Luchtkwaliteit en geluid

Luchtkwaliteit en geluid

Wat zijn de gevolgen voor de luchtkwaliteit?

In de toekomst is de lucht rond de zuidelijke ringweg schoner dan nu, of de ombouw wel of niet doorgaat. Dat is te lezen in het Milieueffectrapport (hoofdstuk 8).  Deze verbetering komt doordat de industrie, de landbouw en het verkeer minder vuile lucht uitstoten. En dat is weer het gevolg van strengere wet- en regelgeving. Die zorgt er overigens al jarenlang voor dat de luchtkwaliteit verbetert. De lucht in Groningen is nu een stuk schoner dan in 2000 of in 1990. Die ontwikkeling naar schonere lucht gaat de komende tijd door.

In het Milieueffectrapport is onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit rond de zuidelijke ringweg na de ombouw. Conclusie van dit onderzoek is dat de concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) overal ruimschoots onder de wettelijke maximale grenswaarden uit de Wet milieubeheer blijven. Ook voldoet de luchtkwaliteit aan de aangescherpte Europese waarden die sinds 2015 gelden.

Wel zijn er drie plekken bij de zuidelijke ringweg waar de luchtkwaliteit door het project iets minder verbetert in vergelijking met de situatie zonder project:

  • bij de uiteinden van de verdiepte ligging
  • bij de openingen tussen de deksels
  • op de westelijke ringweg ten zuiden van de Peizerweg

Op deze plekken zorgt het project naar verwachting tot een iets hogere concentratie van fijn stof (PM10) en/of stikstofdioxide (NO2). Ook hier blijft de luchtkwaliteit ruimschoots binnen de normen. En, zoals gezegd, ook hier wordt de lucht schoner dan nu.

Na de oplevering (planning: in 2021) gaan gemeente en provincie Groningen de luchtkwaliteit bij de zuidelijke ringweg meten. Ook omwonenden kunnen dan aan deze metingen meedoen.

Wat zijn de gevolgen voor het verkeersgeluid in de omgeving?

Het project vermindert het verkeersgeluid in de omgeving. Dat blijkt uit het Milieueffectrapport (hoofdstuk 7). De afname van het geluid is te danken aan de geluidsmaatregelen die in het plan zijn opgenomen. Het gaat onder meer om het aanleggen van 'stil asfalt' en het plaatsen van geluidsschermen op plekken waar huizen of scholen staan. In het deel van de weg dat verdiept wordt aangelegd, komen geluidsabsorberende wanden. Al deze maatregelen samen zorgen ervoor dat de geluidsoverlast binnen de wettelijke normen blijft. Het aantal woningen in de omgeving dat geluidhinder van het verkeer ondervindt, neemt af. Er zijn geen woningen waarbij het verkeersgeluid de wettelijke grenzen overschrijdt. Wel zijn er ruim honderd woningen waarbij het verkeersgeluid op de gevel hoger wordt dan het streven was. Hier wordt zo nodig geluidsisolatie aangebracht als uit onderzoek blijkt dat het geluid te veel de woning binnendringt.

In de toekomst hebben minder woningen geluidsoverlast van de zuidelijke ringweg dan nu. Bron: Milieueffectrapport. Klik op de afbeelding voor een vergroting.
In de toekomst hebben minder woningen geluidsoverlast van de zuidelijke ringweg dan nu. Bron: Milieueffectrapport. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Wordt er ingegrepen als in de praktijk blijkt dat er meer verkeersgeluid is dan verwacht?

Rijkswaterstaat is verplicht om ervoor te zorgen dat het verkeersgeluid van de zuidelijke ringweg onder een afgesproken maximale waarde blijft. Daarom controleert Rijkswaterstaat het verkeersgeluid jaarlijks. Als het geluid boven de afgesproken maximale waarde komt, moet Rijkswaterstaat maatregelen nemen. Bijvoorbeeld stiller asfalt aanleggen of geluidsschermen plaatsen of verhogen.

Waarom wordt geluidsoverlast en luchtkwaliteit berekend in plaats van gemeten?

Bij de onderzoeken naar geluidsbelasting en luchtkwaliteit gaat het om het beoordelen van een toekomstige situatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een voorgeschreven rekenmodel. Om de uitkomst daarvan goed te kunnen vergelijken met de huidige situatie, is met hetzelfde model ook de huidige geluidsoverlast en de luchtkwaliteit berekend. Dit is de gebruikelijke werkwijze. Regelmatig wordt getoetst of de berekeningen van de modellen nog overeenkomen met de uitkomsten van de metingen. In Groningen gaan de gemeente en de provincie de luchtkwaliteit meten na de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid van de omwonenden?

De gemeente heeft de GGD, als onafhankelijke partij, gevraagd te kijken naar de gezondheidseffecten van dit project. De GGD heeft dit onderzocht aan de hand van het Milieueffectrapport. In de Gezondheidseffectscreening zijn de uitkomsten hiervan terug te lezen. Conclusie van deze screening is dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat het project gezondheidsrisico’s oplevert.