Hoe beroep instellen tegen het wijzigingsbesluit?

Hoe beroep instellen tegen het wijzigingsbesluit?

John

Belanghebbenden bij het Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke ringweg Groningen, fase 2 (wijziging 2016) kunnen van 18 februari tot en met 30 maart 2016 beroep instellen.

Beroepschrift indienen
Beroep instellen kan door het indienen van een beroepschrift bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Het beroepschrift dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
 • de redenen (gronden) van beroep;
 • uw handtekening (het beroepschrift moet ondertekend zijn);
 • de vermelding dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is;
 • zo mogelijk ook een kopie van het besluit waarop het geschil betrekking heeft.

Op dit besluit is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven wat zijn beroepsgronden zijn. Het is niet toegestaan buiten de beroepstermijn nog (aanvullende) beroepsgronden aan te voeren.

Voorlopige voorziening
Indien een beroepschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Raad van State. Het verzoek dient ten minste het volgende te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
 • de redenen (gronden) van beroep;
 • handtekening (het verzoek moet ondertekend zijn);
 • zo mogelijk ook een kopie van het besluit waarop het geschil betrekking heeft;
 • een afschrift van het beroepschrift.

Naar aanleiding van het verzoek kan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van het beroep en voor het verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Indien het beroep- of verzoekschrift in een vreemde taal is gesteld, en een vertaling voor een goede behandeling van het verzoek noodzakelijk is, dient de indiener van het beroep- of verzoekschrift zorg te dragen voor een vertaling.

Aanpassingen
Het wijzigingstracébesluit heeft alleen betrekking op de hierboven omschreven aanpassingen. Voor het overige blijft het bepaalde in het Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke ringweg Groningen, fase 2, zoals vastgesteld op 29 september 2014, onverminderd van kracht. Hiertegen kan geen beroep meer worden ingesteld.

N.B.: Mocht reeds beroep zijn ingesteld tegen het Tracébesluit (2014), dan wordt dat beroep op grond van artikel 6:19, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht geacht mede te zijn ingesteld tegen het wijzigingstracébesluit, tenzij het gewijzigde besluit aan het beroep geheel tegemoetkomt. Dat betekent dat diegenen die beroep hebben ingesteld en ook bezwaren hebben tegen het wijzigingsbesluit, niet opnieuw beroep hoeven in te stellen.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (2)

 1. janpieter janse

  17 februari 2016, 15:49

  Het besluit van de minister.. van afgelopen vrijdag 12 februari volgens persverklaring heden 17 2 2016 te 1300 uur locatie Provinciehuis Groningen staat niet vermeld op uw website. Wellicht geeft u een andere locatie of link aan voor de bezoeker van uw site?
  Of dient men .. te zoeken op overheid.nl
  Hoogachtend.
  J.P.Janse.
  1. Luuk

   18 februari 2016, 09:14

   @Janpieter Janse, het besluit van de minister inclusief alle bijlagen is te vinden in de bibliotheek van onze website. U vindt deze via het hoofdmenu: Achtergronden > Bibliotheek > Plandocumenten
  Verberg de reacties

Reageren