Ombouw ringweg leidt niet tot méér verkeer in de wijken, maar juist tot iets minder

Het plan voor de zuidelijke ringweg zorgt niet voor méér verkeer in de wijken, zoals vaak wordt beweerd. Wel tot verplaatsing van verkeersstromen: sommige wegen worden drukker, andere rustiger. En de vier ringwegen gaan meer verkeer trekken, precies zoals de bedoeling is.

De verwarring over het verkeer in de wijken kan niet voortkomen uit de gebruikte cijfers. Zo maakt de Stichting Leefomgeving gebruik van de verkeerscijfers die ze heeft gekregen van de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. Het meningsverschil zit dus vooral in de interpretatie van de cijfers.

Minder verkeer in de wijken
Uit het Milieueffectrapport (MER) blijkt dat door de aanpak van de zuidelijke ringweg het verkeer op het hoofdwegennet (de rijkswegen) met 9% toeneemt (zie tabel 2.8, pagina 46). Dit zijn de zuidelijke ringweg (de A7/N7) en een klein stukje van de A28. Op het onderliggend wegennet (de overige wegen) neemt het verkeer ongeveer 1% af.

Omdat het onderliggend wegennet (OWN) in dit plan een grote variatie aan wegen betreft, wordt het in het MER uitgesplitst in onderdelen:
•    Ring West
•    Ring Noord
•    Ring Oost
•    Europaweg (oude A7, van de zuidelijke ringweg tot aansluiting Westerbroek, zie foto)
•    Overige wegen en straten in de gemeente Groningen (OWN Groningen)

Uit deze uitsplitsing (tabel 2.9, pagina 46) blijkt dat het verkeer in de wijken (OWN Groningen) met 1% afneemt. Dit lijkt een beperkt effect, maar op dit deel van het wegennet worden veruit de meeste autoritten gemaakt. Het is dus wel degelijk een belangrijke afname. Kanttekening hierbij is dat sommige stedelijke wegen drukker worden (zie ook de verkeersprognosekaart). De Vondellaan is daarbij de uitschieter. Op het drukste deel van de Vondellaan neemt het verkeer toe van 3.000 motorvoertuigen per dag tot 11.500. Andere wegen worden juist rustiger. De Hereweg bijvoorbeeld, en de Helperzoom ten noorden van de Helper Brink.

Verder blijkt dat op de Ring West en de Europaweg (allebei behorend tot het OWN) het verkeer fors toeneemt. Op de Ring West komt 11% meer verkeer; op de Europaweg maar liefst 59%. Deze wegen zijn hiervoor al goed ingericht. Op de Ring Noord wordt een afname van 13% verwacht. Op de Ring Oost neemt de hoeveelheid verkeer met ongeveer 1% af.

Verkeerde voorstelling van zaken
In een Open brief aan de raad van 8 april 2013 laat Stichting Leefomgeving zien hoe zij bij de stelling komt dat het verkeer in de wijken toeneemt. Zij maakt daarvoor een andere indeling van de wegen in de stad. Alle ringwegen rekent ze tot het HWN, alle andere wegen tot het OWN. Het onderliggend wegennet stelt zij daarbij voor het gemak gelijk aan ‘de wijken’. Daar hoort dus ook de Europaweg (de oude A7) bij, waar het verkeer met 59% toeneemt. Zo komt zij aan een toename van het verkeer ‘ in de wijken’ met 2,2 procent. Stichting Leefomgeving rekent dus bij het verkeer in de wijken ook het verkeer op de voormalige snelweg A7 mee. Dat geeft een verkeerde voorstelling van zaken. Zou de Stichting Leefomgeving de oude A7 uit deze cijfers weglaten, dan krijgt ze weer dezelfde uitkomsten als de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. Dan moet ze concluderen dat het verkeer ‘in de wijken’ door het plan niet toeneemt, maar juist afneemt.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (7)

 1. Dirk

  19 oktober 2013, 11:25

  Dit bericht is uitermate misleidend. Er zit een foutenmarge van 30% op de verkeersramingen. Dus als de berekeningen een daling van 1% aangeven is dit NIET significant. Je kunt hooguit zeggen dat er binnen de kaders van de modelberekeningen geen significante verandering in de verkeersintensiteit plaatsvindt. Met dit soort pertinente onjuistheden in de informatieverstrekking voeden jullie het wantouwen jegens de plannen en de organisatie. Ik stel voor dat jullie het bericht rectificeren.
  Verberg de reacties
 2. PN

  19 oktober 2013, 22:20

  Helemaal met de vorige inzender eens. Daar komt nog bij dat er verschuivingen zijn van straten zonder huizen naar straten waar wel veel huizen staan.
  Spijtig te moeten concluderen dat de berichtgeving toch wel erg eenzijdig is.
  Verberg de reacties
 3. Emma

  23 oktober 2013, 11:19

  Volgens mij zijn alle bericht van de Aanpakringzuid misleidend. Een hele mooi voorstelling van zaken die totaal niet overeenkomt met de werkelijkheid. Van de huidige ring zuid worden belangrijke op- en afritten gesloten en dat heeft helemaal geen effect op het verkeer in de betreffende wijken? Kom op zeg!
  Verberg de reacties
 4. Jos

  1 november 2013, 16:40

  Om zo goed mogelijk te kunnen inschatten welke gevolgen de ombouw van de ringweg heeft voor de wegen in Groningen, zijn verkeersprognoses gemaakt. Het jaar 2030 is daarbij het toetsingsjaar. Daarbij worden telkens twee situaties met elkaar vergeleken:
  1. de projectsituatie: de verwachte verkeersstromen die ontstaan na ombouw van de ringweg en alle bijbehorende verkeersmaatregelen in de wijken;
  2. de referentiesituatie: de verwachte verkeersstromen wanneer de ringweg níét wordt omgebouwd en alles blijft zoals het nu is.

  Beide prognoses zijn gebaseerd op een verkeersmodel dat we gebruiken. De marge van 20 tot 30 procent die u noemt, geldt voor de absolute verkeersaantallen van individuele wegen zoals te vinden in de kleurenkaart. Het gaat daarbij om het verschil tussen de werkelijkheid in 2030 en de cijfers uit het verkeersmodel.

  De 1% afname is echter het verschil tussen de projectsituatie en de referentiesituatie voor het totaal van alle onderliggende wegen in de stad. Hierbij vergelijken we dus twee cijfers uit het verkeersmodel met elkaar en is de marge niet van toepassing.

  We hebben zojuist ook een achtergrondartikel geplaatst waarin we nader ingaan op het gebruik van verkeersmodellen.
   
  Verberg de reacties
 5. DJ

  4 november 2013, 08:36

  Beste Jos,
  Van dit antwoord schrik ik behoorlijk. Het geeft aan dat jullie ofwel niet begrijpen hoe statistiek werkt, ofwel bewust incorrecte informatie geven. Beide mogelijkheden geven weinig vertrouwen in jullie organisatie.

  In het bijzonder: Je geeft aan dat de marges niet van toepassing zouden zijn bij het vergelijken twee cijfers uit hetzelfde verkeersmodel. Onbegrijpelijk dat je dit durft te beweren. Bij zo een vergelijking is het JUIST noodzakelijk om de marges expliciet in de berekening mee te nemen. Dan blijkt dat 1% verschil NIET significant is. Misschien moeten jullie je basiskennis van de statistiek eens opfrissen.

  Groet, Dirk
  Verberg de reacties
 6. Jos

  4 november 2013, 13:23

  Beste Dirk,
  Dank voor je reactie. Uit je reactie maak ik op dat je het niet eens bent met de ‘significantie’ van de 1%. We hoeven niet lang te discussiëren over het feit dat 1% ook maar 1% is. 
  Je gaat in je reacties steeds in op de significantie hiervan. Als ik het goed begrijp gaat het je om de zinsnede “Uit deze uitsplitsing (tabel 2.9, pagina 46) blijkt dat het verkeer in de wijken (OWN Groningen) met 1% afneemt. Dit lijkt een beperkt effect, maar op dit deel van het wegennet worden veruit de meeste autoritten gemaakt. Het is dus wel degelijk een belangrijke afname”.

  Voor de duidelijkheid: in ons artikel geven wij hier niet de kwalificatie ‘significant’ aan. Dat doen we in de MER paragraaf over dit onderdeel ook niet (paragraaf 2.4.3,.tabel 2.9). De bovenstaande zinsnede is bedoeld om duidelijk te maken dat 1% afname op het OWN om meer voertuigkilometers gaat dan 1% af- of toename op andere wegcategorieën die in paragraaf 2.4.3. van het MER zijn weergegeven. Enkel omdat het ‘OWN Groningen’ een veel groter deel van het wegennet is en zoals in het artikel gezegd: hier worden nou eenmaal de meeste autoritten gemaakt. Met “belangrijke afname” bedoelen we ook niet meer dan dat het in absolute zin om meer voertuigkilometers gaat dan bijvoorbeeld de Ring Oost, waar het verkeer ook met 1% afneemt. We proberen hiermee de cijfers in de juiste context te plaatsten zodat een ieder deze vanuit dezelfde informatiebasis kan interpreteren. Dan zal de 1% voor de een wellicht significant en voor de ander niet significant zijn. Ik hoop dat hiermee te hebben opgehelderd.

  Wij hebben binnenkort een afspraak voor een gesprek. Ik hoop dat we eventuele resterende vragen dan goed kunnen beantwoorden. 

  Vriendelijke groeten,
  Jos
   
  Verberg de reacties
 7. PN

  5 november 2013, 16:53

  @ Jos

  "Gemiddeld verandert er niet zoveel" wordt steeds maar weer gezegd. Ja, als je de kring waarover je het gemiddelde wilt nemen maar groot genoeg maakt zal dat wel zo zijn. Maar daarmee wordt gesuggereerd dat een verschuiving binnen deze kring van ondergeschikt belang is. Dat vind ik een verkeerde voorstelling van zaken. Je laat je kind (dat nog niet kan zwemmen) toch niet vrij in een bad dat gemiddeld 30 cm diep is zonder te weten wat het diepst is?
  Verberg de reacties

Reageren