Inventarisatie bomen

Inventarisatie bomen

Voor de ombouw van de zuidelijke ringweg verdwijnen er bomen in de omgeving van de ringweg. Het gaat om bomen op de taluds (hellingen) van de ringweg, of in de directe omgeving van die taluds. De inventarisatie van het aantal bomen dat gekapt moet worden is geactualiseerd. In aanvulling daarop wordt nu bekeken welke bomen die volgens deze inventarisatie moeten verdwijnen, toch kunnen blijven staan.

In het kader van de milieueffectrapportage (MER) bij het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) is vorig jaar onderzocht hoeveel bomen moeten verdwijnen als gevolg van het project. Dit onderzoek is nu geactualiseerd, omdat het ontwerp voor het Tracébesluit (TB) sindsdien nader is uitgewerkt, er wijzigingen in het ontwerp zijn aangebracht en de plangrens is opgeschoven. Volgens de huidige inzichten moeten als gevolg van het project 838 bomen verdwijnen, waarvan 102 monumentale bomen en 135 potentieel monumentale bomen.

Onderzoek welke bomen kunnen blijven staan
De aantallen zijn gebaseerd op het meest ongunstigste scenario (‘worst case’). Dat komt doordat het bomenonderzoek is uitgevoerd op basis van de hiervoor verplichte methodiek ‘Bomeneffectanalyse’ (BEA). Daarbij geldt als uitgangspunt dat de ruimte van de breedte van de kruin van de boom plus een veiligheidsmarge van twee meter onaangeroerd wordt. In de praktijk betekent dit dat sommige bomen die volgens de BEA moeten verdwijnen, door een slimme inpassing in het ontwerp wel kunnen blijven staan. Op dit moment wordt nader onderzocht voor welke bomen dit mogelijk is. De resultaten hiervan worden als aanvulling op bovenstaande cijfers opgenomen in het TB. De definitieve cijfers worden bekend wanneer de minister eind september het Tracébesluit tekent.  

Verplanten  en compenseren
De bomenkap bij de ombouw is niet vergelijkbaar met de bomenkap ten tijde van de aanleg in de jaren zestig van de vorige eeuw. Nu wordt bekeken welke bomen verplantbaar zijn. En de bomen die gekapt moeten worden, worden gecompenseerd. Ruim een kwart  van de bomen is op basis van de genoemde criteria goed verplantbaar (aanslagkans > 80%). Het  verplaatsen van monumentale bomen is technisch, financieel en vanuit het oogpunt van het ontwerp niet altijd haalbaar. Nader onderzoek moet uitwijzen welke en waar dit toch tot de mogelijkheden behoort.

Verder worden alle bomen die verdwijnen, in de nieuwe situatie in aantal en oppervlakte gecompenseerd. Daarbij wordt gekozen voor streekeigen groen met een zo hoog mogelijke variatie van soorten (biodiversiteit). Ook is het streven om in de winter de afschermende functie van het groen te behouden. Als maat en leeftijd van het groen gaan we uit van algemeen gangbare nieuwe aanplant van de kwekerij. Daarnaast zijn er de te verplanten bomen, die een veel grotere omvang hebben.

Groen op de deksels
Op de overkappingen (deksels) komt meer groen terug dan er daarvoor verdwijnt. In eerste instantie gaat er dus groen verloren, maar uiteindelijk is er rond de zuidelijke ringweg meer groen dan nu. De constructie van de drie deksels is stevig genoeg voor een grondlaag van omstreeks 1,5 meter. Dat is voldoende om alle soorten bomen tot volle wasdom te laten komen, zoals eiken, beuken en lindes. Een grondlaag van een meter, zoals op de hellingen, is voldoende voor berken, elzen en acacia’s.

Let wel. Het gaat hier om de bomen binnen het plangebied van het TB. Daarnaast hebben we ook te maken met de herinrichting van de Vondellaan, de Maaslaan, het Zuiderplantsoen en Helpman inclusief Helperzoomtunnel. De bomen die hier staan zijn niet in de genoemde BEA opgenomen. Ook moeten ten gevolge van de herinrichting van de zuidelijke ringweg kabels en leidingen verlegd worden. Het streven is dit te doen met behoud van bomen, maar dat zal niet in alle gevallen mogelijk blijken. Ook deze bomen zijn niet meegerekend in de BEA.

Een boom wordt als monumentaal beschouwd als hij ten minste 50 jaar oud is. Een potentieel monumentale boom is ten minste 35 jaar oud en staat op een locatie waar de boom geen (ernstige) overlast zal veroorzaken.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (2)

 1. janpieter janse

  14 augustus 2014, 20:29

  Opmerkelijk de handige definitie van een monumentale boom en bomen die potentieel een monumentale boom van tenminste 35 jaar zijn en die staat(staan) op een locatie waar de boom(de bomen) geen ernstige overlast zal veroorzaken.
  Graag nadere toelichting op de vindplaats van de beide gehanteerde definities en nadere toelichting op de zo mogelijk wettelijke of vanuit regelgeving bepaalde terminologie""die staat op een locatie waar de boom geen(ernstige)overlast zal veroorzaken.
  Uit welk gemeentelijk en vastgesteld beleidsstuk komt met name de laatste zin en hoeveel bomen staan in het trace en de te nemen verkeersmaatregelen in de wijken of staten, wegen,die aan de door u genoemde criteria nu voldoen en gezien"'zal"" zullen gaan voldoen
  Verberg de reacties
 2. Luuk

  28 augustus 2014, 13:03

  @janpieter janse: Het project Aanpak Ring Zuid gebruikt voor de begrippen ‘monumentale boom’ en ‘potentieel monumentale boom’ de definities die de gemeente Groningen hanteert. Deze zijn afgeleid uit de ‘Beleidsregels vellen van een houtopstand’ (2013). Een boom (houtopstand) is potentieel monumentaal als de boom 35 tot 50 jaar oud is, minimaal 10 à 15 jaar te leven heeft en er nog karakteristiek uitziet. Ook moet de boom aan een van de zes specifieke voorwaarden voldoen (onderdeel uitmaken van de ecologische infrastructuur, een karakteristieke groep of een zeldzame biotoop, een zeldzame boom of een gedenkboom zijn, bepalend zijn voor de omgeving of een herkenningspunt vormen). Het college toetst een aanvraag voor het kappen van zo’n boom (waarvoor een omgevingsvergunning nodig is) op de criteria ‘waardering’, ‘overlast’, kwaliteit’ en ‘dringende reden’. Bij overlast kan het bijvoorbeeld gaan om schaduwwerking of opdruk van een weg door de boomwortels. Bij een dringende reden kan het o.a. gaan om een ruimtelijke ontwikkeling (zoals het project Aanpak Ring Zuid) of een bouwplan. In de Bomen Effect Analyse kunt u de resultaten vinden van de bomeninventarisatie. Deze is te vinden in de bibliotheek op deze website.
  Verberg de reacties

Reageren