Algemeen

Algemeen

Waarom is het project nodig?

De gemeente Groningen groeit sterk de laatste jaren. Er wonen steeds meer mensen. Al meer dan 200.000 inmiddels, en de stad groeit door. Groningen biedt steeds meer arbeidsplaatsen voor mensen die in de regio wonen én is uitgegroeid tot een van de populairste steden van het land. Dat is merkbaar aan het verkeer op de zuidelijke ringweg, dat blijft toenemen. Vooral in de spitsuren komt de gehele zuidelijke ringweg capaciteit te kort, van de aansluiting Hoogkerk tot de aansluiting Europaweg. Daardoor nemen de reistijden toe en de bereikbaarheid en de veiligheid af. Ook ontstaat er vertraging op de wegen in de stad, waardoor kantoren, bedrijventerreinen en wijken minder goed te bereiken zijn. Dit leidt tot files, tot meer ongelukken en tot een slechte doorstroming van het verkeer. Dat vraagt ook extra aandacht voor de verkeersveiligheid. En de ringweg kan veel beter in de stad worden ingepast.

Wat zijn de doelstellingen?

Het project verbetert niet alleen de bereikbaarheid van stad en regio. Het vergroot ook de verkeersveiligheid en bevordert het leefklimaat. Het leidt tot een leefbare en veilige woonomgeving. Het project versterkt de samenhang van de stadsdelen en maakt woningen en dagelijkse voorzieningen beter bereikbaar. Daarmee draagt het project ook bij aan het behouden en uitbreiden van de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling van stad en regio.

Wat zijn de kosten en de financiële risico's?

Voor het project is een taakstellend budget afgesproken van 642 miljoen euro (prijspeil 1 januari 2017, inclusief btw en exclusief Baten Lasten Dienst). Het beschikbare budget is voldoende om het voorgestelde plan uit te voeren. In de raming is ook rekening gehouden met onvoorziene kosten. De Provincie Groningen staat garant bij kostenoverschrijdingen. Om tegenvallers te voorkomen, is binnen het project veel aandacht voor kostenbeheersing. In eerste instantie konden drie extra wensen niet in het plan worden opgenomen. In november 2017 is beslist dat ook deze extra wensen worden uitgevoerd.

Wat is de rolverdeling tussen Rijk, Provincie en Gemeente?

Het Tracébesluit, de Inrichtingsplannen en het plan voor de Helperzoomtunnel zijn voorbereid door één projectorganisatie: Aanpak Ring Zuid. Die staat onder leiding van een stuurgroep waarin Rijk, Provincie Groningen en Gemeente Groningen intensief samenwerken. Samen nemen zij besluiten. Daarnaast hebben Rijk, Provincie en Gemeente elk hun eigen verantwoordelijkheden, bevoegdheden en verplichtingen. Het Rijk (de minister van Infrastructuur en Waterstaat) is het bevoegd gezag voor de zuidelijke ringweg zelf, want dat is een rijksweg.

Op welke manieren zijn inwoners geïnformeerd over en betrokken bij de plannen?

De communicatie van het project Aanpak Ring Zuid is er vanaf het begin op gericht omwonenden en andere belanghebbenden actief en intensief te informeren. De projectorganisatie probeert zakelijke, juiste en tijdige informatie te bieden en open te communiceren. Er zijn diverse huis-aan-huiskranten en (elektronische) nieuwsbrieven verspreid. Ook deze projectwebsite is een belangrijk middel. Op deze website kunnen bezoekers reageren, vragen stellen en hun mening geven. Zo wordt het project van alle kanten belicht. Vragen worden door de projectorganisatie beantwoord.

Al vanaf 2011 zijn bewonersorganisaties, individuele bewoners, bedrijven, scholen, woningcorporaties en weggebruikers bij het planproces betrokken. Dit gebeurt via vier platforms, via informatiebijeenkomsten, via werkgroepen in de wijken en via persoonlijke gesprekken met iedereen die dit wilde. Tijdens de ontwikkeling van het ontwerp zijn veel overleggen gevoerd met bewoners, organisaties, bedrijven en scholen. Zo is een alternatief van het Wijkcomité Helpman voor de locatie van de Helperzoomtunnel meegenomen in het onderzoek hiernaar. De alternatieven die Arthur Kamminga (inwoner van Groningen) heeft ingediend, zijn onderzocht en besproken. Voor de verbindingsweg naast de Maaslaan zijn diverse alternatieve voorstellen bestudeerd. Met bewoners is overlegd over drie varianten voor de inrichting van de Vondellaan. Ook wensen van de scholen in Helpman zijn in de plannen meegenomen. Verder hebben de zienswijzen geleid tot een groot aantal kleinere aanpassingen.

Hoe worden inwoners in de toekomst betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen?

Combinatie Herepoort, de opdrachtnemer, maakt uitvoeringsplannen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Een van de eisen hierbij is dat dit gebeurt in overleg met de omgeving.