Twee Stadjers zetten zich in voor openhouden Oude Winschoterdiep

Twee Stadjers zetten zich in voor openhouden Oude Winschoterdiep

Twee Stadjers komen met een opmerkelijk initiatief ter verbetering van de plannen voor de aanpak van de zuidelijke ringweg. Zij stellen voor om een van de 'groene deksels' - niet die bij het Sterrebos maar ter hoogte van het Oude Winschoterdiep - níet aan te leggen. In plaats daarvan zou er water moeten blijven, waardoor op deze plaats de ruim 400-jarige historische vaarverbinding behouden blijft.

De plannen in het kader van Aanpak Ring Zuid zoals ze nu voorliggen, zullen er toe leiden dat het Oude Winschoterdiep wordt afgedamd. Johan Anneveldt en Jan Pieter Janse vragen zich af of de projectgroep, het Rijk, de provincie, de gemeente en de politiek zich wel realiseren hoe belangrijk het kanaal voor Groningen is.

Initiatiefgroep Winschoterdaip OPEN
Johan Anneveldt en Jan Pieter Janse zijn een initiatiefgroep begonnen voor het openhouden en het weer bevaarbaar maken van het Oude Winschoterdiep. De oud-schippers weten waar ze het over hebben. Janse zet zich al jaren zelfstandig in voor het internationaal en nationaal herontwikkelen van vaarwegen en van kanalen, en is ambassadeur van het Apeldoornskanaal van Willem I. In Groningen werd de 24e Internationale Conferentie over kanalen gebouden in 2011. De Verklaring van Groningen is naast internationaal vooral ook in Stad zelf van belang. Anneveldt woont zelf op het water en is in het bezit van een elektrische sloep.

Afsluiting Oude Winschoterdiep
De betonnen platen op het Oude Winschoterdiep belemmeren de (recreatie)vaart momenteel. Volgens het plan van Aanpak Ring Zuid wordt het kanaal volledig afgesloten door een groen deksel en daaronder de open tunnelbak. Als dit doorgaat, is het Oude Winschoterdiep helemaal niet meer bevaarbaar en komt het water stil te staan. Het water aan beide kanten wordt een ’mallegat’, vrezen Anneveldt en Janse.

Historische waarde
Anneveldt en Janse vinden dit een “onzalig plan”. Anneveldt: “Het Oude Winschoterdiep heeft om te beginnen een historie van 400 jaar. Elke turf kwam via dat kanaal Groningen binnen. Er werd één tol per turf geheven. Dat heeft de stad Groningen rijk gemaakt. Naast de historie is de functie heel belangrijk. Door het af te sluiten, wordt het een dood stuk, waar geen ontwikkeling meer mogelijk is. Het zal de waterhuishouding van Groningen verslechteren en recreatieve scheepvaart is niet meer mogelijk.”

Economische voordelen
“Het verkeer op het land is goed doordacht door de projectgroep,” vult Janse aan. “Maar ze zijn de mogelijkheden en ruimere functies van het water en de waterwegen vergeten. De nieuwe ring geeft juist ruimte om het kanaal weer in functie te herstellen. Wat dit betreft, zou Groningen zich kunnen spiegelen aan Friesland, zij hebben dertien aquaducten. Een aquaduct zou Groningen een economische boost kunnen geven! Het Rijk wil beroeps- en recreatievaart graag scheiden, dit is een kans. De kleine recreatieve (Duitse en uit het gehele land) schepen kunnen via het nieuwe Koning Willem Alexanderkanaal (Drenthe) het Oude Winschoterdiep bij de Oosterhaven Groningen binnenkomen. Mensen kunnen dan ook met een bootje naar het voetbalstadion, naar het zwembad en naar het Zuiderplantsoen. Verder kunnen er terrasjes worden aangelegd. Het zou een geweldige impuls kunnen zijn voor Zuid-Groningen! Het versterkt de Euroborg-ontwikkelingen als we het kanaal als economische as gaan zien en niet als 'dood end' (mallegat)."

Anneveldt en Janse proberen het aquaduct met hun groeiende achterban gerealiseerd te krijgen. Zo een kans is er niet meer. Zo hebben Rondvaartbedrijf Kool en het Scheepvaartmuseum al steun toegezegd. Zij zouden graag zien dat hun voorstel wordt onderzocht en dat er beter wordt nagedacht over de functies die het kanaal en de vaar- en waterwegen voor de stad Groningen hebben. “Het zou een poort naar de stad kunnen zijn,” zegt Anneveldt, “een innovatieve kroon op het werk!”

Tekening door Johan Anneveldt en Jan Pieter Janse
Tekening door Johan Anneveldt en Jan Pieter Janse

Reactie projectorganisatie

Om te voorkomen dat het door Johan Anneveldt en Jan Pieter Janse genoemde ‘mallegat’ ontstaat, wordt een sifon (ondergrondse buis) aangelegd die beide zijden van het Oude Winschoterdiep verbindt. De sifon zorgt voor voldoende doorstroming en voor een goede waterkwaliteit. Zie ook het artikel ‘Zorgen over grondwater in Sterrebos'.

Reacties (18)

 1. J Michiel Alma

  4 december 2013, 17:08

  Goed plan van de werkgroep . We geven al 10-tallen jaren honderden miljoenen uitom allerlei afgesloten vaarwegen sweer open te maken ( zie nu ook weer Utrecht ) , kortom , ik zie de toekomst AL VOOR MIJ : OVER 30/40 JAAR : HOE KONDEN ZE zO STOM ZIJN IN M2013/2014 OM DEZE VAARWEG AF TE SLUITEN ?
  sTERKTE , GROET , j m aLMA
  Verberg de reacties
 2. H. Smit

  6 december 2013, 16:25

  Het plan inzake de aanleg van een aquaduct is erg goed.
  Het vergroot de allure van de ringweg zuid en maakt het
  de scheepvaart/pleziervaart mogelijk zonder omweg van
  nieuw winschoterdiep/eemskanaal de oosterhaven te
  bereiken. Vergroot zeker de levendigheid van het laatste
  traject, namelijk het oude winschoterdiep. Hopelijk is
  dit ook financiëel te realiseren.
  Verberg de reacties
 3. Ruurd de Boer (voorz. Buurtoverleg Oosterpoort)

  13 december 2013, 12:49

  Het Buurtoverleg Oosterpoort staat geheel achter de wens voor het openhouden en bevaarbaar houden van het Oude Winschoterdiep. Om historische redenen en te pleiten voor een doorgaande afwater- en vaarverbinding.
  In de eerder gepresenteerde voorlopige plannen stonden als optie hiervoor verschillende varianten genoemd met verschillende (vaar)diepten. Om technische en financiële redenen zou dit moeilijk realiseerbaar zijn. Wij willen echter het initiatief van de "Initiatiefgroep Winschoterdaip OPEN" terdege onderschrijven.
  Verberg de reacties
 4. JanPieter Janse/GolfslagAdvies&Projecten Historisch Water

  15 december 2013, 12:00

  Ruurd, Buurtoverleg Oosterpoort. Graag komen we met jou en jullie in vervolg contact. Bedankt voor je reactie.
  Mede namens Johan Anneveldt/Initiatiefgroep Winschoterdaip OPEN.
  Verberg de reacties
 5. JanPieter Janse/GolfslagAdvies&Projecten Historisch Water

  16 december 2013, 23:24

  mailto:initiatiefgroepwinschoterdaipopen@hotmail.nl
  Binnenkort online.
  Verberg de reacties
 6. F.J. Uijen

  2 januari 2014, 15:55

  Oude Winschoterdiep

  Het open maken/bevaarbaar maken, in plaats van een afdichten als een doodlopend gat, is helemaal op zijn plaats in deze tijd. Reden: De afvoer van ons hemelwater daar heeft men het oude Winschoterdiep voor nodig, gezien de flessenhals, Winschoterdiep, Euvelgunnebrug. De stroming van het water wordt daar tegen gehouden bij het spuien (tij afhankelijk) richting Delfzijl. Het zou van grote praktische waarde zijn als de weg ook hier als tunnel onder het water zou kunnen (de scheepvaart krijgt steeds een groter aandeel) Voordeel: Containervaart: zie vaarweg verruiming … Rijksvaarwegen; Groningen – Friesland per 1 januari 2014, Euvelgunnebrug brug moet voor elk schip geopend worden. I.v.m met 3 lagen containers die men vervoeren gaat, de hoogte van de containers word dan ruim 9 meter vanaf de waterlijn
  Wegverkeer; geen file door brugopening.
  Zowel het vervoer over de weg als over het water wordt drukker, schepen worden groter L 135 x Br.11.50

  Tunnel Winschoterdiep heeft als voordeel:
  - Minder brugopeningen
  - Minder wachttijd

  Vaarwater door het oude Winschoterdiep:
  Veiligheid: Pleziervaart door het Oude Winschoterdiep minder gevaar.

  Het bevaarbaar maken van het Oude Winschoterdiep schept mogelijkheden die niet over het hoofd gezien mogen worden. Zeker een toeristisch route, economisch, alsmede veiligheid.
  Dit deel van de stad zal er zeker door opgewaardeerd worden.
  Een bevaarbaar oude Winschoterdiep is echt een meerwaarde voor de stad.

  F.J. Uijen – Rondvaartbedijf Kool
  Verberg de reacties
  Verberg de reacties
 7. JanPieter Janse/GolfslagAdvies&Projecten Historisch Water

  4 januari 2014, 12:47

  Winschoterdaip Open
  Doel van de initiatiefgroep "Winschoterdaip Open" is het open & bevaarbaar houden van het Oude Winschoterdiep in de stad Groningen.

  De initiatiefgroep verzoekt derhalve de minister de afsluiting van het kanaal te heroverwegen via reeds ingediende MER/OTB zienswijzen (nr. 811084.04/14 en 811084.04/182).
  Ons voorstel is het maken van het eerste "Aquaduct van Groningen".
  In het huidige plan "Aanpak Ring Zuid" is gesteld dat dit kanaal wordt afgesloten en een nog te ontwikkelen sifon de nieuwe oplossing zal worden. Uit de stukken blijkt dat met alle soorten verkeersstromen rekening is gehouden, echter niet met deze historische waterweg!

  12 belangrijke argumenten om de plannen nu te wijzigen zijn:
  • Unieke kans om deze 400-jarige historische vaarweg weer in zijn oude glorie te herstellen.
  • Aanzienlijk minder brugopeningen in autoweg A7 en omliggende wegen.
  • Kanaal kan functioneren als nieuwe staande mastroute.
  • Veiliger vaarweg door scheiding beroepsvaart en recreatieve vaartuigen richting Oostersluis.
  • Nieuwe toeristische vaarweg door de stad richting Veenkoloniën en Duitsland.
  • Economische impuls "Silo-plein" en toegevoegde waarde voor omliggende woonwijken.
  • Geen desinvestering op bestaande bruggen; deze zijn allen beweegbaar.
  • Sluit aan bij visie Provincie, Stad en Waterschappen betreft toeristische vaarwegen.
  • Ontsluiting van het Euroborg-gebied en Helperdiep-zone.
  • Voldoet aan de eisen m.b.t. de afvoer van boezemwater van de betrokken waterschappen.
  • Realisatie is mogelijk haalbaar binnen budget.
  • Kans voor volledige aansluiting op Europaplein.

  Wij verzoeken u van deze argumenten kennis te nemen en eventuele reacties aan ons te mailen.
  Dank namens,
  initiatiefgroepwinschoterdaipopen@hotmail.nl

  Groningen, 2 januari 2014
  Verberg de reacties
 8. JanPieter Janse 1944

  4 januari 2014, 12:48

  AANPAKRINGZUID.
  Super enthousiast werd de “Federatie Watersportverenigingen Noord-Groningen” toen we lazen (o.a. in het Dagblad van het Noorden) dat een 2-tal heren zich willen inzetten om de politiek c.q. projectontwikkelaars/weg- en waterbouwkundigen te wijzen op de unieke mogelijkheid om nu in het project “Aanpakringzuid” een aquaduct in deze route te realiseren ter hoogte van het Oude Winschoterdiep. Dit; om gelijktijdig met de aanpak van de problemen op de ringweg , ook de mogelijkheid te benutten om de vaarroute via het Oude Winschoterdiep in oude luister te herstellen. Immers de provincie Groningen en de Groninger gemeenten zetten al jaren in op toerisme. Doet dit voortvarend, en ook de
  Twee vliegen in een klap. Win win situatie.

  watersportrecreatie deelt hierin volop mee. Niet vergeten moet worden dat er de laatste jaren veel is geïnvesteerd in deze tak van sport, wat tegelijk weer een enorme boost heeft gegeven aan de vaarrecreatie in onze Provincie. (Voor de vaarrecreatie geldt een groei van een kleine 10 % per jaar). We denken hierbij o.a. aan de in voorjaar 2008 geopende nieuwe vaarverbinding Zuidlaardermeer-Bareveld onder de naam “van Turfvaart naar Toervaart”, de aansluiting en opening van Blauwestad (Oldambtmeer) in voorjaar 2009, de in juni 2013 geopende vaarroute Erica-TerApel onder de naam “Veenvaart” en de in de zomer van 2014 te openen vaarverbinding met het Woldmeer (Meerstad). Echter nu heb ik het
  Briljant idee. Unieke kans. Nu of nooit.

  idee dat de plannenmakers zich net iets te veel focussen op alleen hún project, zonder daarbij rekening te houden dat er met wat aanpassingen twee vliegen zijn te vangen in een klap. Juist nu is er een uitgelezen kans om ook deze situatie aan te pakken. Het loont de moeite om realisering van een aquaduct nog eens goed tegen het licht te houden. Vanwege bovenstaande nieuwe vaarroutes zal een grotere stroom recreatievaarders, w.o. nu ook Duitse (via het Haren-Rütenbrockkanaal), veelal de Noordelijke route nemen naar de stad Groningen om daar voor lange of korte tijd te verblijven en/of daarna door te varen naar elders. Het Oude Winschoterdiep was vroeger een vaarweg van grote betekenis voor de stad Groningen. Via dit kanaal werd immers de turf en andere goederen vanuit de Veenkoloniën naar de Stad vervoerd. Een
  Niet doen zou een gemiste kans betekenen, waarvan men later zal zeggen, hadden we
  toen maar ………..

  prachtige nieuwe en bovenal veilige recreatievaarroute zal ontstaan tussen de Oosterhaven en de aansluiting op het Winschoterdiep bij de Duinkerkenbrug. Maar ook voor de ontwikkeling van het Europapark (Euroborg/zwembad/zuiderplantsoen) zal dit een enorme oppepper betekenen. Een veiliger vaarverbinding ontstaat, omdat vanuit de oostelijke richting gerekend, men vóór de stad de afslag Oude Winschoterdiep kan nemen. Dit betekent: Geen openingen voor de in de ringweg gelegen Euvelgunnerbrug voor de staande-mast schepen en geen confrontatie met het drukke beroepsscheepvaartkruispunt Delfzijl – Lemmer. resp. Winschoterdiep-- Eemskanaal –Eemskanaal/Hunzehaven--van Starkenborghkanaal (Oostersluis).
  Een open (vaar-) verbinding voorkomt verder vervuiling van het (oppervlakte) water. Ook de stad Groninger rondvaart zal door deze verbinding voor het publiek een stuk interessanter worden, en vergeet niet de promotie van het Europaparkgebied. Kortom:

  We staan volledig achter dit geweldige voorstel.

  N.B.
  De kansen gaan aan je voorbij. Het enige wat je moet doen is ze pakken !

  Hoogachtend,
  Federatie Watersportverenigingen Noord-Groningen.
  Namens deze,
  Gewo de Jager.
  Verberg de reacties
 9. Viktor

  7 januari 2014, 15:41

  @F.J. Uijen en @Dhr. Janse:
  Alle reacties die als zienswijze bij ons zijn binnengekomen, zijn we op dit moment aan het bestuderen. Daarin komen ook uw punten naar voren. We verwachten dat hierover in het tweede kwartaal van 2014 knopen worden doorgehakt. We wijzen u erop dat de Stuurgroep Aanpak Ring Zuid in een eerder stadium besloten heeft het bevaarbaar maken van het Oude Winschoterdiep niet op te nemen als optimalisatie. Bij het stellen van prioriteiten is deze wens afgevallen. Binnen het beschikbare budget zijn andere keuzes gemaakt. De waterafvoer via het Oude Winschoterdiep is geborgd door het opnemen van een doorstroomvoorziening.
  Verberg de reacties
 10. benne holwerda

  9 januari 2014, 15:54

  mijne heren, goed plan veel succes en nou maar hopen dat de dames/heren 'geniën' deugdelijker prioriteiten hebben. Ooit regelmatig voorgesteld de Westerhaven weer open te maken, parkeergarage eronder, 2,5 meter water er op; 's winters schaatsen en aangemeerde schepen (wat een Winterwelvaart zou dat zijn geweest) en zomers terrassen en aangemeerde passanten. Ook toen hadden de 'geniën' andere prioriteiten. Overal worden oudewaterlopen hersteld maar tsja 'men loopt nergens zo achter als in Groningen'
  Verberg de reacties
 11. Paulien Ex

  13 januari 2014, 12:20

  Ook ik als bewoner aan Winschoterdiep zou het een vooruitgang vinden als de waterweg open wordt. Het is inderdaad een oppepper voor onze(directe) buurt.
  Verberg de reacties
 12. Van Straaten

  17 juni 2014, 19:49

  Het openhouden van het Winschoterdiep zal de leefomgeving in dit deel van Groningen een boost geven. Ik meen dat in Utrecht en Hamburg juist gesloten vaarwateren weer geopend zijn, met name om de leefkwaliteit te bevorderen. In Hamburg kan men hierdoor de geopende wateren gebruiken voor recreatief gebruik. Er wordt dan ook veel kano gevaren. Het openhouden van het winschoterdiep zorgt voor een bruisende connectie tussen centrum en europapark.
  Verberg de reacties
 13. Viktor

  24 juni 2014, 21:33

  @Van Straaten: Dank voor uw suggesties. De stuurgroep die leiding geeft aan het project Aanpak Ring Zuid ziet geen kans het Oude Winschoterdiep open te houden binnen het beschikbare budget. In het Ontwerp Tracébesluit ligt de zuidelijke ringweg deels in een verdiepte ligging. Ter hoogte van het Oude Winschoterdiep komt de weg weer omhoog. Daarbij doorsnijdt de helling van de ringweg het water van het Oude Winschoterdiep. Dat is nodig omdat de weg (in oostelijke richting gezien) moet aansluiten op het (bestaande) viaduct bij de Europaweg. Als de verdiepte ligging wordt doorgetrokken tot onder het Oude Winschoterdiep door, wordt de helling van de ringweg te steil. Ook zou het Europaviaduct ingrijpend moeten worden aangepast. Dat is erg kostbaar. Alles overwegend heeft de stuurgroep daarom gekozen voor demping van het water ter plekke van de ringweg. Voor een goede waterkwaliteit en waterafvoer komt er een doorstroomvoorziening (sifon) onder de ringweg door.
  1. B.C.Koning

   11 april 2017, 11:36

   Beste bouwers,
   Een syfon is ook Niet goedkoop en komt wel erg diep te liggen. Hoe schoon te Houden?
   Een ondiepe waterbak, ong. 90 cm is genoeg voor roeiers, kanoers en motorbootjes.
   Die hoeven Dan Niet tussen de beroepsvaart. Dit vergt Niet Meer diepte Dan anders.
   Misschien kan in de toekomst de rondvaartboot Dan ook naar de Euroborg, en rondvaren via de havens. Née! Het Hoeft Niet echt duurder. Durf ! Deze kleine aanpassing alsnog inpassen.
   Er is al zo weinig rekening gehouden met de kleine pleziervaart, schaatsers, en ganzen.
   Bert Koning, 69 en Kanoer en wonend aan W d
  Verberg de reacties
 14. Michiel

  21 mei 2015, 13:35

  In het laatste stukje staat: "Wat dit betreft, zou Groningen zich kunnen spiegelen aan Friesland, zij hebben dertien aquaducten. Een viaduct zou Groningen een economische boost kunnen geven!"
  Een klein schoonheidsfoutje zit hier in. Er wordt over een viaduct gesproken.
  Hoe dan ook, ik ben zelf een fries en ik snap ook niet waarom er niet een aquaduct in het originele plan zat. Gelukkig zijn er mensen die zelf het initiatief nemen!
  Verberg de reacties
  Verberg de reacties

Reageren