Ruim 90 zienswijzen ingediend

17 februari 2011


Er zijn 93 zienswijzen ingediend naar aanleiding van de kennisgeving (aankondiging) van de minister van Infrastructuur en Milieu een ontwerp-tracébesluit en een milieueffectrapport te zullen opstellen voor het project Zuidelijke Ringweg Groningen. De zienswijzen zijn afkomstig van bewoners, bedrijven en organisaties. In hun zienswijze konden zij aandachtspunten noemen voor de planuitwerking en het onderzoek naar milieueffecten in de komende jaren.


Veel genoemde punten zijn overlast van geluid en uitlaatgassen. Ook veel genoemd zijn de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden aan de ringweg, leefbaarheid, veiligheid, flora en fauna, en de ontsluiting van woonwijken en bedrijventerreinen. Een ander thema is de procedure die wordt gevolgd, met één variant die verder wordt uitgewerkt. In verschillende zienswijzen wordt gevraagd om ook naar alternatieven te kijken, met een tunnel. Goede, tijdige en begrijpelijke voorlichting over de voortgang van het planproces is een andere wens die verschillende keren is uitgesproken.  


De projectorganisatie ZRG bestudeert de zienswijzen nu en zal deze waar mogelijk gebruiken bij haar vervolgwerkzaamheden. Hoe dat gaat, komt te staan in een zienswijzenrapport. Daarin worden de ingediende zienswijzen samengevat en van een reactie voorzien. Het zienswijzenrapport is in de loop van het voorjaar klaar. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend krijgt het rapport toegestuurd.


Het ontwerp-tracébesluit en het milieueffectrapport worden volgens de huidige planning medio 2012 afgerond. Daarna volgt een inspraakperiode en wordt het uiteindelijke tracébesluit voorbereid. Dat moet in de eerste helft van 2013 klaar zijn.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (0)

Nog geen reacties

Reageren