Raad van State geeft groen licht voor aanpassingen De Papiermolen

Raad van State geeft groen licht voor aanpassingen De Papiermolen

John

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het beroep tegen de monumentenvergunning van De Papiermolen niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat het terrein van De Papiermolen aangepast mag worden om de ombouw van de zuidelijke ringweg mogelijk te maken.

Een belangrijk onderdeel van het project Aanpak Ring Zuid is het ongelijkvloers maken van het Julianaplein om de doorstroming te verbeteren. Het toekomstige Julianaplein vraagt een groter ruimtebeslag dan het huidige verkeersplein. Daardoor moet de bergingsvijver naast het verkeersplein opschuiven in de richting van het zwembadcomplex. Hiervoor is een gedeelte van het wijkplantsoen en van het terrein van zwembad De Papiermolen nodig, zoals staat omschreven in het Tracébesluit (pdf) (september 2014).

Het terrein van het zwembad wordt met ongeveer 1.300 m2 verkleind, dat is zeg maar één vijfde van een voetbalveld. Dit gaat ten koste van bosschages en een stukje van de ligweide. Het groene karakter van de ligweide blijft zo veel mogelijk behouden, onder andere door de aanleg van een groene wal tussen de ligweide en het nieuwe Julianaplein.

Omdat De Papiermolen een rijksmonument is, moet de gemeente voor deze aanpassingen een monumentenvergunning afgeven. De gemeente heeft in november 2015 deze vergunning verleend. Hiertegen hebben twee organisaties samen één beroep ingediend. De Raad van State zegt vandaag in zijn uitspraak dat deze appellanten niet belanghebbende zijn.

Meer informatie over het plan is te vinden in aflevering 9 van onze rubriek Bij u in de straat over de Papiermolenlaan.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (9)

 1. Bomenridders Groningen

  20 mei 2016, 08:16

  ls.
  Uw reactie op de uitspraak in een van de nog lopende zaken tegen het tracebesluit van 2014 opent met:Raad van State geeft Groen Licht.
  U spot in deze kop met de werkelijkheid.
  De raad van state is slechts terzijde ingegaan op de sterke inhoudelijke en samenhangende bezwaren en overwegingen tegen het nog steeds fundamenteel bestreden besluit van de Minister van 29 september 2014. Het Tracébesluit deze ringweg aan te leggen.
  De raad van state heeft de indieners van de bezwaren tegen de ten onrechte en zelfs leugenachtige indiening en inhoud van de gevraagde omgevingsvergunning niet ontvankelijk verklaard. De Raad is nauwelijks ingegaan op de argumenten en samenhang(ontkend deze zelfs) met het tracebesluit en de gevolgen voor het park als onderdeel van het Rijks Wederopbouwmonument Zwembad de Papiermolen. U doet in uw tekst het slopen van bomen en zelfs in de Raad, het Helperdiepje af als een Ringsloot en de oude bomen af als bossages. U bent er vanwege het verrichte en verplichte Bomenonderzoek van op de hoogte welke monumentale bomen door en vanwege de aard van uw plannen gesloopt gaan worden en onvervangbaar/niet te compenseren zijn in afmetingen C02 en omgevings/belevingswaarde ,biotoop waarden. U vervangt ... de bomen door een geconstrueerde wal bekleed met groenbedekkers als groen doekje voor het bloeden en slopen van monumentale bomen. U heeft niet aan dat de onder druk gezette vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van OCW enkele malen hun adviezen moesten aanpassen tot dat de door u gewenste bocht in de A28 zou passen..
  U heeft niet aan dat de monumentenafdeling van de gemeente Groningen zich moest voegen in het gewenste beeld. Een betere bocht vanaf de A28 en sloop van een deel van het Rijksmonument, waarvan het park wel degelijk in het oorspronkelijke ontwerp een onderdeel is, is het drukmiddel dat uw Rijkswaterstaat en wegontwerpers inzetten(ook politiek) U geeft net als bij andere uitelkaar getrokken onderdelen van uw werkwijze niet aan dat de sloop van bomen en het aantasten van het monument en het park onderdeel zijn van grootschalige sloop van bomen, waaronder als gevolg van het moeten gaan verleggen van en aanleggen van nieuwe rioleringen als gevolg van het gekozen trace van deze Ringweg.
  Uw site mist helaas telkenmale de noodzakelijke objectiviteit zoals die van een aan de overheden gerelateerde site verwacht mag worden.
  Bomenridders Groningen www.bomenriddersgroningen.nl
  NB de betrokken bomen^* in het park en waar mogelijk in en op het zwembadterrein zullen gemerkt worden zodat publiek en bezoekers van het park goede nota kunnen nemen van de door u voorgenomen sloop.
  ^*Heeft reeds plaats gevonden.
  Verberg de reacties
 2. Annemiek Hillebrink

  20 mei 2016, 13:47

  Wat afschuwelijk allemaal wat er in onze stad gebeurt. Al het moois verdwijnt of wordt verkleind en alle mooie/goede kansen laat men liggen. Er liggen veel betere plannen en ontwerpen voor bereikbaarheid en uitbreiding maar men draagt oogkleppen. Wij Groningers willen dit niet.
  Verberg de reacties
 3. Wij Groningers?

  23 mei 2016, 11:56

  @Annemiek: spreek voor jezelf
  1. Annemiek Hillebrink

   4 juli 2016, 09:23

   Ik spreek voor mijzelf en een heleboel Groningers maar idd niet voor alle Groningers. Ik snap dat er ook bij zijn die het niet interesseert. Excuus.
   1. Wouter

    6 juli 2016, 14:43

    @Annemiek: je gaat er nu vanuit dat er tegenstanders zijn en mensen die het niet interesseert. Je vergeet de grootste groep mensen: de voorstanders. Trouwens, zolang je niet gekozen bent door 'Wij Groningers' is het niet zo netjes om voor anderen te spreken.
    1. Annemiek

     6 juli 2016, 18:23

     Ik ken Wij Groningers helemaal niet. Ik bedoel met wij Groningers iig geen club die zo heet. Ik zal verder niet meer reageren.
    2. grootste groep!

     6 juli 2016, 20:56

     @Wouter: Nu doe jij precies hetzelfde als wat Annemiek deed, namelijk ongefundeerd suggereren suggereren dat er een meerderheid van belangstellende voorstanders is. Spreek voor jezelf.
  Verberg de reacties
 4. JanPieter Janse

  24 mei 2016, 19:27

  Uitnodiging aan ARZ.
  U heeft een prachtige kleurenfoto geplaatst bij het bericht dat de Raad van State groen licht geeft voor aanpassing(lees aantasting) van het Rijksmonument de Papiermolen, Rijksmonument van de Wederopbouwperiode en de wijk de Wijert te Groningen.
  Nu u spreekt over het groene licht, dat overigens de Raad van State niet gaf, maar de partijen in beroep niet ontvankelijk verklaarde, hetgeen iets totaal anders is dan groen licht geven. is er eerder sprake van een oranjeknipperend signaal. Immers de Raad van State heeft inhoudelijk de argumenten en bewijzen daartoe voor deze aantasting niet besproken. Uw Groene licht is dwaallicht in het park. Het park behorende tot het Rijksmonument. Het park is ook niet van u maar van de Groninger gemeenschap inclusief het zwembad, haar voorzieningen en bijhorende bebouwing en ligging. Dit blijkt uit de formele beschrijving van het Rijksmonument en de daarin aangebrachte wijzigingen. Het zou u sieren deze beschrijvingen van het Rijksmonument alsmede de enkele malen gewijzigde adviezen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te plaatsen zodat elke lezer van uw site en de pers kennis nemen kan van de wijze waarop druk is uitgeoefend op Rijksdienst medewerkers en de gemeentelijke monumentencommissie. Juist is, dat het gebouw en het complex(en binnen het gebouw) niet aangetast wordt als gevolg van de aanleg van de Ringweg. Maar dat de aantasting juist gaat plaats vinden in de context van het Wederopbouw monument juist vanwege de ligging en functie van het Rijksmonument in dat park. Ook verdwijnt er in uw aanpak de doorgaande fiets- en voetgangersverbinding tussen wijken(en het station) en komt er een te steile loop -fietsbrug op een foute plaats voor in de plaats, terwijl een alternatieve tunnel voor alle gebruikers van nu en in de toekomst veel beter past en in te passen is in het tracebesluit en beschikbare middelen.
  U wordt uitgenodigd met een heldere rode of groene lijn aan te geven op de mooie luchttfoto die u plaatst, waar uw GreenWall(hoe hoog en met elke soort klimop bekleed) komt op de terreinen van het zwembad, Hoeveel bomen er als gevolg van de bocht van de A28 naar de Nieuwe Ringweg tegen de vlakte moeten(gesloopt worden) en hoe het aangrenzende gebied, inclusief de demping van de vijver en de herinrichting bij het Gomaruscollege er uit ""kunnen gaan zien"'uitgaande het tracebesluit.
  Bezoekers van het zwembad, bewoners van buurten en wijken , alle inwoners van Groningen gebruikers van het park, het zwembad kunnen dan over uw telkenmale zogenaamd geruststellende woorden en bezweringen en het ""Groene Licht""hun eigen conclusies trekken over het waarheidsgehalte van uw mededelingen bij deze foto.
  1. @JanPieter Janse: De vragen die u stelt, worden voor een groot deel beantwoord in ons artikel ‘Bij u in de straat, aflevering 9 over de Papiermolenlaan’ (www.aanpakringzuid.nl/actueel/bij-u-in-de-straat/bij-u-in-de-straat-9-papiermolenlaan). In dat artikel ziet u een illustratie van de nieuwe situatie. De stippellijn in deze afbeelding geeft de locatie van de groene wal aan. Ook kunt u hier zien welke vorm de vijver gaat krijgen. De vijver behoudt zijn oppervlakte. De groene wal wordt drie meter hoog en wordt bekleed met klimop (Hedera helix ‘Woerner’). Hoeveel bomen er exact moeten verdwijnen, hangt af van het definitieve ontwerp van de aannemer. Hierover komt de komende maanden duidelijkheid.
  Verberg de reacties

Reageren