Zorgen over grondwater in Sterrebos

4 december 2013

Bioloog Okke Oosterhuis uit de Oosterpoort maakt zich zorgen over het Sterrebos. Dat was te lezen in het Dagblad van het Noorden van 2 november. Hij vreest dat de aanleg van de verdiept gelegen ringweg tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep gaat leiden tot een lagere grondwaterstand in dit ecologisch waardevolle gebied. Volgens de bioloog heeft dit rampzalige gevolgen voor de flora en fauna in het Sterrebos en de voor de vijver. Inmiddels heeft de gemeenteraadsfractie van GroenLinks vragen over dit onderwerp gesteld. Zijn de zorgen terecht?

Voor het Milieueffectrapport (MER) voor het project Aanpak Ring Zuid is onderzoek gedaan naar de gevolgen van de ombouw van de ringweg voor de waterhuishouding in het plangebied. De resultaten zijn te vinden in bijlage 7 van het MER. Dit onderzoek bevestigt het beeld dat Oosterhuis schetst: de aanleg van de verdiepte ligging kán nadelige gevolgen hebben voor de waterhuishouding. Maar dat is maar de helft van het verhaal. De andere helft is dat de aannemer die de verdiepte weg gaat aanleggen, maatregelen moet nemen die verdroging of vernatting voorkomen. Hij moet ‘grondwaterneutraal’ bouwen. Dat betekent dat het grondwaterpeil tijdens en na de bouw gelijk moet blijven. Dit komt te staan in het ‘Programma van eisen’, waaraan de aannemer zich moet houden.

Grondwaterneutraal bouwen
Een van de manieren om ‘grondwaterneutraal’ te bouwen, is door ‘in den natte’ te werken, zoals dat in vaktaal heet. Dat betekent dat eerst de wanden van de bak worden gemaakt, voordat de grond wordt weggegraven. Het storten van een betonnen vloer gebeurt dan onder water. Pas daarna wordt het grondwater uit de bouwkuip gepompt. Op deze wijze wordt de omgeving tijdens de bouw zo min mogelijk beïnvloed. De aannemer kiest zelf de specifieke bouwmethode waarmee de effecten, zowel tijdens als na de bouw, grondwaterneutraal blijven. Tijdens de bouw zal de projectorganisatie het waterpeil nauwkeurig volgen. Als onverhoopt toch veranderingen optreden in de grondwaterstand, dan krijgt de aannemer opdracht dat direct ongedaan te maken. Meer hierover is te lezen in de antwoorden op de raadsvragen van GroenLinks.

Waterkwaliteit
Okke Oosterhuis maakt zich in het Dagblad ook zorgen over de waterkwaliteit van het Oude Winschoterdiep. Dit kanaal wordt tussen de Oosterpoort en De Linie afgesloten. Hij vreest dat in het stilstaande water de waterkwaliteit afneemt, wat schadelijk kan zijn voor bijvoorbeeld vissen en waterplanten. Ook die zorg is begrijpelijk. Maar ook hier wordt een goede oplossing voorbereid. Het waterschap Hunze en Aa’s bepaalt de eisen waaraan de doorstroomvoorziening moet voldoen. De aannemer krijgt als opdracht om een voorziening te plaatsen die aan de eisen voldoet en waardoor het water blijft doorstromen. Dat kan bijvoorbeeld door hier een sifon te plaatsen, oftewel een ondergrondse buis die ervoor zorgt dat de noord- en zuidzijde van het Oude Winschoterdiep met elkaar verbonden blijven. Deze sifon zal dan wel een slagje groter zijn dan de buis onder de wastafel bij u thuis. Een sifon bij het Oude Winschoterdiep zou dan vermoedelijk een doorsnee moeten krijgen van 16 m2. Want al zie je dat er niet aan af: er stroomt veel water door het Oude Winschoterdiep! Met een sifon of een andere doorstroomvoorziening blijft de waterkwaliteit in het Oude Winschoterdiep op peil.

 

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (4)

 1. JanPieter Janse/GolfslagAdvies&Projecten Historisch Water

  4 december 2013, 17:54

  Het is zeer de vraag of het bedachte syphon de werking heeft zoals thans voorgesteld.Nadere berekening en onderbouwing ontbreken nog. De"'aannemer"" en het waterschap het laten oplossen is een versimpeling van de opgave als gevolg van het definitief afsluiten van ok de gehele ecologische verbinding, die het Oude Winschoterdiep is.Het gedachte 16M2 staat in geen verhouding tot de essentiele wateropgave, boezem en calamiteiten waterbeheer cq hoe houden we de omgeving droog(Woltersum effect).Een oplossing dmv een aquaduct verdient zeer gedegen nadere studie naar effecten, kosten, MKBA en gevolgen voor buurt ,omgeving en Stad. Het bedachte groene deksel kan gezien afmetingen, dikte een laagje aarde hebben waarop nieuwbouwbomen en struiken nauwelijks en duurzaam kunnen gedijen. Een groen deksel op het Oude Winschoterdiep is een onlogische oplossing voor een probleem.
  Verberg de reacties
 2. Viktor

  6 december 2013, 13:12

  @ Jan Pieter Janse:
  Wij weten dat u er alles aan wilt doen om het Oude Winschoterdiep bevaarbaar te maken. Dat streven respecteren en waarderen wij. De stuurgroep die leiding geeft aan het project Aanpak Ring Zuid ziet echter geen kans dat te doen binnen het beschikbare budget. In het Ontwerp Tracébesluit doorsnijdt de helling van de ringweg het water van het Oude Winschoterdiep. Dat is nodig om gebruik te kunnen maken van het (bestaande) viaduct bij de Europaweg. Om de weg onder het Oude Winschoterdiep te laten doorlopen zou dit viaduct ingrijpend moeten worden aangepast. Dat is erg kostbaar.
  Alles overwegend heeft de stuurgroep daarom gekozen voor demping van het water. Het gebied dat vrijkomt kan dan worden toegevoegd aan het nieuwe openbare gebied dat ontstaat tussen de wijken de Oosterpoort en de Linie. Het idee is om het een groen karakter te geven en te betrekken bij het "Zuiderplantsoen".
  Bij de aanbesteding van de ombouw van de ringweg moet de aannemer zich houden aan een programma van eisen. Ook aan de verbinding van beide zijden van het Oude Winschoterdiep zullen eisen worden gesteld. Die hebben onder meer betrekking op de capaciteit, ecologische kwaliteit en onderhoud. In zijn bieding moet de aannemer aantonen dat de oplossing die hij wil realiseren in alle opzichten voldoende functioneert. Dit ter beoordeling van de projectorganisatie, die daarbij wordt ondersteund door specialisten op elk relevant vakgebied. Dan zal ook blijken of meer (of minder) capaciteit nodig is dan de geschatte 16m2.
  De drie deksels op het verdiepte deel van de ringweg krijgen voor het grootste deel een dekking van omstreeks 1,5 meter. Dat is volgens deskundigen voldoende om alle soorten bomen tot volle wasdom te laten komen. Aan het uiteinde bij het Winschoterdiep kan dat wat minder zijn, omdat de weg hier een helling heeft. Daar zijn ook geen grote bomen gedacht, maar kleinere bomen, struiken en gras. De grondlaag is hier ruim een meter dik. Dat is ruim voldoende voor veel soorten bomen, zoals berk, els, acacia etc.
  De precieze invulling van de ruimte hier gebeurt in overleg met de omwonenden, bij de uitwerking van het inrichtingsplan Zuiderplantsoen.
  Verberg de reacties
 3. JANPIETER

  7 december 2013, 19:11

  GEACHTE VICTOR,

  UIT UW REACTIE MAAK IK OP DAT U TOT DE INTIMI HOORT VAN DE PRIJECTGROEP.WE ZIJN BLIJ MET HET VERKRIJGEN VAN NADERE INZICHTEN OP BASIS VAN RAPPORTEN/EN DAAROP GEBASEERDE BESLUITEN VAN RELEVANTE GREMIA.De initiatiefgroep Winschoterdaip OPEN zal gaarne kennis nemen van relevante rapporten. Een verzoek hebben we inmiddels ingediend en is toegestaan.Het openhouden van het Oude Winschoterdiap is een alternatief dat nader onderzoek noodzakelijk maakt, naar kosten, effecten in gebiedsontwikkeling Euroborggebied,kanaalzone herontwikkeling. De feitelijke argumenten,documenten,rapporten waardoor het open(resp open maken van) Winschoterdaip het als een der voorkeursalternatieven onlangs niet gehaald heeft en een andere Prorailtunnel wel, heeft onze grote interesse.Nader onderzoek moet gaan uitwijzen welke positieve/negatieve effecten de kennelijk gekozen oplossing van een syphon op zeer grote diepte heeft voor de gehele waterhuishouding in en rond Groningen(Stad.) en omgeving,gegeven het feit dat het Oude Winschoterdaip onderdeel is van het boezem in Groningen.

  De initiatiefgroep Oude Winschoterdaip OPEN staat open voor diskussie op basis van feiten en argumenten, doch een aquaduct is een unieke toevoeging aan het geheel. De Friezen gingen Groningen voor, ook bij de huidige aanleg van de nieuwe Ring om Leeuwarden. Evenzeer een project van RWS/I&M in kader van |Mirt projecten in NL en de crisis en herstelwet procedures.
  Mvgroet,
  Initiatiefgroep Winschoterdaip OPEN
  Verberg de reacties
 4. Viktor

  10 december 2013, 11:07

  @JANPIETER:
  Inderdaad, ik werk voor de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. Op deze pagina kunt u zien wie er vanuit de projectorganisatie reacties plaatst op deze website.
  U hebt binnenkort een afspraak met medewerkers van de projectorganisatie over uw initiatief. De documentatie die u hebt opgevraagd kunt u binnenkort tegemoet zien.
  Verberg de reacties

Reageren