Rondkijken in 2030 dankzij interactieve bolfoto’s

Zuidelijke ringweg wordt veiliger

De toekomstige zuidelijke ringweg is veiliger dan nu. Dat blijkt uit de onderzoeken die gedaan zijn voor het Milieueffectrapport. Dit komt vooral door de ongelijkvloerse knooppunten Julianaplein en Vrijheidsplein en het weghalen van de beweegbare Julianabrug. Ook hoeft het verkeer minder weefbewegingen te maken door een andere manier van aansluiten op de stedelijke wegen, wat ook bijdraagt aan een veiligere weg.

Om vast te stellen hoe veilig in 2030 de zuidelijke ringweg en de overige wegen in de stad (onderliggend wegennet) zijn, zijn twee analyses gedaan. De eerste is een ‘kwantitatieve analyse’, waarbij de kans op ernstige ongevallen wordt bepaald. Daarnaast was er behoefte aan meer en gedetailleerdere informatie. Daarom is ook een ‘kwalitatieve beoordeling’ gedaan door verkeersexperts. Beide analyses zijn twee keer uitgevoerd. Eerst in het Milieueffectrapport, dat gepubliceerd is bij het Ontwerp-Tracébesluit (augustus 2013). En daarna nogmaals in het Verschillenrapport Milieueffecten OTB-TB, waarin onderzoek is gedaan naar de effecten van de veranderingen tussen Ontwerp-Tracébesluit (augustus 2013) en Tracébesluit (september 2014).

Kwantitatieve analyse
De kwantitatieve analyse is gebaseerd op computerberekeningen, uitgaande van onder andere de hoeveelheid verkeer en de capaciteit van de weg. De methodiek wordt gebruikt om een globaal beeld te krijgen van het effect van het project op de verkeersveiligheid. Deze kwantitatieve analyse beperkt zich tot de hoofdlijnen.

Bij het Ontwerp-Tracébesluit was de score licht positief. Later bleek echter dat aanpassingen aan de noordelijke en oostelijke ringwegen ten onrechte als een effect van Aanpak Ring Zuid waren beschouwd. Hierdoor en omdat volgens de meest recente verkeersmodellen het verkeer op de zuidelijke ringweg verder toeneemt, is de uiteindelijke score ‘neutraal’ (geen effect). Oftewel: de kans op ernstige ongevallen blijft volgens de kwantitatieve analyse ongeveer gelijk. Het wegontwerp is weliswaar veiliger, maar er gaat meer verkeer gebruik maken van de zuidelijke ringweg. En meer verkeer verhoogt in deze analyse de kans op ongevallen.

Kwalitatieve beoordeling
De kwalitatieve beoordeling wordt uitgevoerd door verkeerveiligheidsexperts. Deze experts hebben het ontwerp uitgebreid onder de loep genomen. Ze hebben onder andere nauwkeurig gekeken naar de rijstrookindeling, de lengte van de weefvakken, de inrichting van de knooppunten en de kruisingen.

De eerste beoordeling, van het Ontwerp-Tracébesluit, leverde een lijst op met aanvullende maatregelen die werden geadviseerd om de verkeersveiligheid op specifieke plekken verder te verbeteren. In het afgelopen jaar zijn vrijwel al deze aandachtspunten in het ontwerp verwerkt. Een voorbeeld hiervan zijn de digitale informatiepanelen die over het gehele tracé worden geplaatst voor het automatisch begeleiden van snelheidsveranderingen. Ook is bijvoorbeeld de kruising van de nieuwe verbindingsweg met de Brailleweg aangepast. En de rijstrookindeling tussen het Vrijheidsplein en het Julianplein is veranderd, zodat het verkeer minder vaak van rijstrook hoeft te wisselen. De tweede kwalitatieve beoordeling, van het Tracébesluit, resulteerde dan ook in een positieve score.

Conclusie
De gecombineerde conclusie van de kwantitatieve analyse en de kwalitatieve beoordeling is dat de toekomstige zuidelijke ringweg, ondanks een toename van verkeer, veiliger is dan nu.

Maatregelen
Onder andere deze maatregelen dragen bij aan een veiliger zuidelijke ringweg:
•    Ongelijkvloerse kruispunten Julianaplein en Vrijheidsplein.
•    Het weghalen van de beweegbare Julianabrug. Deze zorgt soms voor onverwachte files.
•    Andere manieren van aansluiten op de stedelijke wegen, waardoor het verkeer minder hoeft te weven.
•    Een dynamisch verkeersmanagementsysteem. Dankzij detectielussen en een camerasysteem kan de verkeerscentrale in Wolfheze de situatie op de weg volgen en zo nodig snel ingrijpen, bijvoorbeeld bij een ongeval.
•    Inrichting van de weg als 80 km/uur-weg. Door de beperkte breedte van de rijstroken (3,10 meter) en de inrichting van de bermen, ervaart de automobilist de snelheid van 80 km/uur als passend.
•    Geleidelijke afbouw van de snelheid op de A7 en de A28 van 130 km/uur tot 80 km/uur.
•    Vluchtzones en pechhavens voor auto’s met pech.
•    Calamiteitentoerit voor hulpdiensten vanaf de Europaweg naar de zuidbaan van de zuidelijke ringweg, ter hoogte van het Europaplein.

Zie ook het artikel op deze website over de hoofdlijnen van het wegontwerp.

Verdiepte ligging
Voor het weggedeelte dat verdiept wordt aangelegd, is in nauwe afstemming met de brandweer, de politie en de ambulancezorg, een veiligheidsplan gemaakt met specifieke maatregelen. Hierover is meer te lezen in het artikel op deze website over veiligheid in de verdiepte ligging.

Op deze website was een deel van de pagina’s onder het kopje ‘Effecten’ nog niet geactualiseerd. Daarom stonden daar tot vandaag (4 december 2014) nog de conclusies op basis van het Ontwerp-Tracébesluit. Deze teksten zijn inmiddels aangepast op basis van het Verschillenrapport Milieueffecten OTB-TB. Onze excuses voor de verwarring die hierdoor is ontstaan.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (5)

 1. Dirk

  5 december 2014, 15:57

  Grapjassen bij ARZ: Als buitenstaanders de getallen uit de MER bestrijden (over lucht, geluid en aantallen auto's) krijgen ze te horen dat de modellen (met harde cijfers) de norm zijn. Daaraan valt niet te tornen.

  ARZ zelf mag de harde getallen uit het TB (2% meer verkeersdoden als het plan wordt uitgevoerd ten opzicht van alles zo laten als het is) wel naast zich neerleggen, en zegt dat de veiligheid kwalitatief beter wordt. Lekker meten met twee maten.
  Verberg de reacties
 2. Charles

  8 december 2014, 17:30

  De toekomstige zuidelijke ringweg is veiliger dan nu.

  Vreemde taalconstructie.........

  Ze hebben blijkbaar een glazen bol daar en geloven 'm ook nog

  De toekomstige zuidelijke ringweg wordt veiliger dan die nu is.
  De toekomstige zuidelijke ringweg zal veiliger zijn dan nu.
  De toekomstige zuidelijke ringweg waarschijnlijk veiliger dan nu.
  Verberg de reacties
 3. Joris (Verkeerskundig adviseur)

  9 december 2014, 16:32

  @Dirk: Het artikel komt volledig overeen met wat in de MER/Verschilnotitie staat. Het ongevalcijfer dat je bedoelt (niet het aantal verkeersdoden, maar het aantal ernstige ongevallen) neemt door het plan toe van 82 naar 84 (Verschillenrapport, pagina 78). Dit verschil valt binnen de marges van de gebruikte onderzoeksmethode voor het berekenen van de verkeersveiligheid. Daarom is dit in het Verschillenrapport beoordeeld als ‘neutraal’. Dit ‘kwantitatieve onderzoek’ houdt geen rekening met specifieke maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Daarom is ook een kwalitatieve beoordeling gedaan door verkeersexperts. De uitkomst daarvan is positief, vooral doordat in het uiteindelijke ontwerp nog tal van verkeersveilige maatregelen zijn opgenomen. Daarom is het totaaloordeel in het Verschillenrapport dat de zuidelijke ringweg veiliger wordt (Verschillenrapport, pagina 31/32 en 78). Beide onderzoeken zijn zowel voor het Ontwerp-Tracébesluit als het Tracébesluit uitgevoerd, op dezelfde manier.
  Verberg de reacties
 4. Dirk

  9 december 2014, 18:16

  @Joris Als de experts van het longfonds zeggen dat de luchtkwaliteit onverantwoord slechter wordt dan leggen jullie dit gewoon naast je neer (want het past niet in jullie straatje). Als de experts van de verkeersveiligheid de cijfers kwalitatief oppoetsen kraaien jullie victorie (want het past wel in jullie straatje).

  Dat is echt meten met twee maten
  Verberg de reacties
 5. Joris (Verkeerskundig adviseur)

  19 december 2014, 16:02

  @Dirk: Verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit zijn ook voor ons zeer belangrijke onderwerpen. Om te voorspellen hoe veilig de nieuwe weg is, is vooraf besloten om twee onderzoeken te doen: een op basis van verkeerscijfers en een op basis van een beoordeling door verkeersexperts. De combinatie van beide analyses is dat de zuidelijke ringweg veiliger wordt.
  Uit het luchtonderzoek blijkt dat rond de zuidelijke ringweg ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarden die in de wet zijn gesteld voor stikstof en fijn stof (zie Milieueffectrapport, hoofdstuk 8). Bovendien blijkt uit het onderzoek dat het project weinig invloed heeft op de luchtkwaliteit. Het grootste verschil is te zien bij de verdiepte ligging: de luchtkwaliteit is slechter ter hoogte van de uitgangen en de openingen tussen de deksels, en beter ter hoogte van de deksels.
  Daarnaast heeft de GGD in opdracht van de gemeente een onderzoek gedaan naar gezondheidseffecten van de ombouw van de zuidelijke ringweg. Conclusie van de Gezondheidseffectscreening van de GGD: “Al met al is de verwachte verbetering van de luchtkwaliteit over de jaren in de plansituatie (2030) dus iets minder groot in vergelijking met de referentiesituatie (2030). De invloed hiervan op de volksgezondheid is zeer gering, omdat het over het algemeen beperkte toe- of afname betreft, tussen -1 en +1 µg/m3. Voor de gebieden waar de toename groter is, geldt dat zich hier meestal geen woningen, zorg- of onderwijsinstellingen bevinden. De bestemmingen waar het een grotere toename betreft behouden GES-score 3.”
  Verberg de reacties

Reageren