eén damwandplank weegt 10.000 tot 12.000 kilo.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

We zijn op 16 juli 2019 begonnen met het intrillen van de damwandplanken. Kijk op onze pagina Damwand voor de actuele planning.

Wat zijn de werktijden?

Er wordt gewerkt op doordeweekse dagen van 7.00 uur ’s ochtends tot 19.00 uur ’s avonds. Als blijkt dat we de planning niet halen en we extra tijd nodig hebben om damwandplanken in te trillen, gaan we ook op zaterdag werken, ook van 7.00 uur tot 19.00 uur. Is dat ook niet voldoende om de planning te halen, dan werken we ook ’s avonds. We werken maximaal door tot 23.00 uur. Als we op zaterdag of ’s avonds gaan werken, dan melden we dat van tevoren via onze website. Je kunt je ook aanmelden voor het SMS-alert. Je krijgt dan een sms op je mobiele telefoon als er werkzaamheden in jouw deelgebied uitlopen.

Wanneer wordt er bij mij in de buurt gewerkt?

Probeer in de ochtend- of avondspits maar eens op de fiets over te steken vanaf de Laan van de Vrede richting MartiniPlaza, of omgekeerd. Wie hier vaker op de fiets langskomt, weet: dat is een heel lastige opgave. De fietser moet de op- en afrit van het Vrijheidsplein oversteken terwijl bumper aan bumper het autoverkeer op hoge snelheid passeert.

Hoeveel damwandstellingen worden er ingezet?

In de zomer van 2019 hebben we  gewerkt met twee tot vijf stellingen. Daarna met een tot twee stellingen.

Hoe worden de damwandplanken geplaatst?

De ombouw van de zuidelijke ringweg lost deze gevaarlijke situatie op. In de nieuwe situatie liggen de op- en afrit van het Vrijheidsplein hoger. Fietsers rijden hier veilig onderdoor.

Hoe weet de aannemer waar langs het traject obstakels liggen, zoals kabels en leidingen en zwerfkeien?

Al in de zomer van 2015 is een begin gemaakt met het verleggen van kabels en leidingen rondom de zuidelijke ringweg. Alle bekende kabels en leidingen zijn verlegd. Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft de aannemer radaronderzoek gedaan in de ondergrond, zowel met een radarvoertuig als met boringen in de grond. Met een radarvoertuig kunnen we tot 1,50 meter onder de grond kijken en eventuele onbekende kabels en leidingen in kaart brengen. Daarnaast kunnen we door een doorzichtige buis de grond in te brengen, met radar ook op diepere niveaus obstakels, zoals zwerfkeien, onderzoeken. Zo hebben we voordat we beginnen met het intrillen van damwanden al in beeld hoe de bodem eruit ziet. Mochten er zwerfkeien zitten in de lijn van een damwand, dan gaan we deze waar dit mogelijk is verwijderen of stukboren.

Waarom worden de damwanden in de grond getrild en niet gedrukt? Dat geeft veel minder overlast.

Voor het maken van de bouwkuip van de verdiepte ligging is trillen de enige geschikte methode. Op de plaats waar de verdiepte ligging komt, zit in de bodem namelijk een dikke laag leem en een vaste zandlaag. We kunnen de planken daar niet doorheen drukken.

Overlast

Welke overlast leveren de werkzaamheden op?

Wat doet Combinatie Herepoort om geluid en trillingen zo veel mogelijk te beperken?

Geluid en trillingen kunnen we niet voorkomen. Tijdens de werkzaamheden houden we nauwgezet in de gaten of we binnen de geldende regels voor trillingen en geluid blijven. Als de grens van deze waarden in zicht komt, grijpen we in. We bekijken dan of de uitvoering aangepast moet worden. Een van de opties is bijvoorbeeld het verhogen van de trilfrequentie. Daarbij trillen we sneller, maar met minder kracht op het trilblok. Dat betekent wel dat het intrillen meer tijd kost.

Welke regels en normen hanteert de aannemer op het gebied van geluid en trillingen?

We hanteren strikte regels over het geluid dat bouw- of sloopwerk mag veroorzaken. Deze staan in de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Groningen. Deze regeling is gelijk aan de landelijke regeling bouwlawaai van het ministerie van I&M. Ook voor het veroorzaken van trillingen bestaan duidelijke regels. Hier geldt de richtlijn van de Stichting Bouwresearch (2010). Dit is een landelijk erkende richtlijn die duidelijke grenswaarden aangeeft.

Wat gebeurt er als de wettelijke regels voor geluid of trillingen worden overschreden?

Met behulp van geluids- en trillingsmeters houden we in de gaten of geluid en trillingen in lijn zijn met de vooraf berekende waarden. Als de grens van deze waarden in zicht komt, grijpen we in. We bekijken dan of de uitvoering aangepast moet worden. Een van de opties is bijvoorbeeld het verhogen van de trilfrequentie. Daarbij trillen we sneller, maar met minder kracht op het trilblok. Dat betekent wel dat het intrillen meer tijd kost.

Hoe wordt gemeten of de aannemer zich houdt aan de regels en normen?

Combinatie Herepoort plaatst op meerdere plekken geluids- en trillingsmeters. Daarnaast wordt de beweging van een gebouw (ook wel zetting genoemd) in de gaten gehouden door constant te meten met hoogteboutjes.

Zijn de metingen van geluid en trillingen openbaar?

Ja. Tijdens het werk maken we regelmatig rapportages waarin we aangeven wat de waarnemingen voor geluid en trillingen zijn in die week of periode. Deze rapportages publiceren we in de bibliotheek op onze website.

Waar kan ik me melden als ik overlast ervaar door trillingen en geluid?

Het intrillen van de damwandplanken kan helaas niet zonder hinder voor omwonenden. Als je overlast ervaart door het intrillen van de damwandplanken of als je je zorgen maakt, kunt je contact opnemen met het Loket Damwand. Je kunt hier terecht om vragen te stellen, meldingen te doen of klachten in te dienen. Telefoon: (050) 210 01 45.

Ik werk overdag thuis. Kan ik een alternatieve werkplek krijgen?

Combinatie Herepoort heeft hier een regeling voor. Neem voor meer informatie contact op met Loket Damwand, telefoon (050) 210 01 45.

Ik werk ’s nachts en slaap overdag. Kan ik op kosten van Combinatie Herepoort gebruik maken van een hotel?

Combinatie Herepoort heeft hier een maatwerkregeling voor. Neem voor meer informatie contact op met Loket Damwand, telefoon (050) 210 01 45. Samen met jou bekijken we welke oplossingen mogelijk zijn.

Ik heb huisdieren die niet tegen trillingen en lawaai kunnen. Is daar een regeling voor?

In overleg kunnen we bekijken welke oplossing hier mogelijk is. Neem hiervoor contact op met Loket Damwand, telefoon (050) 210 01 45.

Risico's

Wat zijn de risico’s bij het intrillen van de damwanden?

Het intrillen van de damwandplanken veroorzaakt trillingen in de omgeving. Die zijn voelbaar, maar de kans op schade is klein. Wij houden ons aan de richtlijn van de Stichting Bouwresearch. Als de trillingen binnen deze richtlijn blijven, is de kans op schade aan uw woning minder dan 1 procent. Wij monitoren nauwgezet met trillingsmeters of wij binnen deze norm blijven. Als een overschrijding van het toegestane niveau dreigt, nemen we maatregelen om dat te voorkomen. We kunnen dan bijvoorbeeld de snelheid van trillen opvoeren. Het nadeel daarvan is wel dat het intrillen van de damwandplanken langzamer gaat, omdat er minder kracht wordt gebruikt.

Heeft het trillen van de damwanden effect op de grondwaterstand of grondwaterstromen?

Nee, het intrillen van de damwanden heeft geen effect op de grondwaterstand of de grondwaterstromen.

Bouwkundige opnames

Heeft Combinatie Herepoort voorafgaand aan de werkzaamheden bouwkundige opnames gemaakt van panden? Zo ja, in welk gebied?

Ja, in de buurt van het gebied waar de damwandplanken worden ingetrild, zijn bouwkundige vooropnames van huizen en gebouwen gedaan. Ruim 800 panden zijn onderzocht. Op het kaartje hieronder kun je zien waar de opnames zijn gedaan. Klik op het kaartje voor een vergroting.

In het rood de panden waar een bouwkundige vooropname is gedaan.
In het rood de panden waar een bouwkundige vooropname is gedaan.

Ik ben eigenaar van een woning wat verder van de werkzaamheden af. Kan ik me aanmelden voor een bouwkundige opname?

Als je huis in het gebied staat waar kans is op schade door trillingen, dan kan een bouwkundige vooropname worden gedaan. Maar als je buiten deze contourlijn woont, is het niet aannemelijk dat je schade gaat ondervinden van de werkzaamheden. We gaan dan geen bouwkundige vooropname verrichten. Wil je weten of jouw woning binnen de contourlijn van de trillingen valt, kijk dan op deze kaart . Heb je hierover andere vragen, neem dan contact op met ons Loket Damwand, telefoon (050) 210 01 45.

Schade

Hoe groot is de kans op schade door het intrillen van de damwandplanken?

We houden ons strikt aan de wettelijke regels. Op het gebied van trillingen houden we ons aan de richtlijn van de Stichting Bouwresearch (SBR). Dit is een landelijk erkende richtlijn die duidelijke grenswaarden aangeeft. Zolang we onder deze grenswaarden blijven, is de kans op schade aan panden in de omgeving minder dan 1 procent.

Wat gebeurt er als de trillingen heviger zijn dan verwacht?

Met behulp van geluids- en trillingsmeters houden we in de gaten of geluid en trillingen in lijn zijn met de vooraf berekende waarden. Als de grens van deze waarden in zicht komt, grijpen we in. We bekijken dan of de uitvoering aangepast moet worden. Een van de opties is bijvoorbeeld het verhogen van de trilfrequentie. Daarbij trillen we sneller, maar met minder kracht op het trilblok. Dat betekent wel dat het intrillen meer tijd kost.

Kan iemand mijn woning komen inspecteren als ik me zorgen maak over de trillingen?

Ja, dat is mogelijk. Neem hiervoor contact op met Loket Damwand, telefoon (050) 210 01 45. Een van onze experts neemt dan contact met je op om een afspraak met je te maken voor een bezoek. De deskundige neemt de gegevens van de trillingsmeters in je omgeving mee, zodat je kunt zien hoe sterk de trillingen in jouw buurt zijn.

Ik wil graag een trillingsmeter aan mijn woning, kan dat?

Dat is mede afhankelijk van de plek van je woning. Als je je zorgen maakt, kan een van onze experts een bezoek aan je woning brengen met een mobiele trillingsmeter. Daarmee kunnen we onderzoeken hoe sterk de trillingen bij je woning zijn.

Ik woon niet in de buurt van de zuidelijke ringweg, maar ik voel de trillingen wel. Is dat schadelijk voor mijn woning? Kan er iemand komen kijken?

In de buurt van de werkzaamheden is de kans op schade kleiner dan 1 procent. Die kans neemt nog verder af als de afstand tot de werkzaamheden groter wordt. Woon je op enige afstand van de ringweg, dan is het niet aannemelijk dat je schade krijgt. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je contact opnemen met ons Loket Damwanden, telefoon (050) 210 01 45. Indien nodig komt er een deskundige bij je langs met een mobiele trillingsmeter om de trillingen bij je huis te meten.

Schade melden

Welke stappen moet ik zetten als ik schade heb aan mijn woning of eigendom?

Ontdek je schade aan je woning? Dan kun je contact met ons opnemen via het Loket Damwand via 050 210 01 45. Dit gebeurt er met je schademelding:

1. Als je een schade meldt, neemt een expert van Combinatie Herepoort binnen twee werkdagen contact met je op om een afspraak te maken voor een bezoek om de schade op te nemen.

2. Je schade wordt ter plekke beoordeeld door de expert. Heb je in de loop van de werkzaamheden meerdere schades? Dan tellen we die bij elkaar op. Is het totale schadebedrag lager dan € 10.000,- en is van je woning een bouwkundige vooropname gemaakt? Dan kun je de schade op kosten van Combinatie Herepoort laten repareren door een aannemer. De offerte van de aannemer stuur je eerst naar Combinatie Herepoort. Is de offerte akkoord, dan kun je de schade laten repareren.

3. Verwacht de expert dat het totale schadebedrag van één of meerdere schades hoger is dan € 10.000,- of is er van je woning geen bouwkundige vooropname gemaakt? Dan neemt Combinatie Herepoort contact op met haar verzekeraar. De schade wordt dan binnen twee weken bekeken door een verzekeringsexpert.

4. Wij houden je op de hoogte van de verdere afhandeling van de schade.

Is er een protocol voor het afhandelen van schade? En waar kan ik deze vinden?

Ja, er is een spelregelkader vastgesteld.

Kan ik mijn eigen verzekeraar vragen een contra-opname van de schade te doen?

Ja, dat kan, maar dat is wel op je eigen kosten of de kosten van je verzekering.

Bij mijn woning is geen bouwkundige vooropname gedaan. Toch denk ik dat mijn woning schade heeft. Wat kan ik nu doen?

Je kunt contact opnemen met ons Loket Damwand. Combinatie Herepoort neemt contact op met haar verzekeraar. De schade wordt dan binnen twee weken bekeken door een verzekeringsexpert.

Schadeherstel en vergoeding

Heb ik recht op vergoeding van schade aan mijn woning?

Je hebt recht op vergoeding voor herstel van schade die het gevolg is van onze werkzaamheden. 

De schade wordt zonder tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij afgehandeld indien:

  • bij je woning vooraf een bouwkundige opname is gedaan;
  • de schade lager is dan € 10.000;
  • het aannemelijk is dat deze schade is veroorzaakt door het intrillen van de damwanden.

Is de schade hoger dan € 10.000,- en/of is er geen bouwkundige vooropname gedaan en/of is het niet aannemelijk dat de schade is veroorzaakt door het intrillen van de damwandplanken dan ligt de afwikkeling van de schade in handen van onze verzekeringsmaatschappij. Er komt dan een verzekeringsexpert bij je langs.

Vergunningen en besluiten

Is er een officieel besluit genomen over de start van de werkzaamheden? Door wie?

Opdrachtgever Aanpak Ring Zuid heeft het definitieve ontwerp (DO) voor het maken van de bouwkuip goedgekeurd.

Heeft Combinatie Herepoort alle benodigde vergunningen voor de werkzaamheden?

Omdat de werkzaamheden geluid en trillingen veroorzaken, is een ontheffing verkregen van de Algemene plaatselijke verordening (APV). Voor trillingen hanteren we de richtlijn van de Stichting Bouwresearch (SBR).

Communicatie

Hoe zijn de omwonenden vooraf geïnformeerd?

Omwonenden en andere belangstellenden zijn geïnformeerd tijdens speciale bewonersbijeenkomsten:

5 juni: wijkoverleggen
6 juni: Herewegbuurt
11 juni: Oosterpoort en De Linie
12 juni: Esperantoflat e.o.
13 juni: Rivierenbuurt
17 juni: Meeuwerderbaan en Winschoterdiep
19 juni: Van Eedenstraat
20 juni: De Wijert
1 juli: voor alle belangstellenden

Ook is er een folder beschikbaar waarin meer informatie staat over de werkzaamheden en de contactgegevens. De folder is vanaf 9 juli ook verkrijgbaar in ons informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid.

Wordt er gerapporteerd over de voortgang van de werkzaamheden? Hoe vaak en op welke wijze?

Wekelijks publiceren we op deze website www.aanpakringzuid.nl een rapportage van de werkzaamheden. Met een speciale 'damwandafteller' op de website kun je in de gaten houden hoe ver we zijn met het werk.

Waar kan ik terecht met vragen en klachten?

Met vragen en klachten over het intrillen van de damwandplanken kun je bellen met Loket Damwand, telefoon (050) 210 01 45.