Wat is de rolverdeling tussen Rijk, Provincie en Gemeente?

Het Tracébesluit, de Inrichtingsplannen en het plan voor de Helperzoomtunnel zijn voorbereid door één projectorganisatie: Aanpak Ring Zuid. Die staat onder leiding van een stuurgroep waarin Rijk, Provincie Groningen en Gemeente Groningen intensief samenwerken. Samen nemen zij besluiten. Daarnaast hebben Rijk, Provincie en Gemeente elk hun eigen verantwoordelijkheden, bevoegdheden en verplichtingen. Het Rijk (de minister van Infrastructuur en Waterstaat) is het bevoegd gezag voor de zuidelijke ringweg zelf, want dat is een rijksweg.