Belangrijkste voorgestelde wijzigingen in de plannen

John

De plannen voor de zuidelijke ringweg worden op een aantal punten aangepast, als het aan de Stuurgroep Aanpak Ring Zuid ligt. De aanpassingen komen onder andere voort uit de ingediende zienswijzen en de gesprekken met omwonenden en het bedrijfsleven. Hieronder 20 van de meest in het oog springende voorgestelde wijzigingen, van west naar oost. Het gaat hierbij zowel om de wijzigingen in het Tracébesluit (waarover de minister beslist) als in de inrichtingsplannen (waarover de gemeente beslist). De zienswijzen op de omgevingsvergunning voor de Helperzoomtunnel hebben niet tot aanpassingen geleid. Naast deze wijzigingen worden kleinere ontwerpwijzigingen voorgesteld om het ontwerp technisch verder te optimaliseren, beter uitvoerbaar te maken of beter in te passen in de omgeving.

1. Op- en afrit voor bussen bij P+R Hoogkerk
Er komt een aparte op- en afrit voor bussen van en naar P+R Hoogkerk. Hierdoor is de plangrens van het project ongeveer 500 meter naar het westen opgeschoven. De op- en afrit doorsnijden de bestaande geluidswal. In het geluidsonderzoek (dat nu nog loopt) wordt bekeken of hier aanvullende geluidsmaatregelen noodzakelijk zijn.

2.  Betere aansluiting voor verkeer Drachten naar Ring West
Voor het verkeer komende uit het westen zijn de weefvakken bij Corpus den Hoorn vervangen door een directe afrit naar de Ring West. Via de afrit van de A7 kan het verkeer afslaan richting Laan Corpus den Hoorn of ongehinderd doorrijden naar de weg die uitkomt bij de westelijke ringweg. Deze oplossing is beter voor de doorstroming en de verkeersveiligheid.

3. Nieuwe toerit voor verkeer Corpus den Hoorn – Julianaplein
Het verkeer vanaf de Laan Corpus den Hoorn richting Julianaplein gaat via een eigen oprit naar de zuidelijke ringweg (A7). Deze loopt door onder de afrit van het verkeer van de A7 naar de westelijke ringweg. Deze aanpassing zorgt voor een betere doorstroming en is veiliger.

4. Betere aansluiting voor verkeer Ring West naar Drachten
Voor het verkeer vanaf de westelijke ringweg dat richting Drachten gaat, zijn de weefvakken ook vervangen door een directe toe- en afrit. Hierdoor stroomt het verkeer sneller en veiliger door.

5. Nieuwe verbindingsweg voor verkeer vanaf MartiniPlaza
Het verkeer vanaf de Leonard Springerlaan (MartiniPlaza) dat naar de ringweg wil, maakt gebruik van een nieuwe directe weg die uitkomt bij de botrotonde van Corpus den Hoorn. Vanaf daar kan het verkeer de zuidelijke ringweg op. De maximum snelheid op de verbindingsweg is 50 kilometer per uur.

6. Aansluiting Corpus den Hoorn opgeschoven (noordzijde A7)
Voor het verkeer vanuit de richting Hoogezand is de aansluiting van de ringweg op de Laan Corpus den Hoorn op een andere manier vormgegeven. Het verkeer passeert nu eerst het viaduct bij Corpus den Hoorn en wordt daarna via een lus van de A7 afgeleid, richting Laan Corpus den Hoorn. Deze aanpassing zorgt voor een betere doorstroming en is veiliger voor het verkeer.
De weg komt door deze aanpassing dichter bij het voetbalveld van Velocitas 1897 te liggen. De projectorganisatie is met Velocitas 1897 in gesprek over het eventueel opschuiven van het voetbalveld. Het gaat daarbij om enkele meters.

7. Extra rijstrook richting Drachten
De zuidelijke ringweg krijgt een extra rijstrook tussen de aansluiting Corpus den Hoorn en de aansluiting Hoogkerk. De A7 heeft hierdoor vanaf het Julianaplein tot Hoogkerk drie doorgaande rijstroken. Dit zorgt samen met aanpassingen 4, 5 en 6 voor een betere doorstroming en voorkomt files.

8. Westelijke ringweg verhoogd
Ter hoogte van de Leonard Springerlaan wordt de westelijke ringweg verder verhoogd. Daardoor kan de aansluiting van de Leonard Springerlaan op het verkeersknooppunt met de westelijke ringweg gelijkvloers blijven. Dat geeft voordelen voor de bereikbaarheid en afwikkeling van verkeer van Martiniplaza en de Gasunie. Ook kan de directe aansluiting van de Leonard Springerlaan op de Expositielaan gehandhaafd blijven.

9. Rotonde Brailleweg
Voor het verkeer uit de richting Hoogezand krijgt de aansluiting van de A7-afrit Groningen Centrum op de Brailleweg een rotonde/klein verkeersplein. Ook de nieuwe volledige aansluiting op de Hereweg via de verbindingsweg sluit hierop aan. De rotonde vermindert de kans op spookrijders en is dus veiliger. Ook verbetert dit de doorstroming.

10.  Vijver bij Julianaplein verplaatst
Het Julianaplein neemt meer ruimte in beslag dan gedacht. Daarom is de Julianavijver een stuk opgeschoven. De vijver is essentieel om wateroverlast in de Rivierenbuurt te voorkomen.

11.  Veilige fietsonderdoorgang A28 en op- en afritten A28
In plaats van verkeerslichten komt er een vrije onderdoorgang voor fietsers onder de A28 en de op- en afritten van de A28. Het gaat om de fietsverbinding aan de zuidkant van de Brailleweg (in het verlengde van de Vondellaan). Deze onderdoorgang zorgt voor een veilige en snelle fietsverbinding tussen De Wijert en het centrum, onder andere voor leerlingen van het Gomarus College.

12.  Vrijliggende fietspaden op rotonde Vondellaan – Van Iddekingeweg
Het fietsverkeer op de rotonde Vondellaan – Van Iddekingeweg wordt door middel van vrijliggende fietspaden gescheiden van het overige verkeer, net als op de Vondellaan zelf. Dit komt de veiligheid van fietsers ten goede en bevordert de doorstroming van het autoverkeer.

13.   Dubbelzijdig fietspad in noordelijke deel Vondellaan
Het meest noordelijke deel van het vrijliggende fietspad aan de westkant langs de Vondellaan wordt dubbelzijdig. Fietsers vanuit de Van Lenneplaan en de Van Schendelstraat richting binnenstad kunnen dan aan de westzijde blijven fietsen. Ze hoeven daardoor niet twee keer de Vondellaan over te steken.

14. A28-afrit Centrum opgeschoven
De A28-afrit Centrum komt verder van de bebouwing bij de Multatulistraat en de Van Eedenstraat te liggen. Dit is mogelijk door het verdraaien van de as van de Van Iddekingebrug en het compacter maken van het wegontwerp. Door de afrit sneller te laten dalen, ligt hij bovendien minder in het zicht.

15.   Kruising Van Ketwich Verschuurlaan – A28 aangepast
Op de Van Ketwich Verschuurlaan komen langere opstelstroken voor het verkeer naar de A28. Hierdoor stroomt het verkeer beter door.

16.   Tweerichtingsverkeer in zuidelijkste deel Beethovenlaan
In het meest zuidelijke deel van de Beethovenlaan blijft het tweerichtingsverkeer gehandhaafd. Dat garandeert de bereikbaarheid en de bevoorrading van het autobedrijf en de supermarkt die hier zijn gevestigd.

17.   Stil asfalt Goeman Borgesiuslaan
Op de Goeman Borgesiuslaan, waar het verkeer toeneemt, komt stil asfalt. Dat beperkt de geluidshinder voor de omwonenden.

18.   Verbindingsweg opgeschoven
De verbindingsweg tussen Hereweg en Brailleweg/Julianaplein wordt enkele meters naar het zuiden opgeschoven en iets smaller gemaakt. Daardoor ontstaat er meer ruimte tussen de Maaslaan en deze verbindingsweg. Door deze extra ruimte wordt de groenstrook breder en hebben de omwonenden ook minder last van geluid.

19. Kruising afrit Europaweg – Herningweg veranderd
Verkeer uit de richting Drachten dat de afrit bij de Europaweg neemt, komt eerst uit op de Herningweg. De indeling van dit kruispunt en de aansluiting op parkeerterrein P3 is aangepast voor een betere doorstroming en een betere aansluiting op het busstation.

20. Aansluiting Westerbroek verdubbeld
De aansluiting van de oude N7 bij Westerbroek wordt aangepast van één rijstrook naar twee rijstroken per richting. Daardoor krijgen de rotondes bij de aansluiting Westerbroek dubbele rijstroken. Dit zorgt voor een betere doorstroming. Ook de op- en afrit naar de A7 krijgt een dubbele rijstrook.

Wil je geen nieuws missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Reacties (12)

 1. Janse

  22 mei 2014, 17:37

  U geeft 20 aanpassingen aan in huidige OTB/Mer.
  Naar aanleiding hiervan, mits Raad en Staten kunnen instemmen, moet het TB gewijzigd worden.
  Helder wordt uit alle aanpassingen dat deze binnen het omstreden plan, de doorstroming en doorstroomsnelheid van auto en vrachtverkeer maximaliseren.
  Verberg de reacties
 2. Bert

  22 mei 2014, 18:20

  Over punt 17:
  Waarom alleen stil asfalt op de Goeman Borgesiuslaan? Dezelfde toename van verkeer is er aan de zuidkant van de Helperzoom. Mij lijkt het logisch dit stille asfalt van de Goeman Borgesiuslaan door te trekken via de Helperzoom tot aan de nieuw aan te leggen tunnel.
  Verberg de reacties
 3. E. van den Broek-van Vliet

  23 mei 2014, 12:17

  Stil asfalt is prima, maar dat vermindert bij toename van het verkeer geenszins het lawaai van de auto's en motoren zelf. En dan nog niet eens gesproken over de toename van fijn stof. Een groot bezwaar bij de toename van het verkeer is het gevaar voor overstekende kinderen.In het eerste gedeelte van de Goeman Borgesiuslaan wonen veel kinderen.
  E. van den Broek-van Vliet
  23 - 5 - 2014
  Verberg de reacties
 4. Jos

  27 mei 2014, 18:07

  @Janse: Het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg is gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid. Met de voorgestelde aanpassingen in het plan komen we zo goed mogelijk tegemoet aan de wensen en de zorgen die onder insprekers leven. Hoewel het af en toe gaat om kleine aanpassingen, kunnen deze voor omwonenden een wereld van verschil maken. Bijvoorbeeld bij de Maaslaan, waar de beoogde verbindingsweg zo'n 5 meter verder van de woningen komt te liggen en meer ruimte voor groen ontstaat. Ook fietsers gaan er op vooruit ten opzichte van de planversie van augustus 2013. Bijvoorbeeld doordat het fietsverkeer tussen De Wijert en de binnenstad in het wijzigingsvoorstel onder de op - en afrit van de A28 doorgaat. Eerder waren hier verkeerslichten voorzien. Voor automobilisten en het vrachtverkeer betekenen sommige wijzigingen ook verbeteringen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de verbinding tussen de westelijke ringweg en de zuidelijke ringweg bij Corpus den Hoorn en de op- en afrit hier, in oostelijke richting.
  Verberg de reacties
 5. Jos

  27 mei 2014, 18:09

  @Bert: In de huidige situatie ligt er al stil asfalt op de Helperzoom en ook op een deel van de Goeman Borgesiuslaan. Het voorstel is om dit door te trekken tot over de gehele Goeman Borgesiuslaan.
  Verberg de reacties
 6. Jos

  27 mei 2014, 18:19

  @E. van den Broek-Van Vliet: Stil asfalt beperkt het geluid dat ontstaat door contact tussen banden en asfalt. Met dit stille asfalt wordt het extra geluid dat door de verkeerstoename ontstaat zo goed mogelijk gecompenseerd. In de Wet Milieubeheer zijn de luchtkwaliteitsnormen vastgelegd voor onder andere fijn stof. Op basis van de hoeveelheid verkeer die in de Goeman Borgesiuslaan wordt verwacht, is onderzoek gedaan naar de effecten. De concentratie fijn stof is in zowel de situatie zonder project als met project ver onder de norm. U kunt de resultaten van het onderzoek terugvinden in de Ruimtelijke onderbouwing van de Helperzoomtunnel (zie de bibliotheek op deze website). Ten aanzien van verkeersveiligheid: de Goeman Borgesiuslaan maakt deel uit van het ontwerp-inrichtingsplan (verkeersplan) voor Helpman/Coendersborg. Dit is een plan op hoofdlijnen. Voor de Goeman Borgesiuslaan zijn hierin maatregelen voorgesteld om de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers te vergroten. De maatregelen die in het verkeersplan zijn voorgesteld, kunnen op verschillende manier worden vormgegeven en zijn daarom nog niet op straatniveau uitgewerkt. Maar dat gaat nog wel gebeuren, na de vaststelling van het verkeersplan in oktober 2014, in overleg met de belanghebbenden in de wijk, zoals bewoners, scholen en bedrijven.
  Verberg de reacties
 7. Bert

  30 mei 2014, 16:43

  Dat stille asfalt ligt nu alleen aan de noordzijde Helperzoom en bij de aansluiting Goeman Borgesiuslaan-Verlengde Hereweg. Zuidelijk deel Helperzoom heeft geen stilasfalt.
  Verberg de reacties
 8. Ellen Loykens

  31 mei 2014, 22:05

  Een mooie tegemoetkoming voor de Goeman Borgesiuslaan zou 30 km zijn. De rest van de wijk heeft dit ook. Scheelt veel in lawaai. Naar 30 km zou 50% reductie van geliuidsoverlast betekenen.
  Belangrijke reden om dit niet te doen is de busregeling. Wanneer dit uitgangspunt aangehouden wordt zijn alle straten met een bus dubbel de klos. EN een busroute EN 50 km.
  Misschien moeten busmaatschappijen ook toetreden tot de bewonersvriendelijke maatschappij?
  Verberg de reacties
 9. Luuk

  12 juni 2014, 17:19

  @Bert: Zonder in een welles-nietesdiscussie te willen komen: ook op het zuidelijke deel van de Helperzoom ligt stil asfalt. Op deze foto is te zien waar de grens ligt tussen het ‘gewone’ asfalt en het stille asfalt, namelijk tot vlak voorbij de kruising met de Goeman Borgesiuslaan.
  Verberg de reacties
 10. Luuk

  12 juni 2014, 17:35

  @Ellen Loykens: De maximumsnelheid op de Goeman Borgesiuslaan blijft inderdaad 50 km/uur, maar dat hier bussen rijden, is niet het enige argument. De Goeman Borgesiuslaan en het zuidelijke deel van de Helperzoom (het deel ten zuiden van de Helper Brink) zijn in het inrichtingsplan Helpman/Coendersborg aangeduid als ‘verzamelwegen’. Deze wegen ‘verzamelen’ het verkeer uit de wijk en ‘brengen’ dit naar de twee gebiedsontsluitingswegen van de wijk: de Hereweg/Verlengde Hereweg en de Duinkerkenstraat. Gelet op de functie van ‘verzamelweg’, behouden deze straten hun maximumsnelheid van 50 km/uur. Op de Goeman Borgesiuslaan worden verkeersveiligheidsmaatregelen genomen om de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers te vergroten. Deze maatregelen worden nader uitgewerkt in overleg met de bewoners. Om het geluid van het verkeer voor de bewoners van de straat te beperken, krijgt de gehele Goeman Borgesiuslaan stil asfalt.
   
  Verberg de reacties
 11. jeroen

  12 juni 2014, 21:16

  stil asfalt: 'stil' valt met een korreltje zout te nemen. In de praktijk (de huidige praktijk op de Goeman)is het verschil waarneembaar in de overgang van normaal naar 'stil'asfalt maar kun je constateren dat het verkeer zeker nog goed te vernemen valt. Daaruit zou je kunnen concluderen dat deze maatregel nooit de verwachtte verkeerstoename gaat compenseren. Ik ben ook benieuwd naar de effecten van de plannen op de spreiding van het verkeer. Zoals eerder opgemerkt reduceert 'stil'asfalt niet het motorgeluid. Met name in de late en nachtelijke uren ligt de gemiddelde snelheid van chauffeurs aanmerkelijk hoger. Ik verwacht de verkeerstoename ook in deze tijdstippen waarbij de effecten zich laten raden. Kortom, stil asfalt is een pleistertje voor het bloeden wat ongetwijfeld komen gaat met deze plannen.
  Ten aanzien van de ideeen over 30 km: dat geldt op dit moment voor een aantal wegen in de wijk. Maar pak een gemiddelde dag op de thorbeckelaan of beethovenlaan(beide ook 30 km) dan is die snelheid ver te zoeken. Handhaving lijkt mij dan ook tevens een topic bij de verdere uitwerking van de ongewenste plannen.
  Verberg de reacties
 12. Viktor

  18 juni 2014, 22:39

  @jeroen: Klopt, de term ‘stil asfalt’ is de gebruikelijke verzamelterm voor verschillende deklagen die het verkeersgeluid absorberen, maar helemaal stil wordt het verkeer daar niet van. In een stedelijke omgeving is een afname van ongeveer 3,5dB haalbaar. Zie ook ons artikel over de voor- en nadelen van stil asfalt.
  Of automobilisten zich in de wijk aan de snelheid van 30 km/uur houden, is in eerste instantie hun eigen verantwoordelijkheid. Het Rijk voert momenteel ook een campagne tegen te hoge snelheden in de bebouwde kom. Binnen de plannen voor Aanpak Ring Zuid proberen we de straten en wegen zo in te richten dat de maximumsnelheid als passend wordt ervaren. Als een weg bijvoorbeeld smaller oogt, zijn automobilisten minder snel geneigd het gaspedaal verder in te drukken. Het controleren van de snelheid en het zo nodig uitdelen van boetes is een taak van de politie en hoort niet bij de verdere uitwerking van de plannen.
  Verberg de reacties

Reageren